Skip to main content

Search

Janssens tilnærming til kontinuerlig faglig utvikling av helsepersonell

I Janssen mener vi at sponsoravtaler og støtte til programmer for kontinuerlig faglig utvikling for helsepersonell er en del av vårt ansvar knyttet til legemidlene vi utvikler. Økt kunnskap om sykdommer og de nyeste behandlingsstandardene er med på å forbedre både den medisinske praksisen og behandlingsresultatene, samt bidra til langsiktige positive effekter for samfunnet.

Gjennom våre utdanningsprogrammer ønsker vi å sørge for en upartisk medisinsk opplæring preget av gjennomsiktighet og høy kvalitet, som i nært samarbeid med det medisinske miljøet, sikrer at viktige medisinske fremskritt blir diskutert i en rekke ulike fora – fra internasjonale kongresser til mindre seminarer. Strenge bedriftsprinsipper sørger for at dette foregår på en upartisk måte med tydelige prosedyrer for våre interaksjoner med helsepersonell, samt medisinske miljøer og institusjoner.

I Janssen er programmene for kontinuerlig faglig utvikling preget av gjennomsiktighet og grundig regulering. Hos oss har vi tre typer aktiviteter:

1 – Støtte til kongresser – Vi gir økonomisk støtte til de største nasjonale og europeiske kongressene i form av sponsoravtaler. Dette gjør vi fordi kongresser frembringer kritisk informasjon om medisinske fremskritt, som er viktig for å forbedre pasientbehandlingen. 

Seminarene som vi gir støtte til, skal fremme deling av vitenskapelig kunnskap og skal formidle de nyeste behandlingsstandardene for å sikre trygg og effektiv behandling av pasienter. Noen av disse seminarene er godkjent av akkrediteringsorganer, andre ikke. – I Janssen gjelder de samme kvalitetsreglene for begge.

Janssen følger nasjonale bestemmelser med tanke på akkreditering og godkjenning fra helsemyndighetene.

2 – Medisinske opplæringsprogrammer – Vi gir støtte til arrangementer og aktiviteter innen medisinsk opplæring, organisert av uavhengige eksperter i tråd med Janssenprinsippene. I hvert tilfelle anvender Janssen de strengeste kriteriene i enten EFPIAs regler om reseptpliktige legemidler og interaksjoner med helsepersonell eller i de enkelte lands eget lovverk. Her er noen hovedpunkter:

Seminarene har ikke et markedsføringsformål: De fleste av seminarene i Janssens regi fokuserer ikke på enkeltstående legemidler, men på sykdommer. Det brukes kun internasjonale generiske navn, og alle diskusjoner om spesifikke behandlinger er balanserte og faktaorienterte.

Innhold: Innholdet og programmet for seminarene utarbeides av eksterne, uavhengige vitenskapelige ekspertkomitéer og/eller medisinske organisasjoner. De velger emner som de vurderer som undervisningsmessig relevante, og avgjør hvem som skal lede undervisningen. Foreleserne alene er ansvarlige for presentasjonene sine. Janssen gjennomgår dem kun for å sikre at informasjon om våre produkter er oppdatert, riktig og balansert når de skal presenteres. 

Interessekonflikter: Alle forelesere blir bedt om å oppgi hvilke farmasøytiske selskaper som har betalt dem og hvorfor – f.eks. som forelesere, medlemmer av rådgivningsgrupper, deltakelse på kongresser osv.

Format: Det viktigste på disse seminarene er vitenskapen, og innholdet skal reflektere dette. Lokasjonen skal være hensiktsmessig i forhold til forretningsformålet, og bevertningen skal være beskjeden og komme i andre rekke. Det skal brukes betydelig mer tid på det vitenskapelige programmet enn på pauser. Vi arrangerer ingen underholdning.

Ekstern validering: For å sikre at undervisningen og opplæringen er av høy kvalitet, samarbeider vi med eksterne, uavhengige utdanningsorganer både på nasjonalt og europeisk nivå. Vi samarbeider med direktøren for voksenopplæring ved Karolinska Institutet i Stockholm for å sikre at programmene som er utarbeidet av de uavhengige vitenskapelige komitéene, anvender undervisningsmetoder som inspirerer delegatene til aktivt engasjement. Alle seminarene bygger kun på undervisningsmålene som defineres av de vitenskapelige komitéene.

3-Individuell støtte – I Norden gir vi ikke individuelle leger støtte til deltakelse på kongresser og seminarer, men fokuserer på ulike arrangementer innen medisinsk opplæring lokalt eller regionalt.

Vi er trygge på at støtte til kontinuerlig faglig utvikling «The Janssen Way» oppfyller samfunnets forventninger når det gjelder åpenhet. Samtidig fremmer vårt engasjement utveksling av forskning og formidling av kunnskap, som igjen er med på å sikre best mulig behandlingsutfall for pasientene.