Skip to main content

HLEDAT

Transparentní spolupráce

Transparentní spolupráce

Evropská federace farmaceutických společností a  asociací (EFPIA) sdružující farmaceutické společnosti s  vlastním výzkumem a  vývojem léčivých přípravků a  jejich národní asociace přijala v  červnu roku 2013 Kodex upravující zveřejňování plateb, jakož i  jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a  organizacím. Cílem této transparentní iniciativy je objasnit podstatu a  rozsah spolupráce mezi odborníky a farmaceutickým průmyslem a  ozřejmit výši souvisejících plnění. Také AIFP, sdružující inovativní farmaceutické společnosti v  České republice, přijala tento kodex, který se stal závazným pro všechny její členy a tedy také pro Janssen-Cilag s.r.o.

Jaké informace se budou zveřejňovat

Zveřejněny budou veškeré platby a jiná plnění poskytované přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích stran zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím farmaceutickými společnostmi sdruženými v AIFP. Zveřejňovat se budou plnění spojená s poskytováním darů, grantů, sponzorováním odborných akcí, odměnami za služby a konzultace, ale také informace o plněních ve vědě a výzkumu. Nemusí přitom jít pouze o finanční plnění, ale zveřejňovat se bude i hodnota plnění v naturáliích.

Jaké informace zveřejnění nepodléhají

Z povinnosti zveřejnění jsou vyňaty informace o plněních týkajících se výhradně volně prodejných léčivých přípravků, platby související s běžnými nákupy a prodeji léčiv (kupní ceny, slevy, rabaty atd.), a dále edukační a vzdělávací materiály, vzorky a pohoštění.

Forma zveřejnění

Informace o plněních budou zveřejněny zpravidla na individuální úrovni, tedy s uvedením plátce, tj. konkrétní farmaceutické společnosti, a  příjemce, tj.  zdravotnického odborníka či organizace. Identifikace zdravotnického odborníka bude prováděna podle jeho jména, příjmení, sídla hlavní praxe a  evidenčního čísla České lékařské komory nebo České lékárenské komory. Identifikace zdravotnické organizace pak podle názvu, sídla a IČ. V žádném případě nebudou zveřejňovány jiné informace o  soukromí příjemců (např. rodné číslo, adresa bydliště atp.).

V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů je v případě zdravotnického odborníka jako fyzické osoby podmínkou zveřejnění souhlas dotčené osoby. V případě, že zdravotnický odborník neposkytne souhlas se zveřejněním, farmaceutická společnost zveřejní výši plnění ve formě agregovaných dat bez uvedení identifikačních údajů příjemce.

Ochrana osobních údajů se týká výhradně fyzických osob, tzn. zdravotnických odborníků. Zdravotnické organizace, tedy právnické osoby, ochranu podle zákona na ochranu osobních údajů nepožívají. Plnění poskytnuté organizacím budou zveřejňovány na individuální úrovni. Výjimkou jsou plnění související s klinickým a neklinickým hodnocením a neintervenčními postregistračními studiemi. Tyto plnění budou zveřejněny vždy ve formě agregovaných dat, tedy bez uvedení identifikačních údajů zúčastněného zdravotnického odborníka nebo organizace.

Kdy a za jaké období

Informace se zveřejňují jednou ročně (vykazované období odpovídá jednomu kalendářnímu roku) a budou veřejně dostupné ve lhůtě 6 měsíců od skončení vykazovaného období minimálně po dobu 3 let od zveřejnění. Prvním vykazovaným obdobím byl rok 2015 a zveřejnění probíhá nejpozději 30. června (za předcházející rok).

Online přístup ke svým hodnotám

Na webové stránce AIFP -  transparentnispoluprace.cz - a taky na stránkách jednotlivých členských společností.

  • Janssen MED - pro zdravotnické odborníky; pro přístup použijte online účet od Janssenu; pro zřízení nového účtu klikněte zde.
  • Janssen Transfer of Value.com - pro zdravotnické organizace; pro přístup je vyžadován WEB ID, který najdete v naší smlouvě

Máte-li dotaz ohledně zveřejňování hodnot transparentní spolupráce, kontaktujte nás!

Jsme přesvědčeni, že zpřehlednění spolupráce farmaceutických společností s odborníky v oblasti medicíny přispěje k obecnému porozumění významu a důležitosti této spolupráce, jejímž cílem je zvyšování kvality zdravotní péče.