Skip to main content

Search

The Janssen Way

The Janssen Way

Janssens huvudsakliga ansvarsområde är att ta fram innovativa behandlingsmetoder för medicinska behov som ännu inte är tillgodosedda, och supportera korrekt användning av och tillgång till dessa samt leverera utmärkta resultat till patienter och samhället i stort. För att kunna göra det på bästa sätt samarbetar vi med många intresseföreningar och organisationer i samhället som delar samma målsättning. Med vår medicinska expertis spelar vi en viktig roll inom den medicinska utvecklingen, inte bara genom forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder, utan också genom kontinuerlig fortbildning och regelbunden säkerhetsövervakning.. Samarbete och ömsesidig tillit och respekt är avgörande för att vi ska kunna förse både patienter och samhället i stort med det mervärde som behövs.

Vårt samarbete med sjukvårdspersonal – ”The Janssen Way”

Vårt sätt att samarbeta med hälso- och sjukvårdspersonal styrs först och främst av lagstiftningen och därutöver av de branschstandarder som beskrivs i olika länders uppförandekoder. Koderna utformas ofta av nationella föreningar för läkemedelsbolag. Dessutom har vi på Janssen våra egna etiska affärsprinciper för samarbetet med sjukvårdspersonal, som vi kallar för ”The Janssen Way”.

Integritet i arbetet med hälso- och sjukvården
 
  • En av grundpelarna i hälso- och sjukvårdssystemet är sjukvårdspersonalens integritet när det gäller att ordinera eller rekommendera ett läkemedel. Vi är medvetna om att samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal kan ligga till grund för potentiella intressekonflikter och vår målsättning är att aldrig riskera personalens oberoende eller yrkesmässiga integritet.
  • Våra företagsprinciper är strikta och reglerar vår samverkan med sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården enligt gällande regler och vårt etiska förhållningssätt. Våra interna rutiner bygger på de värderingar som sammanfattas i vårt företags credo och inkluderar omfattande fortbildning för alla anställda, standardiserade system för granskning och godkännande av transaktioner samt regelbunden uppföljning och revision.
 
Samarbete kring värdeöverföringar mellan hälso- och sjukvårdens parter

Nu när den europeiska branschföreningen för forskande läkemedelsindustri (EFPIA) har infört sin uppförandekod för öppen rapportering kommer Janssen i fortsättningen att publicera information om all värdeöverföring från Janssen till sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården, som alltid dokumenteras med ett skriftligt avtal.

De värdeöverföringar som ska publiceras kan delas in i tre huvudkategorier: 1. Utbildningsstöd 2. Tjänst- och konsultarvoden 3. Värdeöverföringar för FoU i samband med planering och utförande av kliniska prövningar.

1. Stöd för utbildning

Janssen sponsrar och stödjer fortbildning (t.ex. kongresser, seminarier m.m.) där sjukvårdspersonalen kan skaffa sig ny kunskap och utbyta synpunkter och erfarenheter kring sjukdomar och nya behandlingsmetoder för att därigenom öka sin kunskap till förmån för patienterna.

Vi tillhandahåller rättvisa och välbalanserade utbildningsprogram i enlighet med principer som tagits fram av europeiska ackrediteringsorgan. Programmen bygger på sjukvårdens utbildningsbehov och verkställs av oberoende experter.

Janssens stöd till utbildningsprogram är strikt reglerat och transparent:

  • Ekonomiska bidrag i form av stipendier och sponsring av kurser och kongresser organiserade av ansedda medicinska och vetenskapliga samfund både lokalt och i Europa.
  • Utveckling av utbildningsprogram inom medicin organiserade av oberoende experter enligt Janssens strikta regler.

Logistiken i samband med dessa arrangemang följer EFPIA:s kod och nationella riktlinjer och är alltid måttfull och strikt begränsad till deltagande sjukvårdspersonal och arrangemangets huvudsyfte.

Janssens marknadsföringskampanjer, där vi informerar om våra egna produkter enligt samma etiska principer, innefattar inga värdeöverföringar eftersom vi inte ersätter kostnader för resa eller logi vid dessa arrangemang. När det är nödvändigt erbjuder vi en enkel måltid inom beloppsgränsen som satts av Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Detta räknas inte som en värdeöverföring enligt EFPIA.

2. Konsultarvoden
 
  • Medarbetare inom hälso- och sjukvården förser Janssen med oberoende expertis genom sin kliniska och organisatoriska erfarenhet och Janssen betalar en skälig kompensation för deras tjänster.
  • Janssen betalar ett arvode i förhållande till den tid medarbetaren lagt ner på arbetet (timpriser bestäms i varje enskilt land). Janssen respekterar medarbetarnas självbestämmanderätt och försäkrar sig om att aktiviteterna följer all rådande etisk affärspraxis för att undvika potentiella intressekonflikter.
 
3. Värdeöverföringar för FoU i samband med planering och utförande av kliniska prövningar
 
  • Kliniska prövningar är ett viktigt inslag i utvecklingen av läkemedel och kräver samarbete med kliniska prövare och deras patienter.
  • Vi ger en skälig ersättning till kliniska prövare och sjukhus för deras arbetstid, expertis och de resurser som krävs för att genomföra den nödvändiga forskningen.
  • Transparens kring information från kliniska prövningar: Vi som företag anser att öppenhet kring information från kliniska prövningar är det enda alternativet för att uppnå framsteg inom den medicinska forskningen. Detta visas genom vår överenskommelse med Yale University Open Data Access Project (YODA) för att möjliggöra tillgång till information kring våra kliniska prövningar. Det är första gången ett företag samarbetar med en helt oberoende akademisk tredje part för granskning och slutgiltigt beslutsfattande kring varje begäran om klinisk information.

Medicinska framsteg, farmaceutiska innovationer och det ökade antalet behandlingsalternativ för många sjukdomar skulle inte varit möjlig utan det ovan nämnda samarbetet med sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården. Janssen stödjer helhjärtat en ökad öppenhet i relationen mellan läkemedelsindustrin och sjukvården då vi menar att den öppenheten kommer visa att detta samarbete har stor betydelse för patienterna i form av uppdaterade kliniska beslut och korrekt användning av mediciner.