Skip to main content

O «Τρόπος της Janssen»

Η προσέγγιση της Janssen σχετικά με τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη των Επαγγελματιών Υγείας

Στη Janssen πιστεύουμε ότι η επιχορήγηση και η υποστήριξη προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) αποτελεί μέρος της ευθύνης μας για τα φάρμακα που αναπτύσσουμε. Μέσω της αύξησης των γνώσεων σχετικά με τις ασθένειες και τα πιο πρόσφατα πρότυπα φροντίδας, τα προγράμματα αυτά ενισχύουν την ιατρική πρακτική καθώς και τις εκβάσεις των ασθενών και παρέχουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία.

Μέσω των προγραμμάτων μας ΣΕΑ, στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε σε υψηλής ποιότητας, αμερόληπτη και διαφανή εκπαίδευση, σε ουσιαστική συνεργασία με την ιατρική κοινότητα αλλά και να διασφαλίσουμε ότι σημαντικές νέες ιατρικές εξελίξεις θα συζητώνται σε διαφορετικά περιβάλλοντα (από διεθνή συνέδρια, μέχρι μικρότερου βεληνεκούς εκπαιδευτικές συναντήσεις). Οι αυστηρές εταιρικές αρχές μας εξασφαλίζουν ότι κάτι τέτοιο θα γίνεται με τρόπο αντικειμενικό καθώς και ότι οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης με Επαγγελματίες Υγείας ή με ιατρικές εταιρείες και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, θα είναι ξεκάθαρες.

Στην Janssen, οι δραστηριότητες ΣΕΑ (ή αλλιώς ΣΙΕ, Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση) είναι αυστηρά ρυθμιζόμενες και διαφανείς. Για εμάς, υπάρχουν τρεις τύποι δραστηριοτήτων:

1. Συνεδριακή υποστήριξη – Παρέχουμε οικονομική υποστήριξη με τη μορφή δωρεών ή χορηγιών, για τα μείζονα εθνικά και Ευρωπαϊκά συνέδρια. Αυτό γιατί τα συνέδρια παρέχουν στους ΕΥ κρίσιμη πληροφόρηση για τις ιατρικές εξελίξεις, και η γνώση αυτή είναι αναγκαία για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις που υποστηρίζουμε πρέπει να προάγουν τον επιστημονικό διάλογο και να συμβάλλουν στη διάδοση των πιο πρόσφατων προτύπων περίθαλψης, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής και αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών. Ορισμένες από αυτές τις συναντήσεις πιστοποιούνται από φορείς διαπίστευσης, ενώ κάποιες άλλες, όχι. Στη Janssen, εφαρμόζουμε τους ίδιους ποιοτικούς κανόνες και στις δύο περιπτώσεις. Η Janssen ακολουθεί τους εθνικούς κανονισμούς όσον αφορά στην πιστοποίηση εκδηλώσεων και την υποστήριξη των Υγειονομικών Αρχών.

2. Προγράμματα ιατρικής εκπαίδευσης – Υποστηρίζουμε εκδηλώσεις και δραστηριότητες ιατρικής εκπαίδευσης, οι οποίες οργανώνονται με ανεξάρτητους ειδικούς ή φορείς, σύμφωνα με τις αυστηρές εταιρικές αρχές της Janssen. Η πολιτική της Janssen βασίζεται στον «Κώδικα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) για την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και τις αλληλεπιδράσεις με τους Επαγγελματίες Υγείας», όπως επίσης και στους εκάστοτε εγχώριους κώδικες και κανονισμούς, ανάλογα με το ποια είναι τα αυστηρότερα κριτήρια. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα βασικά στοιχεία:

Οι συναντήσεις είναι μη προωθητικού χαρακτήρα: Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συναντήσεων της Janssen δεν εστιάζουν σε ένα μεμονωμένο φάρμακο, αλλά σε πεδία ασθενειών. Μόνο οι κοινόχρηστες διεθνείς ονομασίες (ΙΝΝ) των φαρμάκων χρησιμοποιούνται και οποιεσδήποτε συζητήσεις πάνω σε συγκεκριμένες θεραπείες είναι εξισορροπημένες και βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα.

Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο και το επιστημονικό πρόγραμμα των συναντήσεων καταρτίζονται από εξωτερικές, εξειδικευμένες, Επιστημονικές Επιτροπές ή/και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς. Αυτές επιλέγουν τη θεματολογία που κρίνουν ότι είναι εκπαιδευτικά συναφής καθώς και τους εισηγητές των θεματικών ενοτήτων. Οι ομιλητές είναι υπεύθυνοι για τις παρουσιάσεις τους˙ η Janssen τις ελέγχει μόνο για να διασφαλίσει ότι οι περιεχόμενες πληροφορίες είναι επικαιροποιημένες, δίκαιες και ισορροπημένες αναφορικά με τα προϊόντα μας.

Σύγκρουση συμφερόντων: Από όλους τους ομιλητές ζητείται να δηλώνουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων˙ σε αυτές συμπεριλαμβανονται οι πληροφορίες σχετικά με το από ποιες φαρμακευτικές εταιρίες έχουν λάβει τιμητικές αμοιβές και με ποια ιδιότητα (π.χ. ως παρουσιαστές, ως μετέχοντες σε γνωμοδοτικό συμβούλιο, ως συμμετέχοντες σε συνέδριο, κ.λπ.).

Μορφή: Το επίκεντρο των συναντήσεων αυτών είναι η επιστήμη και αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στο πρόγραμμά τους. Η επιλογή της τοποθεσίας και η παρεχόμενη φιλοξενία θα πρέπει να είναι δευτερεύοντα στοιχεία σε σχέση με τον πρωταρχικό στόχο της συνάντησης. Ο χρόνος που αφιερώνεται στο επιστημονικό πρόγραμμα θα πρέπει να ξεπερνά κατά πολύ τον χρόνο των διαλειμμάτων. Δεν παρέχουμε ψυχαγωγία.

Εξωτερική πιστοποίηση: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς, τόσο σε εγχώριο όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου Karolinska, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα που σχεδιάζονται από τις ανεξάρτητες Επιστημονικές Επιτροπές περιλαμβάνουν αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων που θα εμπνέουν την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων. Όλες οι συναντήσεις δομούνται πάνω σε εκπαιδευτικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται από τις Επιστημονικές Επιτροπές.

3. Μεμονωμένη υποστήριξη – Παρέχουμε υποστήριξη σε μεμονωμένους ΕΥ, προκειμένου να παρακολουθήσουν συνέδρια και συναντήσεις. Σε πολλές χώρες, οι αρχές απαιτούν από τους Επαγγελματίες Υγείας να παραμένουν ενημερωμένοι για τις ιατρικές εξελίξεις, μέσω συνεχούς κατάρτισης, όμως συχνά δεν υποστηρίζουν την μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση. Μαζί με άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, η Janssen είναι έτοιμη να αναλάβει ένα μερίδιο ευθύνης σε αυτό το ζήτημα. Η διαδικασία επιλογής της Janssen είναι πολύ διαφανής και βασίζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΥ ή την ενεργή συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη συνάντηση ή εκδήλωση.

Σε κάποιες χώρες, οι ΕΥ πρέπει να συνεισφέρουν στη δική τους εκπαίδευση, και εμείς ακολουθούμε αυτούς τους τοπικούς κανονισμούς, αντιστοίχως.

Σε άλλες χώρες, οι Αρχές Υγείας πρέπει να ενημερώνονται «εκ των προτέρων» προκειμένου να εγκρίνουν τη συμμετοχή μεμονωμένων Επαγγελματιών Υγείας σε συνέδρια και εμείς ακολουθούμε και αυτούς τους κανονισμούς.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Τρόπος της Janssen σχετικά με την υποστήριξη προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προσδοκίες για διαφάνεια, ενώ παράλληλα καλλιεργεί τον επιστημονικό διάλογο και τη διάδοση της γνώσης, προκειμένου να διασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά θεραπευτικά αποτελέσματα για τους ασθενείς, καθώς και τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη.