Skip to main content

Search

Kampen mot kreft krever samarbeid

Kampen mot kreft krever samarbeid
– For å kunne helbrede flere og forbedre livet for alle som lever med kreft kreves det et utstrakt samarbeid mellom industri, helsevesen og akademia, på tvers av profesjons- og nasjonsgrenser, sier Kristina Sandström, medisinsk sjef for Janssen i Norden.

Janssen fortsetter å ekspandere innenfor onkologi. Aktuelle kreftområder er prostatakreft, multippelt myelom og kronisk lymfatisk leukemi. Visjonen er å gjøre kreft til en sykdom det går an å helbrede eller forebygge.

– Mye av vår fremtidige forskning ligger innenfor immunonkologi i kombinasjon med nye, målrettede terapier som kan gi en mer effektiv behandling og medføre færre skader på resten av kroppen enn det som er tilfelle med tradisjonelle behandlinger, forteller Kristina Sandström.

En stor og viktig del av selskapets forskning handler også om å finne biomarkører som kan gi veiledning om hvilken type kreft som har rammet den enkelte personen.

– Biomarkører er et verktøy som brukes for å kunne gi rett behandling til rett pasient fra starten av. Men for at nye innovasjoner raskt skal komme pasientene til gode kreves det at helsevesenet faktisk er rustet for å ta disse prøvene og gjøre de nødvendige profileringene. Per i dag er det et gap mellom den typebestemmelsen av svulster som kan utføres i et forskningslaboratorium og klinisk praksis.

Åpen kultur
For å bygge bro over den nåværende kunnskapskløften kreves det flere grenseoverskridende samarbeid.

– Det er stor interesse og en teoretisk åpenhet for samarbeid mellom industri, helsevesen og akademia. Men spørsmålet er hvordan det skal fungere i praksis. For oss som legemiddelselskap er det ikke nok å kun forske og komme med innovasjoner. Som andre aktører må vi ta et større ansvar. Tidene har forandret seg også innenfor legemiddelindustrien, som har gått fra en proteksjonistisk kultur til en holdning der åpenhet og samarbeid er nødvendige forutsetninger for suksess.

Et godt eksempel er Janssens samarbeid med Yale School of Medicine i USA og prosjektet YODA (Yale School of Medicine Open Data Access), der selskapet gjør sine kliniske forskningsresultater tilgjengelige for videre forskning.

– For å komme stadig nærmere målet om å beseire kreften, er det viktig å ha en åpen forsknings- og innovasjonskultur. Vi vil vokse i takt med omgivelsene for at innovasjonene våre skal komme flere mennesker til gode og i neste instans føre til samarbeid som kan gi verdifulle bidrag til vår pipeline.

Kliniske studier
Kliniske studier er en viktig del av Janssens nordiske virksomhet.

– Ved hjelp av kliniske studier bygges det opp kunnskap om hvordan vi kan forbedre dagens behandlingsmetoder for morgendagens pasienter, sier Kent Bergfors, sjef for forskning og utvikling hos Janssen i Norden.

De siste årene har selskapet økt antallet kliniske studier i Sverige.

– På kort tid har vi doblet både antall medarbeidere og studier. Utfordringen vi står overfor er å sørge for at helsevesenet får og kan sette av tid til å delta i kliniske studier. Det må også bli enklere for pasienter å finne informasjon på nettet om deltakelse i kliniske studier. Per i dag har Janssen cirka 40 pågående kliniske studier i Sverige, hvorav halvparten er innenfor onkologi.

– Det er stor bredde i de studiene som gjennomføres, både når det gjelder utviklingsfase og tumorområde. På fem års sikt regner jeg med at flere av de produktene vi arbeider med i dag er tilgjengelige i klinisk praksis. Det vil si at mange kreftpasienter kan få betydelig bedre behandling enn det som er mulig i dag.

Kent Bergfors har selv en fortid i helsevesenet og har jobbet med kliniske studier siden begynnelsen av 1990-tallet.

– Min drivkraft er den samme nå som den gang, å få være med å finne nye løsninger som gjør det bedre for pasientene. Det er pasientbehandlingen som i stor grad driver både meg og virksomheten fremover. Takket være Janssens omfattende medisinske forskning kan våre løsninger lindre, bremse eller helbrede noen av de mest alvorlige sykdommene i verden.

*Artikkel hentet fra Radiumhemmets forsknignsfonders avis som utkommer én gang i året.
http://radiumhemmetsforskningsfonder.se