Skip to main content

HLEDAT

Přístup společnosti Janssen ke kontinuálnímu odbornému vzdělávání zdravotnických odborníků

Kontinuální odborné vzdělávání

Jsme přesvědčeni, že jako společnost, která vyvýjí léky, je naší povinností podporovat kontinuální odborné vzdělávání v oblasti medicíny, které pomáhá zvyšovat úroveň odborné péče formou lepší informovanosti o problematice jednotlivých onemocnění a také o nejnovějších možnostech léčby.

Společnost Janssen významně podporuje nestranné a transparentní vzdělávání na vysoké úrovni, prostřednictvím spolupráce s odbornou veřejností. Naší snahou je, aby nejnovější poznatky v oblasti medicíny byly prezentované jak na úrovni mezinárodních kongresů, tak na úrovni menších odborných setkání. Přísná interní pravidla společnosti Janssen zaručují, že odborné vzdělávání je nestranné a že všechny interakce s odborníky a institucemi jsou transparentní.

Společnost Janssen podporuje kontinuální odborné vzdělávání třemi způsoby:

1-Podpora kongresů - Společnost Janssen finančně podporuje většinu národních a evropských kongresů, které plní významnou úlohu při šíření nových poznatků v oblasti medicíny.

Odborná setkání, která podporujeme, mají za cíl informovat o nejnovějších poznatcích v oblasti medicíny s důrazem na bezpečnost a účinnost léčby pacientů. Většina námi podporovaných odborných setkání je kreditována odbornými společnostmi.

Interní pravidla společnosti Janssen jsou v souladu s doporučením Evropské unie lékařských specialistů a plně respektují lokální legislativu a jiné požadavky, jejichž splnění je nevyhnutelné k získání akreditace.

2-Programy medicínského vzdělávání – Společnost Janssen podporuje medicínské setkání a aktivity, které jsou organizované nezávislými odborníky a jsou v souladu s přísnými interními pravidly společnosti Janssen. Pravidla společnosti Janssen vycházejí z principů formulovaných Evropskou asociací inovativního průmyslu (EFPIA) v „Kodexu propagace léků, jejichž výdej je vázaný na lékařský předpis a interakci se zdravotnickými odborníky“ a plně respektuje lokální požadavky, ať zákonné nebo vyplývající z členství v české Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Několik základních pravidel:Setkání nemají reklamní charakter. Většina vzdělávacích setkání organizovaných společností Janssen není zaměřených na jeden konkrétní lék, ale na onemocnění jako celek, resp. na celou terapeutickou oblast. V průběhu setkání nejsou zmiňované názvy produktů a diskuse o konkrétní léčbě musí být vyvážená a věcná.

Obsah: Obsah a program setkání jsou tvořeny ve spolupráci s externími nezávislými odborníky. Tito odborníci vyberou téma, které považují za relevantní, a vyberou přednášející, kteří vedou jednotlivé části setkání. Samotní přednášející jsou zodpovědni za obsah prezentací. Společnost Janssen může navrhovat obsah prezentací jen z pohledu aktuálnosti, nestrannosti a vyváženosti informací, týkajících se jejich produktů.

Konflikt zájmů: Všichni přednášející musí zveřejnit jakýkoliv konflikt zájmů, včetně plateb od farmaceutických společností. Též musí zveřejnit, jakých služeb se platby týkaly, např. prezentace, účast na kongrese a podobně.

Formát:Primárním účelem setkání je věda, jež musí být zohledněna v programu setkání. Výběr lokality a případné pohoštění musí být adekvátní k tomuto primárnímu účelu. Odborný program musí tvořit absolutní většinu času vyhrazeného na odborné setkání. Přestávkám je možné věnovat jen čas nevyhnutelně potřebný.

Externí posouzení: Abychom zabezpečili kvalitu poskytovaného vzdělávání, spolupracujeme s externími odborníky na národní i evropské úrovni. Spolupracujeme s institutem Karolinska, sekce vzdělávání dospělých, s cílem zabezpečit co nejaktivnější zapojení účastníků.

3-Individuální podpora – Společnost Janssen poskytuje individuální podporu lékařů, aby se mohli zúčastnit kongresů a jiných odborných setkání. Česká republika patří mezi státy, které vyžadují od lékařů kontinuální vzdělávání, avšak náklady s tím spojené nehradí. Společně s ostatními farmaceutickými společnosti tak Janssen pomáhá lékařům plnit tyto požadavky.

Mnoho zemí upravuje pravidla podpory ze strany farmaceutických společností např. formou povinné spoluúčasti lékaře na hrazení nákladů. Některé země zavedly oznamovací povinnost farmaceutických společností, které musí informovat autority o jednotlivých plněních poskytnutých lékařům.

Jsme přesvědčeni, že přístup společnosti Janssen splňuje požadavky veřejnosti na transparentní a nestranné kontinuální odborné vzdělávání, jehož cílem je dosažení co možná nejlepších léčebných výsledků pacientů.

Pravidla společnosti Janssen

Kromě striktních pravidel zmíněných výše společnost Janssen klade důraz na to, aby podpora vzdělávání neměla žádný nevhodný vliv na lékaře.

Ubytování, cestovní náklady a pohoštění: Luxusní hotely jsou zakázané a všechny letenky jsou v třídě „economy“. Letenky první třídě jsou povolené jen při letech, jejichž délka je nad šest hodin a zároveň existuje další důvod, pro který je tato letenka akceptovatelná (např. zdravotní stav). Strava poskytnutá lékařům musí být v souladu s interními limity, které se řídí lokálními pravidly asociace AIFP. Společnost Janssen nikdy nehradí náklady jiných osob (např. jiných rodinných příslušníků) jako těm, kterým přímo poskytuje podporu vzdělávání.

Platy a služby: Společnost Janssen hradí honoráře za poskytované služby, jako je např. přednášková činnost, konzultace, příprava odborných materiálů. Výše honorářů je vypočítána v závislosti od času potřebného na poskytnutí služby. Hodinová sazba je stanovena v souladu s cenou obvyklou na trhu za služby stejného charakteru. Bez výpočtu návratu investic. Edukační setkání jsou zabezpečené medicínským oddělením společnosti Janssen, které je oddělené od komerční části společnosti. Společnost Janssen nekalkuluje návratnost investic do odborného vzdělávání.

Transparentnost: Od června 2016 a následně v ročních intervalech bude společnost Janssen zveřejňovat informace o vzájemné spolupráci se zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi v souladu s Etickým kodexem AIFP.