Skip to main content

Szukaj

Programy doskonalenia zawodowego dla przedstawicieli branży medycznej

Programy doskonalenia zawodowego dla przedstawicieli zawodów medycznych

Uważamy, że wspieranie i sponsorowanie programów doskonalenia zawodowego dla przedstawicieli zawodów medycznych wpisuje się w nasze poczucie odpowiedzialności za opracowywane przez nas leki. Poprzez szerzenie wiedzy na temat chorób i najnowszych standardów opieki nad pacjentami tego typu inicjatywy przyczyniają się do rozwoju praktyki lekarskiej i wzrostu skuteczności leczenia pacjentów, co z kolei przekłada się na długofalowe korzyści dla społeczeństwa.

Organizując nasze programy doskonalenia zawodowego, chcemy wspierać wartościowe i przejrzyste inicjatywy edukacyjne organizowane we współpracy ze środowiskiem medycznym, tworząc tym samym atmosferę sprzyjającą dyskusjom nad nowymi osiągnięciami medycznymi w różnych kontekstach, od międzynarodowych kongresów po kameralne spotkania edukacyjne. Zgodnie z naszymi rygorystycznymi wytycznymi spotkania te mają obiektywny charakter i są przeprowadzane według jasnych procedur określających nasze kontakty z przedstawicielami zawodów medycznych oraz środowiskami i instytucjami medycznymi.

Działania związane z doskonaleniem zawodowym w firmie Janssen podlegają ścisłej regulacji i są w pełni przejrzyste. Wyróżniamy trzy rodzaje programów doskonalenia zawodowego:

1. Wsparcie organizacji kongresów - Zapewniamy wsparcie finansowe w formie grantów i sponsoringu dla większych kongresów zarówno krajowych, jak i europejskich. Uważamy, że takie wydarzenia są dla przedstawicieli zawodów medycznych źródłem kluczowych informacji na temat osiągnięć medycznych niezbędnych do poprawy jakości opieki nad pacjentami.

Wspierane przez nas spotkania edukacyjne muszą promować wymianę doświadczeń naukowych i najnowsze standardy opieki medycznej w celu poprawy bezpieczeństwa stosowania leków i skuteczności leczenia. Niektóre tego typu spotkania muszą zostać zatwierdzone przez jednostki akredytujące, a inne – nie. My stosujemy te same standardy jakościowe w obu przypadkach. Na poziomie lokalnym firma Janssen stosuje się do krajowych regulacji w zakresie akredytacji wydarzeń i ich zatwierdzania przez właściwe organy rządowe.

2. Programy edukacji medycznej – Wspieramy wydarzenia i inicjatywy edukacyjne o tematyce medycznej organizowane we współpracy z niezależnymi ekspertami i w zgodzie z rygorystycznymi zasadami obowiązującymi w naszej firmie. Nasza polityka bazuje na wytycznych Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) dotyczących promowania leków na receptę wśród przedstawicieli zawodów medycznych i kontaktów z nimi, a także na poszczególnych kodeksach i przepisach prawa krajowego. Spośród wskazanych wyżej kryteriów wybieramy i stosujemy te bardziej restrykcyjne.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady, którymi się kierujemy:

Spotkania nie mają charakteru promocyjnego.​ Większość spotkań edukacyjnych organizowanych przez Janssen skupia się na obszarach terapeutycznych, a nie na konkretnym leku. Stosowane są tylko międzynarodowe niezastrzeżone nazwy (INN) leków, a dyskusje na temat poszczególnych metod leczenia są wyważone i oparte na faktach.

Program. Zawartość merytoryczna i programy spotkań są opracowywane przez zewnętrzne i niezależne komitety naukowe i/lub stowarzyszenia medyczne. To do nich należy wybór zagadnień o największym potencjale edukacyjnym oraz osób prowadzących poszczególne sesje. Prelegenci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść swoich prezentacji, my jedynie weryfikujemy je, by się upewnić, że zawarte w nich informacje o naszych produktach są aktualne, prawdziwe i wyważone.

Konflikt interesów. Wszyscy prelegenci są zobowiązani do ujawniania, jakie firmy farmaceutyczne ich zatrudniły w charakterze mówców, członków komitetów doradczych, uczestników itp.

Formuła spotkań. Spotkania mają charakter naukowy, co musi być odzwierciedlone w ich programie. Lokalizacja musi być stosowna do celu biznesowego, a oprawa powinna być skromna i drugorzędna w stosunku do głównego celu spotkania. Czas trwania części merytorycznej spotkania znacznie przewyższa czas trwania przerw. Nie zapewniamy rozrywek.

Zewnętrzna walidacja. W celu zapewnienia najwyższych standardów w zakresie edukacji i szkoleń współpracujemy z niezależnymi zewnętrznymi instytucjami edukacyjnymi zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Współpracujemy z dyrektorem ds. kształcenia osób dorosłych w Instytucie Karolinska, aby zagwarantować, że programy opracowane przez niezależne komitety naukowe odpowiadają zasadom kształcenia osób dorosłych w celu skutecznego zaangażowania uczestników do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Wszystkie spotkania opierają się wyłącznie na celach edukacyjnych określonych przez niezależne komitety naukowe.

3. Wsparcie indywidualne. – Umożliwiamy przedstawicielom zawodów medycznych uczestnictwo w kongresach i spotkaniach. W wielu krajach od przedstawicieli zawodów medycznych wymaga się, aby stale kształcili się w zakresie aktualnej wiedzy medycznej, lecz często brakuje wsparcia ze strony państwa.

Wraz z innymi firmami farmaceutycznymi firma Janssen przejmuje część odpowiedzialności w tym zakresie. Proces wyboru przedstawicieli zawodów medycznych jest niezwykle przejrzysty i opiera się na ich potrzebach edukacyjnych lub aktywnym zaangażowaniu w dane spotkanie lub wydarzenie.

W niektórych krajach przedstawiciele zawodów medycznych są zobowiązani do współfinansowania swojej edukacji i Janssen stosuje się do obowiązujących w danych krajach przepisów. W innych krajach należy informować właściwe organy rządowe o uczestnictwie przedstawicieli zawodów medycznych w kongresach w celu uzyskania zgody. Również te przepisy są przez Janssen przestrzegane.

Jesteśmy przekonani, że stosowane przez nas metody wspierania programów doskonalenia zawodowego spełniają oczekiwania społeczeństwa w zakresie przejrzystości. Jednocześnie promują wymianę doświadczeń naukowych i upowszechnianie wiedzy w celu zwiększenia skuteczności leczenia pacjentów.