Skip to main content

Подходът на Janssen

Подходът на Janssen

Основната отговорност на Janssen е да разработва иновативни лечения за незадоволени медицински нужди, да насърчава правилната им употреба и да увеличава достъпа до тях, така че да се постигнат възможно най-добрите резултати за пациентите и обществото. За да постигнем това, ние си сътрудничим с много външни организации, които споделят нашата цел. Със своето експертно познание в областта на фармацията ние играем ключова роля за напредъка на медицината, чрез изследване и разработване на нови лечения, непрестанно обучение и непрекъснат мониторинг на безопасността. Сътрудничеството, взаимното доверие и уважение са от изключителна важност за осигуряване на нужната полза както за пациентите, така и за обществото.

Нашето сътрудничество с медицински специалисти – подходът на Janssen​

Начинът, по който ние работим съвместно с медицинските специалисти, се основава на първо място на закона, след което на стандартите на индустрията, които са залегнали в националните етични кодекси на националните фармацевтични асоциации. Janssen има и свой собствени етични бизнес принципи за сътрудничество с медицинските специалисти, които можем да наречем "Подходът на Janssen".

Интегритет в работата с медицинската общност и медицинските специалисти

Вземането на безпристрастно решение от всеки медицински специалист да предпише или препоръча даден лекарствен продукт е в основата на здравните системи в Европа. Осъзнаваме, че взаимодействието между фармацевтичните компании и медицинските специалисти може да създаде потенциален конфликт на интереси, но ние сме водени от споделената с медицинските специалисти обща цел да постигнем най-добрите резултати за пациентите, което е възможно само чрез поддържане на независимостта и професионалния интегритет на медицинските специалисти.

При контактите си с медицинските специалисти и здравните организации ние се ръководим от строгите си вътрешни принципи, които са в съответствие със съществуващото законодателство и етичния ни подход. Методите ни на работа, базирани на ценностите, залегнали в кредото на компанията, включват обучения за всички служители, стандартизирани системи за преглед и одобрение на предоставянето на стойност на здравни специалисти, непрекъснат мониторинг и одити.

Като член на EFPIA (Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации), Janssen публично оповестява всяко предоставяне на стойност, което компанията прави към медицински специалисти и здравни организации, които винаги се уреждат в писмени договори.

Предоставянето на стойност на медицински специалисти и здравни организации, които са оповестяват публично, могат да бъдат групирани в три ключови категории: 1. Образователна подкрепа; 2. Хонорари за услуги; 3. Предоставяне на стойност за изследователска и развойна дейност, свързана с планиране и провеждане на проучвания

1. Образователна подкрепа

Janssen спонсорира и подкрепя програми за непрекъснато професионално развитие (напр. конгреси, образователни срещи и т.н.), където медицинските специалисти се обучават и могат да обменят опит и знания със свои колеги за заболявания и нови подходи за лечение, и благодарение на което, те повишават своето познание в полза на своите пациенти.

Ние осигуряваме равен и балансиран достъп до образователни програми, които следват принципите на акредитиращите органи в Европа, основани са на образователните нужди на медицинската общност и се провеждат от независими експертни комисии.

В Janssen дейностите по подкрепа на различни образователни програми са стриктно регламентирани и прозрачни:

  • Финансова подкрепа под формата на дарения и спонсорства за образователни дейности и конгреси, организирани от уважавани медицински и други научни общности на национално и европейско равнище.
  • Разработване на образователни медицински програми, провеждани от независими експерти съгласно строгите правила на Janssen.
  • Подкрепа за отделни медицински специалисти за участие в конгреси и образователни срещи, в зависимост от техните образователни потребности или научни интереси.

При организирането на тези дейности винаги се спазват препоръките на EFPIA и на националните Кодекси. Те са скромни и пряко свързани с медицинските специалисти и основната цел на събитието.

В промоционалните активности на Janssen, по време на които се предоставя подробна информация за нашите продукти ние следваме същите етични принципи. Те не включват предоставяне на стойност, тъй като не заплащаме пътни разходи или разходи за настаняване за участие в подобни събития. Когато е необходимо, предлагаме скромна храна, която е рамките на лимити, определени от националните фармацевтични асоциации; това не се смята за "предоставяне на стойност" съгласно EFPIA.​

2. Хонорари за услуги
 
  • Медицинските специалисти и здравните организации предоставят услуги на Janssen, под формата на независимо експертно мнение, което е резултат на техния клиничен и управленчески опит и за което Janssen ги възнаграждава справедливо.
  • Janssen заплаща хонорари на базата на времето, необходимо на медицинския специалист, за да предостави услугата (часовите ставки се определят отделно за всяка държава). Janssen уважава независимостта на медицинските специалисти и гарантира, че всички дейности ще спазват етичните бизнес стандарти, за да се избегне потенциален конфликт на интереси.
 
3. Предоставяне на стойност за изследователска и развойна дейност, свързана с планиране и провеждане на проучвания
 
  • Клиничните проучвания са ключова стъпка в процеса на разработване на нови лекарствени продукти, което включва участието на медицински специалисти и техните пациенти.
  • Ние възнаграждаваме справедливо медицинските специалисти и лечебните заведения за тяхното време, експертни познания и ресурси, необходими, за извършването на тези проучвания.
  • Прозрачност на данните от клиничните проучвания: Като компания ние вярваме, че правилният подход е данните от клиничните проучвания да се споделят, с цел напредък на науката и медицината. Това е видно и от споразумението ни с университета Йейл, данните от клиничните ни проучвания да се публикуват, като част от техния проект Yale University Open Data Access Project. Това е първият подобен случай, в който фармацевтична компания си сътрудничи с напълно независима академична трета страна при прегледа на искания и предоставянето на достъп до клинични данни.

Медицинският напредък, фармацевтичната иновация и появата на широка гама от терапевтични възможности за лечение на много заболявания не биха били възможни без споменатото по-горе сътрудничество с медицински специалисти и здравни организации. Напълно сме ангажирани с повишаването на прозрачността при взаимоотношенията между индустрията и медицинската общност, защото осъзнаваме, че този подход ще помогне да се демонстрира, че тези взаимоотношения са от полза за пациентите, и че те подпомагат вземането на по-информирани клинични решения и подходящата употреба на лекарства.