Skip to main content

Search

vastaus syöpäpotilaiden

Ehdollisesta korvattavuudesta vastaus syöpäpotilaiden huoleen?
Suomalaisilla syöpäpotilailla ja heidän läheisillään on huoli syöpälääkkeiden saatavuudesta ja korvattavuudesta. Erityisesti heitä huolettaa se, että uusien lääkkeiden Kela-korvattavuuden saaminen voi kestää yli vuoden tai että hoitomuotojen saatavuudessa on eroa eri puolilla Suomea. Näin kertoo Suomen syöpäpotilaat ry:n, AbbVien ja Janssenin vuonna 2017 toteuttama kyselytutkimus1

Jopa 62 prosenttia tutkimuksen vastaajista koki, että Suomessa ei aina saa yhtä hyvää hoitoa asuinpaikasta riippumatta. Jopa 84 prosenttia vastaajista oli huolissaan siitä, että jotkin muissa EU-maissa käytössä olevat hoidot eivät ole Suomessa Kela-korvattavia, tai edes saatavilla. 1


Kyselytutkimuksen tulokset haastavat terveydenhuollon toimijat ja päättäjät pohtimaan yhdessä potilaiden kanssa, millaisin keinoin lääkehoitojen saatavuus nostetaan Suomessa eurooppalaiselle tasolle. Tarvitaan muutos, jotta uusia, elämää mahdollisesti pelastavia hoitoja saadaan potilaiden käyttöön.

Uusia keinoja etsitäänkin aktiivisesti sekä päättäjien että yritysten toimesta. Vuoden 2017 alussa otettiin Suomessa käyttöön niin sanottu ehdollinen korvattavuus. Tavoitteena on vauhdittaa uusien, innovatiivisten lääkkeiden saamista potilaiden käyttöön ja toisaalta hallita uusien hoitojen kokonaiskustannuksiin tai kustannusvaikuttavuuteen liittyvää epävarmuutta. Ehdolliseen korvattavuuteen liittyy riskinjakosopimus, jolla valmisteeseen liittyvää epävarmuutta seurataan ja hallitaan.2

Nyt kokeilussa oleva ehdollisen korvattavuuden malli tulisikin vakinaistaa osaksi korvattavuusjärjestelmää, jotta voimme vastata potilaiden huoleen ja lyhentää korvattavuusviiveitä. Tämän lisäksi tarvitaan myös laajempaa, eri sidosryhmien välistä pohdintaa uusien syöpähoitojen viiveettömästä käyttöönotosta Suomessa.

Pekka Ihalmo

 

Viitteet:
1) Kysely syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen: Mitkä asiat ovat tärkeitä syövän hoidossa? Kvalitatiivinen kyselytutkimus 2017, Kantar TNS
2) Lääkkeiden hintalautakunta, Tiedote 9.12.2016. http://www.hila.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/view/81573, luettu 11.4.2018