Skip to main content

Подходът на Janssen към непрекъснато професионално развитие на медицинските специалисти

Подходът на Janssen към непрекъснато професионално развитие на медицинските специалисти

В Janssen ние вярваме, че спонсорството и подкрепата на програмите за непрекъснато професионално развитие на медицинските специалисти е част от нашите отговорности в процеса на разработване на нови лекарствени продукти. Разширявайки познанието за заболяванията и за най-новите стандарти в здравната грижа, тези програми подобряват както медицинската практика, така и резултатите за пациентите, и представляват дългосрочна полза за обществото.​

Чрез нашите програми за непрекъснато професионално развитие ние се стремим да допринесем за високо качествено, непредубедено и прозрачно обучение в пълноценно сътрудничество с медицинската общност, да гарантираме, че както на международните конгреси, така и на малките образователни срещи, се обсъждат важни нови медицински открития. Строгите правила на компанията гарантират, че това се случва по обективен начин, и дават ясни напътствия за взаимодействието ни с индивидуални медицински специалисти, както и с медицинската общност и институциите.​

В Janssen дейностите ни, свързани с непрекъснато професионално развитие (наричано още непрекъснато медицинско обучение) са строго регулирани и прозрачни. За нас има три типа дейности:

1- Подкрепа на конгреси – предоставяме финансова подкрепа под формата на субсидии и спонсорства за участие в големи национални и европейски конгреси. Тези конгреси предоставят на медицинските специалисти критична информация за постиженията в областта на медицината и това познание е от съществено значение за подобряване на грижата за пациентите.​

Образователните срещи, които подкрепяме, трябва да насърчават обмяна на научна информация и да дават информация за най-новите стандарти за здравна грижа и за безопасното и ефективно лечение на пациентите. Тези срещи в някои случаи носят квалификация от акредитиращи органи.​

Ние от Janssen прилагаме еднакви правила за качество и при двата типа. Janssen спазва националните регулации по отношение на акредитирането на събития и придобиването на разрешение от здравните власти.​

2-Медицински образователни програми – подкрепяме медицински образователни събития и дейности, които са организирани от независими експерти и отговарят на строгите принципи на компанията Janssen. Политиката, която следва Janssen, е базирана на "Кодекса на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) за промоцията на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, и взаимодействията с медицинските специалисти", както и на отделните национални кодекси и регулации, като от всички тях ние прилагаме тези с най-строги мерки.​

Ето някои ключови моменти:

Срещите не са с промоционална цел: повечето от образователните срещи, на Janssen, не са фокусирани върху отделен лекарствен продукт, а върху дадено заболяване. Използват се само международни непатентовани наименования (INN) на лекарствени продукти и всички дискусии относно конкретно лечение са балансирани и основани на факти.​

Съдържание: Съдържанието и програмата на срещите се разработват от външни независими експертни комисии и/или медицински асоциации. Те оценяват и избират теми, които смятат за най-подходящи от обучителна гледна точка и избират лектори, които да водят сесиите. Лекторите носят цялата отговорност за своите презентации: Janssen ги преглежда само за да се увери, че информацията за продуктите на компанията, ако се съдържа такава, е актуална, ясна и балансирана.

Конфликт на интереси: От всички лектори се изисква да декларират от коя фармацевтична компания са получили подкрепа и в качеството си на какви: напр. като лектори, като участници в заседание на консултативни съвети, като участници в конгреса и т.н.​

Формат: Основният фокус на този тип срещи е научният обмен и дневният ред трябва да отразява това. Мястото трябва да е подходящо за бизнес цели и оказаното гостоприемство трябва да е скромно и второстепенно спрямо основната цел на срещата. Времето за научни дискусии трябва значително да превишава времето за почивка. Не се осигуряват развлечения.

Външна оценка: За да гарантираме качеството на предоставяните обучения, ние си сътрудничим с външни независими образователни институции, както на национално, така и на европейско равнище. Работим с директора по обучението в Каролинска институт, за да гарантираме, че програмите, разработени от независимите научни комисии, съдържат основните принципи за обучение на възрастни с цел да постигнем активна ангажираност сред участниците. В основата на всички срещи са обучителните цели, дефинирани от научната комисия.​

3-Индивидуална подкрепа – осигуряваме подкрепа на отделни медицински специалисти за участие в конгреси и срещи. В много държави властите изискват медицинските специалисти да поддържат актуални познания за медицинските открития чрез непрекъснато обучение, но често не предоставят и не подкрепят следдипломните медицински обучения.​

Заедно с други фармацевтични компании, Janssen също поема част от тази отговорност. Процесът на подбор на Janssen е прозрачен и се основан на образователните потребности на медицинските специалисти или на активно участие в конкретни срещи или събития.​

В някои държави медицинските специалисти са задължени също да допринасят за своето собствено обучение и ние спазваме тези местни регулации, където са приложими. В други държави, здравните власти трябва да бъдат предварително информирани, за да одобрят участието на отделните медицински специалисти в даден конгрес, и ние спазваме и тези регулации.​

Ние сме уверени, че подходът на Janssen за подкрепа на програмите за непрекъснато професионално развитие отговаря на очакванията на обществото по отношение на прозрачността, като същевременно насърчава научния обмен и разпространението на знание, за да гарантира най-добрите резултати в процеса на лечение на пациентите.​