Skip to main content

Szukaj

Oświadczenie i warunki prawne

Warunki prawne
Oświadczenie prawne

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością i pozostaje pod kontrolą Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143626 kapitał zakładowy 25.050.500, NIP 522-26-65-719, jako serwis informacyjny dla użytkowników w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona przez prawa autorskie w Polsce i na świecie. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów ze strony internetowej mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Nie jest dozwolone jakiekolwiek modyfikowanie lub dalsze reprodukowanie zawartości. Zawartość nie może być kopiowana ani wykorzystywana w żaden sposób.  Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na całym świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. dokłada odpowiednich starań, aby na stronie znajdowały się informacje aktualne i dokładne, ale nie daje żadnych gwarancji lub zabezpieczeń, co do dokładności, aktualności i kompletności dostarczonych informacji. Jannsen-Cilag Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialne za treść stron, do których te linki lub odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., nie będą traktowane jako informacje poufne, a Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z Materiałów przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. oraz spółkom z korporacji Johnson & Johnson nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Równocześnie użytkownik udziela Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. i spółkom z korporacji Johnson & Johnson prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody na korzystanie przez Janssen -Cilag Polska Sp. z o.o. i spółki z korporacji Johnson & Johnson przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących tego rodzaju informacje oraz w materiałach promocyjnych Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. i spółek z korporacji Johnson & Johnson. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Niniejsza strona internetowa jest stworzona jako serwis dla odwiedzających ją osób z terytorium Polski. Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania zawartości niniejszej strony w każdym momencie, z dowolnego powodu, bez konieczności informowania o tym fakcie jej użytkowników.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejsze strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 - Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące podejrzeń wystąpienia działań niepożądanych produktów leczniczych Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Sposób zgłaszania podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych opisany jest na stronie głównej naszego serwisu, w zakładce Kontakt z nami.

Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Korzystając z serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie takich działań, które są zgodne z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania z serwisu bez konieczności powiadomienia o tym fakcie.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ma również prawo do zaprzestania udostępniania niektórych działów serwisu w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi warunkami oraz zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zmian traktowane będzie jako wyrażenie zgody na ich treść.

© Copyright: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o

Data ostatniej aktualizacji 01.04.2016