Skip to main content

Search

Janssen pieeja nepārtrauktai veselības aprūpes speciālistu profesionālajai attīstībai

Janssen pieeja nepārtrauktai veselības aprūpes speciālistu profesionālajai attīstībai

Uzņēmumā Janssen mēs uzskatām, ka veselības aprūpes speciālistiem (VAS) paredzētās profesionālās tālākizglītības (PTI) sponsorēšanas un atbalsta programmas veido daļu no mūsu atbildības par zālēm, ko izstrādājam. Vairojoties zināšanām par slimībām un jaunākajiem aprūpes standartiem, šīs programmas veicina medicīnisko praksi un pacientu ārstēšanas rezultātu uzlabošanos, turklāt ilgtermiņā vairojas sabiedrības ieguvums.

PTI programmu mērķis ir patiesā sadarbībā ar veselibas aprūpes speciālistiem nodrošināt ļoti kvalitatīvu, objektīvu un izglītojošu apmācību, kā arī panākt, ka dažādos formātos – sākot ar dažādiem starptautiskiem kongresiem un beidzot ar šaurākām mācību sanāksmēm, tiek apspriesti jauni nozīmīgi medicīnas sasniegumi. Stingrie uzņēmuma principi nodrošina objektivitāti un nepārprotamas procedūras sadarbībai ar individuāliem VAS, kā arī medicīnas biedrībām un iestādēm.

Uzņēmumā Janssen PTI (tiek saukta arī par medicīnisko tālākizglītību jeb MTI) pasākumi tiek stingri kontrolēti un ir caurskatāmi.

Mēs nodrošinām triju veidu pasākumus.

1) Kongresu atbalsts: mēs sniedzam finansiālu atbalstu, subsidējot un sponsorējot galvenos valsts un starptautiskos līmeņa kongresus, jo tie VAS sniedz neaizstājamu informāciju par medicīnas sasniegumiem un šīm zināšanām ir būtiska nozīme pacientu aprūpes uzlabošanā.

Mūsu izglītojošajām sanāksmēm ir jāveicina zinātnisko datu apmaiņa un jaunāko aprūpes standartu izplatīšana, lai pacientu ārstēšana būtu vienkāršāka un drošāka. Dažas no šādām sanāksmēm ir sertificētas attiecīgās iestādēs, bet dažas nē. Janssen kvalitātes standarti tiek attiecināti uz abu veidu sanāksmēm. Janssen ievēro valstī spēkā esošo tiesību aktu prasības attiecībā uz pasākumu akreditāciju un veselības aprūpes uzraudzības iestāžu atlaujām.

 

2) Medicīniskās mācību programmas: mēs saskaņā ar stingriem Janssen uzņēmējdarbības principiem atbalstām neatkarīgu ekspertu organizētus medicīniskās izglītības pasākumus. Janssen ievērotās politikas pamatā ir “Eiropas Farmaceitisko uzņēmumu un asociāciju (EFPIA) kodekss par recepšu zāļu noieta veicināšanu un sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem” un atsevišķo valstu kodeksi un tiesību akti (atkarībā no tā, kuru dokumentu kritēriji ir stingrāki).

Šeit ir minēti daži galvenie jautājumi.

Sanāksmes nav paredzētas noieta veicināšanai: lielākajā daļā Janssen organizēto mācību sanāksmju galvenā uzmanība netiek pievērsta tam, lai veicinātu konkrētu zāļu noietu, bet gan kādai slimību grupai. Tiek izmantoti tikai starptautiskie nepatentētie zāļu nosaukumi (SNN), un visām diskusijām par konkrētām zālēm jābūt līdzsvarotām un balstītām uz faktiem.

Saturs: sanāksmju saturu un programmu izstrādā ar Janssen nesaistītas zinātniskas neatkarīgu ekspertu komitejas un (vai) medicīnas speciālistu asociācijas. Tās izvēlas izglītojošus jautājumus un sesiju vadītājus. Par savām prezentācijām atbild tikai lektori, un Janssen tās tiek tikai pārskatītas, lai nodrošinātu, ka par izstrādājumiem tiek sniegta jauna, nepārprotama un līdzsvarota informācija.

Interešu konflikts: visi lektori tiek lūgti ziņot par farmaceitisko uzņēmumu maksājumiem un ieņemamo stāvokli, piemēram, lektora, konsultatīvas padomes locekļa, kongresa dalībnieka utt. stāvokli.

Formāts: šajās sanāksmēs galvenā uzmanība tiek pievērsta zinātniskajiem jautājumiem, un tie ir jāparedz dienaskārtībā. Vietas izvēlei jāatbilst uzņēmējdarbības vajadzībām, bet viesmīlības pasākumiem jābūt pieticīgiem un ar sekundāru nozīmi. Zinātniskajai programmai jābūt daudz ilgākai nekā pārtraukumiem. Mēs nenodrošinām izklaidi.

Ar Janssen nesaistītu iestāžu apstiprinājumi: izglītojošās un apmācības programmas kvalitātes nodrošināšanai mēs sadarbojamies ar Janssen nesaistītām neatkarīgām gan valsts, gan starptautiska līmeņa izglītības iestādēm. Mēs sadarbojamies ar Karolinskas institūta pieaugušo izglītības nodaļas direktoru, lai nodrošinātu, ka neatkarīgo zinātnisko komiteju izstrādātās programmas atbilst pieaugušo apmācības principiem un veicinātu delegātu aktīvu iesaistīšanos. Visām sanāksmēm ir tikai zinātnisko komiteju definēti izglītojoši mērķi.

3) Individuālais atbalsts: mēs atbalstām atsevišķus ārstus, lai viņi varētu piedalīties kongresos un sanāksmēs. Daudzu valstu uzraudzības iestādes pieprasa, lai VAS ar nepārtrauktas apmācības palīdzību sekotu līdzi medicīnas sasniegumiem, bet bieži neatbalsta medicīnisko pēcdiploma apmācību.

Janssen kopā ar citiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem daļēji uzņemas atbildību par šo jomu. Uzņēmumā Janssen atlases process ir caurskatāms, un tā pamatā ir VAS nepieciešamība pēc apmācības vai aktīva dalība konkrētā sanāksmē vai pasākumā.

Dažās valstīs VAS ir pašiem jāgādā par izglītošanos, un mēs šos vietējos nosacījumus ievērojam ja tie uz mums attiecas.

Citās valstīs veselības aprūpes uzraudzības iestādēm a priori jābūt informētām, lai apstiprinātu konkrēta VAS piedalīšanos kongresos, un mēs ievērojam arī šos nosacījumus.

Mēs esam pārliecināti, ka Janssen metode PTI programmām atbilst sabiedrības vēlmēm no caurskatāmības viedokļa, bet zinātnisko datu apmaiņas un zināšanu izplatīšanas veicināšana nodrošina vislabākos pacientu ārstēšanas rezultātus.