Skip to main content

Search

Sykdomsbyrden av depresjon i Norge

Aktuelt

Aktuelt


Sykdomsbyrden av depresjon i Norge
På vegne av Janssen Cilag AS utarbeidet Oslo Economics i mars 2022 en rapport om sykdomsbyrden av behandlingsresistent depresjon i Norge, herunder sykdomsforekomst, behandlingstilbud og tilhørende samfunnskostnader.

En av fem rammes av depresjon i løpet av livet og sykdommen medfører stor belastning både for den enkelte, for deres pårørende og for samfunnet. Folkehelseinstituttet anslår at om lag 540 000 personer har depresjon i løpet av et år. For de alvorligst rammede og hvor behandlingen ikke har effekt, kan det være snakk om behandlingsresistent depresjon.

Personer som rammes av depresjonslidelser generelt og behandlingsresistent depresjon spesielt opplever betydelig redusert helserelatert livskvalitet. Redusert helsetilstand gir økt risiko for andre sykdommer og økt behov for helsetjenester, samtidig som sykdommen gir ytterligere konsekvenser for deltakelse sosialt, i arbeidsliv og i utdanning. Depresjon påvirker også pårørendes helse og arbeidsdeltakelse. 

Depresjon medfører store kostnader for samfunnet, og betydelige deler av kostnadene knytter seg til personer med behandlingsresistent depresjon. Å identifisere og tilby behandling til de som har behov kan, kombinert med oppdaterte retningslinjer og nye behandlingsmuligheter, bidra til et bedre tilbud for disse pasientene.

Rapporten kan leses her: https://osloeconomics.no/2022/10/12/depresjon-er-en-utbredt-psykisk-lidelse-som-medforer-stor-belastning-for-den-enkelte-parorende-og-samfunnet/