Skip to main content

Search

Immuunivälitteisten

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Immuunivälitteisten tulehdussairauksien hoidossa edelleen kehitettävää
 
Immuunivälitteisten tulehdussairauksien, kuten tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD:n), psoriasiksen ja reuman, hoito on uusien lääkehoitojen myötä mullistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Janssen on yksi immuunivälitteisten tulehdussairauksien uranuurtajista, ja olemme tehneet pitkään tutkimusta ymmärtääksemme näiden sairauksien tautimekanismeja ja kehittääksemme innovatiivisia sekä entistä tehokkaampia hoitomuotoja

Yksi menestystarina on vaikean psoriaasin hoito, jossa suurin osa potilaista voi tehokkaalla hoidolla nykyään saavuttaa oireettoman tai lähes oireettoman ihon.1  Toisaalta esimerkiksi vaikea-asteisessa IBD:ssä pitkäkestoisen oireettomuuden saavuttaminen on edelleen haaste; jopa puolet potilaista ei saavuta pitkäaikaista remissiota.Pitkäjänteisen tutkimuksen kautta syntyville uusille innovatiivisille hoitovaihtoehdoille on siis edelleen merkittävä tarve.

 

Potilaiden työ- ja toimintakyvystä huolehdittava

Immuunivälitteisillä tulehdussairauksilla on merkittävä vaikutus potilaiden elämään. Esimerkiksi Suomessa toteutetun potilaskyselyn mukaan3 keskivaikeaa tai vaikeaa psoriaasia sairastavista potilaista 82 prosenttia koki sairauden vaikuttaneen negatiivisesti toimintakykyyn ja melkein yhtä yleisesti myös työkykyyn.3     

Päivitetyn psoriaasin Käypä hoito suosituksen mukaan hoidon tavoitteena onkin sairauden oireiden minimointi ja sitä kautta elämänlaadun parantaminen, sekä potilaiden työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen.1  Valitettavasti tehokkaimmat hoitovaihtoehdot on nykyisin usein rajattu vain sairauksien vaikean muodon hoitoon, vaikka niitä voitaisiin hyödyntää hyvällä menestyksellä jo keskivaikeassa tautimuodossa.

 

Henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat kaikille

Immuunivälitteisten tulehdussairauksien hoito on aina yksilöllistä. Silti vain noin joka kolmas IBD:tä tai psoriaasia sairastavista potilaista on saanut henkilökohtaisen hoitosuunnitelman ja hoidon tavoitteet. 3,4 Lähes 60 prosenttia potilaista kuitenkin koki, että selkeästi määritellyt hoidon tavoitteet olisivat heille hyödyllisiä.3,4

Huomiota olisi kiinnitettävä erityisesti keskivaikeita immuunivälitteisiä tulehdussairauksia sairastaviin ja heidän hoitopolkuunsa. Tässä ryhmässä esimerkiksi psoriaasipotilaista vain neljäsosa potilaista oli täysin tai hyvin tyytyväisiä hoitotasapanoonsa ja oman hoitosuunnitelman oli saanut vain joka viides.3

Uudet ja innovatiiviset hoitovaihtoehdot ovat parantaneet immuunivälitteisten tulehdussairauksien hoitotuloksia. Jatkossa on tärkeää varmistaa, että tehokasta hoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät hoitoon viiveettä ja että mahdollisimman moni potilas pääsee työ- ja toimintakykyä parantavien vaikuttavien hoitojen piiriin.

 

Artikkelin kirjoittaja:

Ville Veckman, Ph.D.
Medical Affairs Lead
Janssen Finland

Lähteet:
1 Psoriaasi (iho ja nivelet). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 4.8.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
2 Gajendran et al. A comprehensive review and update on Crohn's disease. Dis Mon
3 Psoribarometri 2017: Janssen ja Psoriasisliitto. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.
4 IBD-barometri 2019: Janssen ja Crohn ja Colitis ry. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.