Skip to main content

Search

הנתינה שלנו

הנתינה שלנו

יאנסן מחויבת לספק מוצרים ושירותים באיכות גבוהה לעובדי מערכת הבריאות, למטופלים ולמשפחותיהם. אנו מעמידים תמיד במקום הראשון את צרכיהם ואת רווחתם של האנשים שאותם אנו משרתים.

חשוב לנו להבין את כל ההיבטים של צרכי המטופלים שלנו. לכן אנו מעורבים ומשתפים פעולה עם עמותות החולים. עמותות אלו ממלאות תפקיד חשוב בהעברת מידע, תמיכה ועזרה למטופלים. כחברה, אנו לומדים מהאינטראקציה זאת, והדבר עוזר לנו בפיתוח טיפולים חדשים ובהעברת מידע שימושי.

מטרתנו היא להבטיח כי יחסים ושותפויות אלה ימשיכו להתנהל במסגרת מבוססת עקרונות של כבוד הדדי ולמידה, יושרה, עצמאות ושקיפות.

מסגרת זאת תוארה ב"קוד הנהלים בנושא היחסים בין תעשיית התרופות לבין ארגוני המטופלים" שפותח על ידי הפדרציה האירופית של ארגוני תעשיית התרופות (EFPIA) בשיתוף פעולה עם עמותות חולים כלל אירופיות. יאנסן מצייתת לעקרונות אלה.

מרכיביו העיקריים של קוד הנהלים:
 • תובטח עצמאותם של ארגוני המטופלים, מבחינת השתייכותם הפוליטית, קווי המדיניות שלהם ופעילויותיהם
 • כל השותפויות בין ארגוני המטופלים לבין תעשיית התרופות יהיו מבוססים על כבוד הדדי ויינתן ערך שווה לדעות ולהחלטות של כל אחד מן השותפים
 • תעשיית התרופות לא תבקש לקדם תרופה מסוימת וארגוני המטופלים לא יתחייבו לעשות זאת
 • מטרותיה והיקף פעולותיה של כל שותפות יהיו שקופים. תמיכה כספית ולא כספית הניתנת על ידי תעשיית התרופות תוצהר תמיד באופן ברור
 • תעשיית התרופות מברכת על מימון רחב של עמותות החולים ממקורות שונים
במטרה לקדם שיתוף פעולה, יאנסן פיתחה את הנושאים הבאים:

תהליך בדיקה על ידי ועדה רב-תחומית להערכת הבקשות למימון או לשיתוף פעולה.

חשיפת המימון הניתן לעמותות החולים. מטרת חשיפת התרומות שלנו היא להוכיח מחויבות מתמשכת לשקיפות.

מה טיבו של שיתוף הפעולה שלנו עם ארגוני מטופלים? יאנסן יכולה לקיים אינטראקציה עם ארגוני מטופלים בדרכים הבאות:

 • תמיכה בתוכניות חינוך וכנסים
 • מתן חסות לאירועי גיוס כספים
 • תרומה למען תמיכה בתוכניות ושירותים לקהילת המטופלים ומטפליהם
 • תרומה לתמיכה בפעילויות המסייעות למטופלים ולמטפליהם לדרוש טיפול, שירותים ותמיכה טובים יותר; כמו גם שיתוף פעולה לשם העלאת המודעות במחלה
סוגי הבקשות הבאים אינם עומדים בדרך כלל בקריטריונים לתרומה:
 • מלגות לאנשים פרטיים
 • תרומות ישירות לאנשים פרטיים
 • הלוואות
הצהרה על תהליך התרומה

ועדה רב-תחומית בודקת את כל הבקשות. הבקשות חייבות לכלול את הצהרת הכוונות של הארגון, מעמד החברה בפני שלטונות המס, תיאור הפרויקט/אירוע, תיאור השימוש בכספים, תקציב הפרויקט (במידה וישים) והתקציב התפעולי השנתי.

הנתינה שלנו ברמה הארצית

הנתינה שלנו ברמה הבינלאומית

Yes