Skip to main content

Search

Janssenin toimintatapa

The Janssen Way

Yksi Janssenin keskeisistä velvollisuuksista on kehittää innovatiivisia hoitoja lääketieteellisiin tarpeisiin ja varmistaa niiden asianmukainen käyttö ja saatavuus sekä tuottaa merkittäviä tuloksia potilaille ja yhteiskunnalle. Vahvistaaksemme pyrkimyksiämme teemme yhteistyötä monien muiden yhteiskuntaryhmien ja -organisaatioiden kanssa, joilla on tämä sama tavoite. Lääkeasiantuntemuksemme ansiosta meillä on keskeinen tehtävä lääketieteen edistämisessä tutkimalla ja kehittämällä uusia lääkehoitoja sekä tarjoamalla koulutusta ja seuraamalla jatkuvasti lääkkeiden turvallisuutta. Yhteistyö, molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus ovat välttämättömiä tarvittavan arvon tuottamiseksi potilaille ja yhteiskunnalle.

Yhteistyömme terveydenhuollon ammattilaisten kanssa – The Janssen Way

Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toteuttamaamme yhteistyötapaa ohjaa ensisijaisesti lainsäädäntö ja lisäksi eri maissa noudatettavat teollisuuden eettiset ohjeet, jotka ovat yleensä kansallisten lääketeollisuusyhdistysten laatimia. Janssen noudattaa lisäksi omia eettisiä liiketoiminnan periaatteita yhteistyössään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja näistä periaatteista voidaan käyttää nimitystä ”The Janssen Way”.

Lääketieteellisen yhteisön ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävän yhteistyön rehellisyys ja lahjomattomuus.

 
  • Terveydenhuollon ammattilaisten rehellisyys ja lahjomattomuus lääkkeiden määräämistä ja suosittelemista koskevassa päätöksenteossa on yksi terveydenhuollon peruspilareista. Ymmärrämme, että lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseen vuorovaikutukseen liittyy mahdollisia eturistiriitoja, ja pyrimme siihen, ettemme milloinkaan vaaranna terveydenhuollon ammattilaisten riippumattomuutta ja ammattietiikkaa.
  • Yrityksemme sisäiset periaatteet ovat tiukat ja ohjaavat vuorovaikutustamme terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa kaikkien olemassa olevien säädösten ja eettisten toimintatapojemme mukaisesti. Sisäisiin menettelytapoihimme, joita yrityksemme Credoon sisältyvät arvomme tukevat, kuuluvat kaikkien työntekijöiden kattava koulutus, standardoidut menettelytavat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toteutettavien toimien arvioimiseksi ja hyväksymiseksi sekä jatkuva seuranta ja tarkastukset.

EFPIAn (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsenenä Janssen julkistaa kaikki terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuollon organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet, jotka on aina kuvattu kirjallisessa sopimuksessa.

Julkistettavat taloudelliset etuudet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 1. Koulutuksen tukeminen 2. Palveluista maksettavat palkkiot 3. Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet tutkimusten suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi

1. Koulutuksen tukeminen

 

Janssen rahoittaa ja tukee jatkuvan ammatillisen kehittymisen ohjelmia (kuten konferensseja ja koulutuskokouksia), joissa terveydenhuollon ammattilaiset oppivat ja voivat vaihtaa tietoja vertaistensa kanssa sairauksista ja uusista hoitonäkökulmista ja voivat näin parantaa tietämystään potilaidensa hyväksi.

Tarjoamme oikeellisia ja tasapuolisia koulutusohjelmia, jotka noudattavat eurooppalaisten akkreditointielinten määrittelemiä periaatteita, perustuvat lääketieteellisen yhteisön koulutustarpeisiin ja ovat riippumattomien asiantuntijakomiteoiden toteuttamia.

Janssenin koulutusohjelmille antama tuki on erittäin säädeltyä ja avointa:

  • Apurahoina ja sponsorointina annettava taloudellinen tuki koulutustoiminnan ja arvostettujenlääketieteellisten yhdistysten ja muiden kolmansien tieteellisten tahojen Euroopassa ja paikallisesti järjestämien konferenssien tukemiseksi.
  • Janssenin sisäistensääntöjen mukaisesti riippumattomien asiantuntijoiden järjestämien lääketieteellisten koulutusohjelmien kehittäminen.
  • Tuki yksittäisille lääkäreille konferensseihin ja koulutuskokouksiin osallistumiseksi heidän koulutustarpeidensa tai aktiivisen osallistumisensa mukaisesti.

Näiden aktiviteettien käytännön järjestelyissä noudatetaan EFPIA:n ohjeistoa ja maakohtaisia eettisiä ohjeita. Järjestelyt ovat aina kohtuullisia ja rajoittuvat tiukasti vain terveydenhuollon ammattilaisiin ja tapahtuman pääasialliseen tarkoitukseen.

Janssenin myynninedistämisohjelmiin, joiden puitteissa kerromme yksityiskohtaisesti tuotteistamme noudattaen samoja eettisiä periaatteita, ei sisälly taloudellisia etuuksia, koska emme maksa tällaisiin aktiviteetteihin osallistumiseen liittyviä matka- tai majoituskuluja. Tarjoamme tarvittaessa vaatimattoman aterian, jonka kustannukset ovat kansallisten lääketeollisuusyhdistysten asettamien rajojen puitteissa, eikä tätä katsota EFPIAn ohjeistuksessa taloudelliseksi etuudeksi.

2. Palveluista maksettavat palkkiot

 
  • Terveydenhuollon ammattilaiset ja terveydenhuollon organisaatiot tuottavat Janssenille kliiniseen työhön ja johtajakokemukseen perustuvaa riippumatonta ja asiantuntevaa tietoa, ja Janssen maksaa heille kohtuullisen korvauksen heidän tuottamistaan palveluista.
  • Janssenin maksamat palkkiot perustuvat terveydenhuollon ammattilaisen palvelun tuottamiseen käyttämään aikaan (maakohtaiset tuntipalkkiot on määritelty erikseen). Janssen kunnioittaa terveydenhuollon ammattilaisten riippumattomuutta ja varmistaa, että Janssenin toiminnassa noudatetaan kaikkia eettisen liiketoiminnan periaatteita mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi.
 

3. Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet tutkimusten suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi

 
  • Lääkkeiden kehittämisen keskeisenä edellytyksenä ovat kliiniset tutkimukset, joihin tarvitaan lääkäreitä ja heidän potilaitaan.
  • Maksamme kohtuullisen korvauksen lääkäreille ja sairaaloille heidän ajastaan, asiantuntemuksestaan ja resursseistaan, jotka ovat tarpeen tämän välttämättömän tutkimuksen toteuttamiseksi.
  • Kliinisen tutkimustiedon avoimuus: Yrityksenä uskomme, että laajempi kliinisten tietojen jakaminen tieteen ja lääketieteen edistämiseksi on oikea tapa toimia. Osoituksena tästä olemme päättäneet osallistua YODA-projektiin (Yale University Open Data Access Project), jonka tarkoituksena on mahdollistaa pääsy kliinisten tutkimustemme tietoihin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mikään yritys on tehnyt yhteistyötä täysin riippumattoman akateemisen kolmannen tahon kanssa, joka arvioi ja tekee lopulliset päätökset jokaisesta kliinisiä tietoja koskevasta pyynnöstä.

Moniin sairauksiin liittyvät lääketieteen edistysaskeleet, lääkeinnovaatiot ja hoitovaihtoehtojen lisääminen eivät olisi mahdollisia ilman edellä kuvatun kaltaista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Avoimuutta lisäävien uusien toimenpiteiden avulla pyrimme osoittamaan, että tämä yhteistyö on lainmukaista ja että sen tavoitteena on parantaa potilaiden hoitotuloksia. Olemme vahvasti sitä mieltä, että sekä lääketeollisuuden että lääketieteellisen yhteisön vastuulla on selittää tämä yhteiskunnalle ja varmistaa, että tämänkaltaista yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessa.