Skip to main content

Search

The Janssen Way

Janssens hovedansvar er å utvikle innovative behandlinger for udekkede medisinske behov og garantere riktig bruk og tilgang, samt levere gode resultater til pasienter og samfunnet forøvrig. For å styrke innsatsen vår samarbeider vi med flere andre grupper og organisasjoner i samfunnet som jobber mot det samme målet. Med vår farmasøytiske ekspertise spiler vi en viktig rolle innen medisinsk utvikling, gjennom forskning og utvikling av nye behandlinger, samt kontinuerlig opplæring og overvåking av sikkerheten. Samarbeid, gjensidig tillit og respekt er helt grunnleggende for å kunne tilby den nødvendige verdi til både pasienter og samfunnet for øvrig.

Vårt samarbeid med helsepersonell – «The Janssen Way»

Hvordan vi samarbeider med helsepersonell reguleres først og fremst av lovverket og deretter av industristandarder i henhold til landenes etiske retningslinjer. Disse utarbeides vanligvis av nasjonale legemiddelforeninger. I tillegg har Janssen sine egne etiske forretningsprinsipper for samarbeid med helsepersonell, også kalt «The Janssen Way».

Integritet i arbeidet med det medisinske miljøet og helsepersonell
 
  • Integriteten i en helsearbeiders beslutning om å forskrive eller anbefale en medisin er en av bærebjelkene i helsevesenet. Vi innser at interaksjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell kan skape potensielle interessekonflikter, og vårt mål er at helsepersonellets uavhengighet og personlige integritet aldri skal settes på spill.
  • Våre interne prinsipper er strenge og styrer våre interaksjoner med helsepersonell og helseorganisasjoner i tråd med alle gjeldende forskrifter og vår egen etiske tilnærming. Våre interne prosesser, som bygger på verdiene som er nedfelt i selskapets Credo, omfatter grundig opplæring av alle ansatte, standardiserte systemer for gjennomgang og godkjenning av transaksjoner med helsepersonell, samt kontinuerlig overvåking og revisjon.

Som medlem av EFPIA (sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa) offentliggjør Janssen alle verdioverføringer (som alltid skal være dokumentert i en skriftlig avtale) fra Janssen til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Verdioverføringer som kan bli offentliggjort, kategoriseres i tre hovedområder: 1. Støtte til opplæring 2. Honorar for tjenester; 3. FoU-verdioverføring knyttet til planlegging og gjennomføring av studier.

1. Støtte til opplæring

Janssen sponser og støtter programmer for kontinuerlig faglig utvikling, (f.eks. kongresser, seminarer, osv.) der helsepersonell får mulighet til å lære og utveksle erfaringer med kollegaer om sykdommer og nye behandlingsmetoder, og på den måten utvide sin kunnskap til pasientenes fordel.

Vi tilbyr uavhengige og balanserte opplæringsprogrammer som følger retningslinjene definert av akkrediteringsorganer i Europa, basert på opplæringsbehovet i det medisinske miljøet og som er utarbeidet av uavhengige ekspertkomiteer.

Janssens støtte til opplæringsprogrammer er strengt regulert og transparent:

  • Vi gir økonomiske bidrag i form av stipender og sponsoravtaler for å støtte opplæringsaktiviteter og kongresser organisert av respekterte medisinske miljøer og andre vitenskapelige tredjeparter på lokalt og europeisk nivå.
  • Vi utvikler medisinske opplæringsprogrammer, som er utarbeidet i samarbeid med uavhengige eksperter i henhold til Janssens strenge regler.

Logistikkmessige ordninger for disse aktivitetene er i tråd med EFPIAs retningslinjer og nasjonale bestemmelser og er alltid beskjedne og strengt begrenset til helsepersonellet og arrangementets hovedformål.

Janssens markedsføringskampanjer, der vi gir detaljert informasjon om produktene våre i tråd med de samme etiske prinsippene, innbefatter ingen verdioverføringer, fordi vi ikke betaler reise eller overnatting for dem som deltar på slike opplegg. Ved behov tilbyr vi et beskjedent måltid som er innenfor grensene satt av nasjonale legemiddelforeninger, og EFPIA regner ikke dette som «verdioverføring».

2.  Honorar for oppdrag og konsulenttjenester
 
  • Helsepersonell og helseorganisasjoner gir Janssen uavhengig ekspertkunnskap som de har skaffet seg via klinisk praksis og ledelseserfaring, og Janssen gir disse en passende godtgjørelse for de utførte tjenestene.
  • Janssen betaler honorarer basert på tiden helsearbeideren bruker på å levere en tjeneste (det enkelte land har selv definert sine timesatser). Janssen respekterer helsepersonellets autonomi og sørger for at aktiviteter som selskapet utfører, overholder gjeldende etiske standarder for forretningspraksis, slik at potensielle interessekonflikter unngås.
 
3. FoU-verdioverføring knyttet til planlegging og gjennomføring av studier.
 
  • Kliniske forsøk er et viktig krav i utviklingen av medisiner og krever medvirkning fra leger og pasientene deres.
  • Vi gir leger og sykehus en rettferdig godtgjørelse for tiden, ekspertisen og ressursene som går med til å utføre denne nødvendige forskningen.
  • Transparens i data fra kliniske forsøk: Som selskap mener vi at utvidet deling av data fra kliniske forsøk er den riktige veien å gå for å oppnå vitenskapelig og medisinsk fremgang. Vår avtale med Yale University Open Data Access Project (YODA) om å gi tilgang til våre kliniske forsøksdata er et bevis på dette. Dette er første gang et selskap har samarbeidet med en helt uavhengig akademisk tredjepart om vurdering og endelig beslutning angående alle forespørsler om kliniske data.

Medisinske fremskritt, farmasøytisk innovasjon og utvidelse av behandlingstilbudet for mange sykdommer ville ikke vært mulig uten det samarbeidet med helsepersonell og helseorganisasjoner som er beskrevet over. Ved å iverksette nye tiltak for å oppnå økt transparens ønsker vi å vise at dette samarbeidet er legitimt og har til hensikt å forbedre behandlingsresultatene. Vi har en klar formening om at legemiddelindustrien og det medisinske miljøet har et kollektivt ansvar for å forklare dette overfor samfunnet og sørge for at dette samarbeidet fortsetter i fremtiden.