Skip to main content

Search

Vårdanalys förstudie om ordnat införande av läkemedel

Vårdanalys förstudie om ordnat införande av läkemedel 
Janssen sammanfattar Vårdanalys förstudie om ordnat införande av läkemedel och vad som händer i frågan härnäst. Vad är syftet med ordnat införande? Vilka förutsättningar och vilka utmaningar har identifierats?
 

I mars 2016 gav regeringen Vårdanalys i uppdrag att genomföra en förstudie med syftet att belysa förutsättningarna för en utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel. Ordnat införande definieras i förstudien som en ”nationellt samordnad och strukturerad process för horizon scanning (trendspaning), urval, hälsoekonomisk utvärdering, beslut och rekommendationer samt uppföljning av nya läkemedel”. Syftet med ordnat införande är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Bilden nedanför illustrerar processen för ordnat införande (Källa: Vårdanalys förstudie Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel, s. 5).   

 

 

I juli 2016 presenterades förstudien som kartlägger processerna för ordnat införande samt beskriver styrkorna och svagheterna med dem utifrån olika aktörers perspektiv. Studien visar att det finns en gemensam uppfattning bland landsting, myndigheter och patientorganisationer och företag, att ordnat införande kan ge förutsättningar för en mer jämlik tillgång till och en mer kostnadseffektiv användning av nya läkemedel i landet. Förstudien blottlägger också utmaningar förknippade med ordnat införande. Det gäller bland annat frågor som transparens, förutsägbarhet, samordning och patienternas delaktighet.

Den 1 juli 2017 ska Vårdanalys presentera en sammantagen bedömning av nyttan av ordnat införande. Vårdanalys kommer också att ge förslag på hur ordnat införande kan utvecklas för att användningen av nya läkemedel ska bli mer jämlik, kostnadseffektiv och för att processerna ska fungera bättre.