Skip to main content

Szukaj

The Janssen Way

 
The Janssen Way

WPROWADZENIE

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA GDY W GRĘ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA (TRANSFERY WARTOŚCI)

Najważniejszym obszarem odpowiedzialności firmy Janssen jest rozwijanie innowacyjnych terapii, zaspokajających ważne potrzeby medyczne. Aby wzmocnić nasze działania, podejmujemy współpracę z wieloma partnerami, którzy również dążą do tych celów. Posiadając doświadczenie i wiedzę farmaceutyczną odgrywamy kluczową rolę w rozwoju medycyny, poprzez badania i rozwój nowych leków, a także ciągłą edukację i monitorowanie ich bezpieczeństwa. Współpraca, wzajemne zaufanie i szacunek są niezbędne, by dostarczać wartość zarówno pacjentom, jak i całemu społeczeństwu.

Janssen Way - nasze podejście do współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych

Nasza współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych podlega w pierwszej kolejności przepisom prawa. Nasze działania odpowiadają ponadto standardom obowiązującym w branży farmaceutycznej, określonym w kodeksach postępowania opracowywanych zwykle przez krajowe stowarzyszenia branży farmaceutycznej. We współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia kierujemy się także własnymi zasadami etyki biznesowej, które zostały ujęte w filozofii działania naszej firmy jako - Janssen Way.

Uczciwość we współpracy ze środowiskiem medycznym i przedstawicielami zawodów medycznych
  • Uczciwość zawodowa lekarzy w przepisywaniu lub zalecaniu stosowania wybranych leków jest jednym z fundamentów służby zdrowia. Doskonale wiemy, że kontakty na styku firm farmaceutycznych i przedstawicieli zawodów medycznych stanowią źródło potencjalnych konfliktów interesów. Dlatego niezwykle dbamy o to, by nigdy nie naruszać niezależności i uczciwości zawodowej lekarzy, ani pozostałych pracowników ochrony zdrowia.
  • Nasze kontakty z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia podlegają rygorystycznym regulacjom wewnętrznym stosowanym w naszej firmie zgodnie ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki. Podstawą naszych procedur wewnętrznych są wartości ujęte w Credo naszej firmy: (http://www.janssen.com/poland/o-nas/nasze-credo). Obejmują one między innymi kompleksowe szkolenia adresowane do wszystkich pracowników, standardowe systemy weryfikacji i zatwierdzania współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia, a także bieżący monitoring i audyty.

Na mocy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA firma Janssen w Polsce udostępnia opinii publicznej informacje dotyczące rodzaju i wartości współpracy ze środowiskiem przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia, będącymi każdorazowo przedmiotem odrębnych porozumień sporządzanych na piśmie.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA obejmuje trzy kluczowe obszary współpracy: 1. wspieranie inicjatyw edukacyjnych, 2. wynagrodzenia za usługi, 3. świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową.

 
1. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych

Finansujemy i wspieramy programy doskonalenia zawodowego (m.in. kongresy, spotkania edukacyjne), które umożliwiają przedstawicielom zawodów medycznych wymianę informacji i doświadczeń w zakresie chorób i nowych metod ich leczenia. W ten sposób specjaliści wzbogacają swoją wiedzę, co przynosi korzyści pacjentom.

Realizujemy uczciwe i adekwatne do potrzeb inicjatywy edukacyjne, które spełniają wymogi stawiane przez europejskie organy akredytujące. Nasze programy szkoleniowe są tworzone na podstawie rzeczywistych potrzeb środowiska medycznego w zakresie edukacji i prowadzone przez specjalne komisje złożone z niezależnych ekspertów.

Podejmowane przez nas działania w obszarze wspierania inicjatyw edukacyjnych podlegają rygorystycznym przepisom i są zgodne z zasadami przejrzystości. Obejmują one:

  • wkład finansowy w postaci grantów i działań sponsoringowych wnoszony w celu wspierania spotkań edukacyjnych i kongresów organizowanych przez renomowane towarzystwa medyczne i inne podmioty na szczeblu lokalnym i europejskim;
  • opracowywanie programów edukacyjnych o tematyce medycznej organizowanych we współpracy z niezależnymi ekspertami i w pełnej zgodności z rygorystycznymi regulacjami wewnętrznymi;
  • indywidualne wsparcie przedstawicieli zawodów medycznych mające na celu umożliwianie im uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, szkoleniach uwzględniających ich potrzeby edukacyjne lub zaangażowanie;

Od strony logistycznej inicjatywy te spełniają wymogi stawiane przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA ) i wytyczne zawarte w krajowych kodeksach postępowania. Podejmowane przez nas działania mają zawsze skromny charakter i są ściśle ukierunkowane na przedstawicieli zawodów medycznych oraz merytoryczny cel wydarzenia.

W przypadku prowadzonych przez nas kampanii promocyjnych skierowanych do przedstawicieli zawodów medycznych, w których udostępniamy szczegółowe informacje o naszych produktach, nie pokrywamy kosztów podróży ani kosztów zakwaterowania uczestników. W uzasadnionych przypadkach oferujemy skromny posiłek w kwocie mieszczącej się w limitach zdefiniowanych przez krajowe stowarzyszenia branży farmaceutycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z definicją EFPIA takie sytuacje nie są uznawane za Świadczenia w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA.

 

2.Wynagrodzenie za usługi
 
  • W swoich działaniach korzystamy z niezależnych usług doradczych i wiedzy eksperckiej przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia posiadających bogate doświadczenie kliniczne. Z tytułu świadczonych usług wypłacamy im uzasadnione wynagrodzenie.
  • Wysokość wynagrodzenia wypłacanego przedstawicielom zawodów medycznych jest uzależniona od czasu niezbędnego do realizacji usługi. Szanujemy zasadę bezstronności obowiązującą przedstawicieli zawodów medycznych i dokładamy wszelkich starań, by nasze działania odpowiadały standardom etyki biznesowej i były zgodne z obowiązującym prawem. W ten sposób zapobiegamy powstawaniu potencjalnych konfliktów interesów.

 

3. Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową
 
  • Kluczowym warunkiem opracowywania nowych leków są badania kliniczne wymagające zaangażowania ze strony zarówno przedstawicieli zawodów medycznych, jak i ich pacjentów;
  • Zapewniamy uzasadnione wynagrodzenie przedstawicielom zawodów medycznych i placówkom medycznym w wysokości adekwatnej do poświęconego czasu, specjalistycznej wiedzy oraz zasobów niezbędnych do przeprowadzenia koniecznych badań;
  • Jeśli chodzi o przejrzystość danych pochodzących z badań klinicznych, nie mamy wątpliwości, że zwiększanie wymiany danych pochodzących z badań klinicznych jest słusznym rozwiązaniem niezbędnym do stymulowania postępu naukowego i medycznego. Odzwierciedleniem tego przekonania jest nasza współpraca z Uniwersytetem Yale, przy projekcie otwartego dostępu do danych (YODA), w którym dzielimy się informacjami pochodzącymi z naszych badań klinicznych. Jesteśmy pierwszą firmą w historii, która podjęła współpracę z całkowicie niezależną instytucją akademicką w zakresie weryfikacji i ostatecznego zatwierdzania wniosków o udzielenie dostępu do danych klinicznych.

 

Osiągnięcia na polu medycyny, innowacyjne rozwiązania farmaceutyczne i nowe metody leczenia wielu chorób nie byłyby możliwe do zrealizowania bez opisanej wyżej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia. Wykonując kolejny krok ku większej przejrzystości informacji, chcemy pokazać, że nasza współpraca z innymi podmiotami przebiega w sposób zgodny z prawem i ma na celu poprawę jakości opieki nad pacjentami. Wyjaśnienie istoty tej współpracy i zapewnienie jej kontynuacji w przyszłości jest w naszym przekonaniu wspólnym obowiązkiem branży farmaceutycznej i środowiska medycznego.