Skip to main content

HLEDAT

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ udělený podle § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů

Já, níže podepsaný/podepsaná, tímto dávám souhlas, aby společnost Janssen-Cilag s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 3201/6, PSČ: 150 00, IČ: 27146928 (dále jen "Správce") zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, datum narození, kontaktní údaje včetně adresy, údaje tykající se mé specializace, případně další potřebné popisné údaje, které Správci sdělím či předám, a to za účelem nabízení a dodávání léků, popřípadě jiných souvisejících produktů a služeb, a dále za účelem optimalizace komunikační strategie vůči lékařům a pro vyhodnocení, zda splňuji předpoklady pro spolupráci se Správcem. Provozovatel je oprávněn za výše uvedeným účelem zpracovávat zejména následující údaje týkající se mé osoby: (i) univerzitní hodnost, kvalifikace, charakteristika pracovních a odborných aktivit, (ii) preferovaný zdroj získávání informací o nových léčebných možnostech a zaměření při léčbě, (iii) preferovaný způsob komunikace (včetně komunikace se správcem), (iv) typologie osobnosti (sociální styl), (v) vnímání produktů Správce a jejich použití u pacientů.

Podmínkou zpracování mých osobních údajů je splnění veškerých povinností Správce stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlasím, že zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem: (i) Salesforce.com, inc., se sídlem The Landmark @ One Market, Suite 300 San Francisco, California 94105, USA, (ii) Veeva Systems, Inc., se sídlem 4637 Chabot Drive, Suite 210, Pleasanton, CA 94588, USA, (iii) Oracle Belgium BVBA, se sídlem Medialaan, 50, 1800 Vilvoorde, RPR Brussel a dalším smluvním partnerům Správce, jejichž aktuální seznam je zveřejněn na www.janssen.com/ spoluprace/partneri. Veškerá předání osobních údajů do zahraničí budou uskutečněna v souladu s § 27 zákona o ochraně osobních údajů.

Tento souhlas je udělován na dobu nezbytnou pro zpracovávání osobních údajů, nejdéle však dva roky od ukončení nabídky a dodávek produktů ze strany Správce.

Současně potvrzuji, že jsem byl/a při udělení tohoto souhlasu zástupcem Správce informován/a o všech podmínkách zpracování mých osobních údajů požadovaných zákonem o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 4 a 11 odst. 1 včetně informací o dobrovolnosti poskytnutí údajů a o právech spojených se zpracováním mých osobních údajů, zejména právu přístupu k mým osobním údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu žádat vysvětlení či odstranění závadného stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Tímto současně uděluji Správci svůj předchozí souhlas se zasíláním jeho obchodních sdělení o nabídkách jeho produktů nebo služeb na mou adresu elektronické pošty v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.