Skip to main content

HLEDAT

Metodologie zveřejňování plateb a jiných plnění poskytnutých zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením

Metodologie zveřejňování plateb a jiných plnění poskytnutých zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením

Níže uvedené otázky a odpovědi mají za cíl objasnit způsob jakým zveřejňujeme plnění poskytnuté společností Janssen-Cilag s.r.o. (dále jen "Janssen") zdravotnickým odborníkům a zařízením.

Způsob zveřejňování?
  • Platby za služby a cestovní náhrady vyplácené zdravotnickým odborníkům, platby za služby a granty zdravotnickým zařízením a podporu pacienstkých organizací zveřejňujeme za ten kalendářní rok, ve kterém fyzicky proběhla finanční transakce v našich finančních systémech.
  • Plnění související s cestováním (např. letenky a taxi ...), ubytováním a registračními poplatky, které společnost hradí přímo dodavateli služeb, zveřejňujeme za ten kalendářní rok, ve kterém proběhla samotná aktivita
  • V případě plateb prostřednictvím třetí strany je rozhodující kdy proběhla transakce vůči třetí straně v našich finančních systémech.

Navzdory naší snaze vytvořit efektivní proces, se může stát, že informace budou přístupné až po datu zveřejnění. Předpokládáme, že půjde o výjimečné situace, které budeme monitorovat. V případě, že bude třeba udělat v zveřejněných údajích podstatnou změnu (např. opravu částky), bezprostředně zajistíme aktualizaci údajů.

Jak zveřejňujeme plnění vyplývající z několikaletých smluv?

V těchto případech je standardně celková částka vyplácena v několika platbách.

Zveřejníme vždy tu část plateb, která byla v konkrétním kalendářním roce vyplacena (fyzicky proběhla finanční transakce v našich finančních systémech).

Zveřejňujeme částky včetně DPH a srážkové daně?

Všechny platby (např. platby za služby / konzultace, dary, granty, sponzorství) jsou zveřejňovány bez DPH. V případě, že se na platbu vztahuje srážková daň, částky jsou včetně této daně.

Všechny nepeněžní plnění (např. náklady na letenku, ubytování apod.) jsou zveřejňovány včetně DPH.

Zveřejňované údaje neslouží jako podklad pro daňové přiznání.

Co v případě různých měn?

Všechny plnění jsou zveřejněny v domácí měně, tedy v měně země, která plnění zveřejňuje.

V případě, že plnění bylo poskytnuto v jiné než domácí měně, je možné na požádání poskytnout informace jaký kurz byl při přepočtu použit.

Zveřejňujeme i plnění poskytnuté společností Janssen v zemích mimo působnosti EFPIA?

Ano. Plnění je vždy zveřejňovány v zemi příjemce jednotlivých plnění.

Jaké plnění bude zveřejněno v případě částečné účasti na akci, resp. v případě zrušení účasti?

Zveřejňujeme pouze náklady spojené se skutečnou účastí (ať už úplnou nebo částečnou). Storno poplatky nejsou považovány jako poskytnuté plnění a tedy ani nebudou zveřejňovány.

Co v případě nákladů spojených s poskytovanými službami nebo konzultacemi?

Pokud společnost Janssen hradí i cestovní náklady, případně ubytování, zveřejníme i tyto položky (v části "Platby nebo jiná plnění související s odměnou nebo sjednané v poradenské smlouvě včetně dopravy a ubytování příslušné k dané smlouvě").

Co v případě, že plnění bylo poskytnuto prostřednictvím třetí strany?

V případě, že poskytujeme plnění zdravotnickému odborníkovi, který vystupuje jménem právnické osoby, zveřejníme poskytnuté plnění pod hlavičkou této právnické osoby. V případě nepeněžitých plnění, které souvisí přímo se zdravotnickým odborníkem, jako např. cestování a ubytování, zveřejníme plnění pod jeho jménem.

Jaké plnění jsou zveřejňovány v části agregovaných dat?

V části agregovaných dat, která se týká zdravotnických odborníků je uváděna celková částka po jednotlivých položkách, která jim byla poskytnuta, a to v případě, že nesouhlasili se zveřejněním na individuální bázi.

V souladu s právem na ochranu osobních údajů může zdravotnický odborník odmítnout individuální zveřejnění. V takovém případě zveřejňujeme plnění v agregované podobě. Vyžadujeme souhlas/nesouhlas zdravotnických odborníků se zveřejněním při všech poskytnutých plněních.

Jakou adresu zveřejňujeme?

Zveřejňujeme adresu pracoviště zdravotnického odborníka, resp. sídla v případě zdravotnických zařízení a pacienstkých organizací, kterou máme v našem systému ke dni zveřejnění.

Plnění poskytnutá prostřednictvím distributorů / obchodních zprostředkovatelů

Dávky, které byly poskytnuty jménem nebo na podnět společnosti Janssen, budou zveřejněny přímo naší společností.

Co v případě, že cena ubytování je včetně snídane?

V takovém případě uvedeme celkovou částku spolu se snídaní jako cenu ubytování.

Náklady spojené s R & D (Research & Development)

Náklady spojené s R & D zveřejňujeme v podobě agregovaných dat, tedy jednu částku za společnost Janssen. V souladu s Kodexem AIFP a EFPIA nezveřejňujeme žádné plnění poskytnuté zdravotnickým odborníkům nebo zařízením související s R & D na individuální bázi.

Mezi náklady spojené s R & D zařazujeme (I) neklinické studie (podle zásad správné laboratorní praxe OECD) (II), klinické studie (definováno v nařízení 2001/20 / EC) nebo (III) neintervenční studie, které jsou prospektivní a jejichž součástí je sběr údajů od jednotlivých pacientů (část 15.01 HCP Kódu EFPIA)

Prohlášení

Abychom byli schopni shromáždit potřebné údaje a následně je zveřejňovat spoléháme se na kombinaci automatizovaných systémů, standardních procesů a manuální zpracování dat z interních a externích zdrojů. Zveřejněné informace odrážejí naši dobrou vůli a snahu dodržovat požadavky Kodexu AIFP a EFPIA. Pokud, i přes naši snahu zveřejnit údaje správně, dojde k neúplnému nebo nesprávnému zveřejnění, neprodleně prověříme kde nastala chyba a chybné údaje opravíme.

Zveřejněné údaje mají za cíl splnit požadavky AIFP a EFPIA. Tyto údaje neslouží jako podklad pro daňové nebo jiné účely.