Skip to main content

HLEDAT

Přístup Janssenu

Postoj společnosti Janssen

 

SPOLUPRÁCE S PARTNERY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ.

Hlavním cílem společnosti Janssen je přínos inovativní léčby do oblastí s nenaplněnou medicínskou potřebou a její zabezpečení pro pacienty. Abychom mohli dosáhnout našich cílů, spolupracujeme s množstvím různých odborných skupin a organizací s podobnými cíli. Využíváme poznatky z výzkumu, uvádíme na trh inovativní léky, současně podporujeme kontinuální vzdělávání a sledujeme bezpečnost léků. Základem pro naplnění našeho cíle je především důvěra a vzájemná spolupráce se všemi zainteresovanými stranami, která tak přináší hodnoty nejen pro pacienta ale i celou společnost.

Naše spolupráce se zdravotnickými odborníky a organizacemi

Formy naší spolupráce se zdravotnickými odborníky a organizacemi je určována v první řadě legislativou a pravidly farmaceutického průmyslu, které jsou uvedeny v Etickém kodexu AIFP. Navíc společnost Janssen má ještě své interní etická pravidla pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky.

  • Práce lékaře a jeho právo předepisovat lék a doporučovat léčbu je jedním z pilířů systému zdravotní péče.  Jsme si vědomi, že interakce mezi farmaceutickými firmami a zdravotnickými pracovníky mohou vest ke střetu zájmů. Usilujeme proto, aby žádné naše jednání nezasahovalo do jejich profesní bezúhonnosti.
  • Dbáme na dodržování interních předpisů, které přísně regulují všechny naše interakce se zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi v souladu se všemi platnými právními předpisy a naším etickým kodexem. Naše interní procesy, opírající se o hodnoty zakotvené v krédu naší společnosti, zahrnují srozumitelný trénink pro všechny zaměstnance, standardizované systémy kontroly, schvalování transakcí, průběžný monitoring a pravidelné audity.

S účinností Kodexu EFPIA, který upravuje zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením, Janssen postupuje plně v jeho souladu.

Informace o vzájemné spolupráci, které zveřejňujeme, lze rozdělit do třech hlavních kategorií. 1. Podpora vzdělávání; 2. Platby za služby a konzultační činnost; 3. Výzkum a klinické studie.

1. Podpora vzdělávání

Janssen sponzoruje a podporuje kontinuální odborné vzdělávání za účelem rozšíření znalostí zdravotnických odborníků o nových medicínských postupech, ze kterých mohou mít prospěch jejich pacienti.

Naším cílem je poskytovat nestranný a vyvážený vzdělávací program, který respektuje pokyny evropských akreditačných orgánů, přihlíží na potřeby odborných společností a je realizovaný výborem složeným z nezávislých odborníků v dané oblasti.

V Janssenu je podpora vzdělávacích programů  přísně regulována a je zcela transparentní:

  • Finanční příspěvky ve formě grantů a sponzoringu za účelem podpory kongresů organizovaných respektovanými zdravotnickými a věděckými organizacemi na lokální či evropské úrovni.
  • Vývoj medicínských vzdělávacích programů, které jsou organizovány nezávislými experty v souladu s přísnými pravidly společnosti Janssen.
  • Individuální podpora lékařům pro účast na kongresech a setkáních na základě jejich vzdělávacích potřeb nebo aktivního zapojení.

Logistické zajištění těchto aktivit je plně v souladu s legislativou, se zásadami EFPIA a místním kodexem. Podpora se vztahuje výhradně na účast zdravotnických odborníků. Její hodnota a rozsah je v souladu s hlavním cílem akce, kterým je odborné vzdělávání.

S propagací produktů společnosti Janssen nejsou spojeny žádné převody hodnot, přičemž účastníkům odborných akcí nejsou hrazeny náklady spojené s cestováním nebo ubytováním. Když je to zapotřebí, tak nabídneme skromné jídlo v rámci cenových limitů stanovených AIFP; toto není považováno za plnění ve smyslu výkladu EFPIA.

2. Platby za služby
 
  • Zdravotničtí odborníci a organizace poskytují společnosti Janssen své nezávislé a odborné znalosti nabyté ze své klinické a manažerské praxe a  společnost Janssen jim za tyto služby poskytuje spravedlivou odměnu.
  • Výška honoráře za služby zdravotnickým odborníkům je určená na základě času potřebného pro dodání služby (hodinové sazby jsou určeny trhem v každém státě individuálně).  Společnost Janssen respektuje nezávislost zdravotnických odbroníků a postupuje v souladu s etickými obchodními praktikami tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů.
 
3. Výzkum a klinické studie
 
  • Klinické studie jsou klíčovým požadavkem při vývoji nových léků, což vyžaduje angažovanost lékařů a jejich pacientů.
  • Společnost Janssen poskytuje přiměřenou odměnu lékářům i nemocnicím za jejich čas, odbornou činnost a zdroje potřebné pro uskutečnění potřebného výzkumu.
  • Transparentnost v údajích z klinických studií: Jako společnost věříme, že sdílení dat z klinických studií pro pokrok vědy a medicíny je správná věc. Jako důkaz jsme uzavřeli smlouvu s univerzitou Yale v rámci projektu Open Data Access Project (YODA), která zaručuje přístup k datům z našich klinických studií.

Pokroky v medicíně, farmaceutické inovace a rozšíření možností léčby pro mnoho nemocí by nebylo možné bez výše zmíněných činností. Cílem přijímání nových opatření ke zvýšení transparentnosti je minimalizovat podezření z nevhodného ovlivňování. Jsme pevně přesvědčeni, že farmaceutický průmysl je spolu s lékařskou odbornou veřejností zodpovědný za objasnění naší vzájemné spolupráce široké veřejnosti.