Skip to main content

Căutare

Metodologia Janssen de publicare

Metodologia Janssen de publicare

Întrebările și răspunsurile de mai jos sunt concepute pentru a clarifica metodologia utilizată, pentru a înţelege ce include sau exclude documentul de publicare a Transferurilor de Valoare (ToV) efectuate de o companie Johnson&Johnson conform cerințelor EFPIA.  

Care sunt criteriile de identificare a plăților ca fiind ToV?
  • Onorariile pentru servicii și compensarea altor cheltuieli individuale ale profesioniștilor din domeniul sănătății, donațiile, granturile, sponsorizările pentru organizațile din domeniul sănătății și suportul financiar pentru asociațiile de pacienți vor fi incluse în anul calendaristic în care am efectuat efectiv plata sau compensarea în sistemele noastre financiare.
  • Transferurile de valoare cu privire la deplasări (de exemplu, bilete de avion), cazare (de exemplu, costul unei camere de hotel) și taxele de înregistrare vor fi incluse în anul calendaristic în care a avut loc activitatea. 
  • În cazul plăților prin intermediul unei terțe părți, data efectuării plății către terța parte este folosită ca factor determinant pentru alocarea plății în anul calendaristic respectiv.    
 
Cum raportăm ToV în cazul contractelor multi-anuale?

Pentru contractele care se întind pe mai mulți ani, de obicei este folosită o metodă de plată fracționară.  Aceasta înseamnă că valoarea totală este transferată în mai multe plăți distincte de-a lungul timpului.

Fiecare din aceste plăți separate va fi inclusă în anul calendaristic în care am efectuat plata sau compensarea în sistemele noastre financiare.   

Ce taxe sunt incluse? 

Toate plățile sunt raportate cu TVA și nu includ contribuția cu reținere la sursă (unde este cazul).

Sumele publicate în raportul final nu trebuie utilizate în scopul raportării de TVA sau cu scopuri fiscale.

Cum sunt gestionate monedele diferite?

Toate valorile aferente plăților directe (onorarii, sponsorizări mijloace financiare) sunt raportate în moneda în care s-a efectuat plata. 

Plățile indirecte (cheltuieli asociate onorariilor sau alte cheltuieli) sunt raportate în RON. Pentru plățile care au fost inițial efectuate în altă monedă decât cea locală, se va realiza o conversie în moneda locală, iar datele cursului de schimb valutar pot fi furnizate de la caz la caz. 

Sunt raportate ToV efectuate de companiile J&J care nu fac parte din EFPIA? 

ToV către orice profesionist,organizație din domeniul sănătății sau asociație de pacienți dintr-o țară care este în sfera de aplicare a codului de transparenţă EFPIA vor fi raportate în țara acestora de reședință, indiferent de care dintre companiile J&J a organizat și/sau realizat ToV.

Ce se raportează în cazul participării parțiale la un eveniment/anulării? 

Sunt raportate numai costurile legate de participarea parțială. Costurile anulării înainte de eveniment nu sunt raportate deoarece acestea nu reprezintă un transfer de valoare către profesionişti, organizaţii sau asociații de pacienți.

Cum sunt raportate cheltuielile conexe agreate în baza contractelor de prestări servicii sau consultanță? 

În cazul în care un profesionist prestează un serviciu sau oferă consultanță, costurile conexe de deplasare, cazare sau alte cheltuieli individuale conform termenilor contractului sunt raportate în secțiunea desemnată.

Ce se raportează în cazul în care ToV este efectuat către/printr-o terță parte?  

În cazul în care un profesionist este contractat și plătit prin intermediul unei organizații de care aparține acesta, se va publica onorariul pentru servicii către organizație. Orice cheltuieli corelate cu o persoană, precum cheltuieli de deplasare și cazare, vor fi raportate către respectivul profesionist dacă nu este altfel prevăzut în contract.

Ce adresă este indicată în raport?

Vom afișa cea mai recentă adresă a profesionistului/organizației/asociației pe care o avem în baza noastră de date la momentul raportării. 

Activitățile gestionate prin distribuitori/intermediari de vânzări:

ToV efectuate de către un distribuitor/intermediar de vânzări care nu sunt efectuate în numele sau la solicitarea unei companii J&J trebuie să fie pubicate de către distribuitorul/intermediarul de vânzări și nu de către compania J&J.

Raportarea R&D (cercetare și dezvoltare)

Raportăm la nivel de țară, ca sumă totală anuală toate transferurile de valoare rezultate pentru cercetare și dezvoltare către profesioniști/organizații. În conformitate cu cerințele EFPIA, raportul nu include nicio raportare individuală referitoare la ToV pentru R&D. 

Sumele reprezintă  acele transferuri efectuate către profesioniști/organizații cu privire la planificarea sau desfășurarea (i) studiilor non-clinice (așa cum sunt definite în Principiile OECD cu privire la buna practică de laborator); (ii) studiilor clinice (așa cum sunt definite în Directiva 2001/20/CE); sau (iii) studiilor non-intervenționale care au caracter prospectiv și implică culegerea datelor pacienților de la sau în numele unui singur profesionist în domeniul sănătății sau al unor grupuri de profesioniști, în mod specific pentru studiu (Secțiunea 15.01 a Codului de etica EFPIA/ARPIM).

METODOLOGIA SPECIFICĂ ŢĂRII 

Pentru facilitarea bunei înţelegeri a tabelului care constituie ANEXA 1 (FORMULAR DE DECLARARE, conform art. 814 ^ 1 alin (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare), trebuie avute în vedere următoarele note/precizări care fac parte integrantă din raportare.

Cu titlu general, menționăm că s-au depus eforturi semnificative cu bună-credinţă pentru pregătirea raportării, iar în raportare au fost reflectate contracte care în înțelegerea J&J Romania SRL sunt privite de lege.

I. Secţiunea "Sponsorizare" include contractele de sponsorizare încheiate în conformitate cu legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.

A. Sponsorizări materiale şi financiare către organizaţiile din domeniul sănătăţii, organizaţii de pacienţi şi alte organizaţii catre activează în domeniul sănătăţii. Valoarea este stabilită în contractul de sponsorizare.

”Data contract” este data semnării contractului de catre ambele parţi

”Data plăţii” este data identificată a documentului intern de plată relevant

„Numele, prenumele profesionistului din domeniul sănătăţii” este denumirea organizaţiei din domeniul sănătăţii, beneficiară a sponsorizării.

B.Sponsorizări pentru susținerea participării profesioniştilor din domeniul sănătăţii la evenimente științifice educaționale organizate de către terţi, inclusiv cele organizate de alte entităţi din cadrul J&J. Sponsorizarea include cheltuieli pentru taxele de participare, deplasare, cazare și masă. Valoarea este stabilită în contractul de sponsorizare şi nu inlcude cheltuieli administrative ale agenției de turism.

”Data contract” este data evenimentului sponsorizat

”Data plăţii” este data evenimentului sponsorizat

„Numele, prenumele profesionistului din domeniul sănătăţii” este denumirea profesionistului din domeniul sănătăţii beneficiar al sponsorizării

II. Secţiunea "Alte tipuri de cheltuieli":

A. La subsecţiunea ”Onorarii pentru servicii” am inclus contracte de prestări servicii. Valoarea onorariului este conform contractului. În cazul în care au existat cheltuieli asociate executării serviciului prestat (deplasare şi cazare) acestea au fost incluse de asemenea.

”Data contract” este data semnării contractului de catre ambele parţi

”Data plăţii” este data identificată a documentului intern de plată relevant

„Numele, prenumele profesionistului din domeniul sănătăţii” este denumirea organizaţiei din domeniul sănătăţii beneficiară a onorariilor – pentru secţiunea „Onorarii pentru servicii”

„Numele, prenumele profesionistului din domeniul sănătăţii” este denumirea profesionistului din domeniul sănătăţii beneficiar al cheltuielior asociate onorariilor – pentru secţiunea „Cheltuieli asociate executării serviciilor prevazute în contractele de servicii”.

B. La subsecţiunea ”Alte cheltuieli” am inclus acele contracte pentru cheltuielile legate de evenimentele organizate de către J&J Romania SRL, pe teritoriul României. Valoarea este stabilită în scrisoarea de invitaţie şi nu inlcude cheltuielile administrative ale agenției de turism.

”Data contract” este data evenimentului

”Data plăţii” este data evenimentului

„Numele, prenumele profesionistului din domeniul sanatatii” este denumirea profesionistului din domeniul sănătăţii beneficiar al acestor tipuri de cheltuieli.

Sumele raportate sunt în moneda în care s-a făcut plata, includ TVA şi exclud reținerea de impozit la sursă.

Mai dorim să menţionăm următoarele:

1) pentru situaţiile în care s-au încheiat contracte de prestări servicii/ sponsorizări pentru care plăţile au fost efectuate în anul următor, precizăm că nu le-am declarat, ele urmând a fi declarate în raportarea aferentă anului in care au fost plătite. Cheltuieli asociate executării serviciilor prevazute în contractele de servicii au fost declarate conform datei la care au avut loc.

2) cu privire ospitalitatea din cadrul evenimentelor (modestă, în strictă legatură cu programul evenimentului ştiinţific, pusă la dispoziţia tuturor participanţilor în mod egal, cu limite valorice în fiecare ţară) dorim să menţionăm că în această raportare nu a fost inclusă.

Notă cu privire la limitarea răspunderii

Pentru a înregistra datele relevante spre raportare ne bazăm pe asocierea unor sisteme automate, procese standardizate și înregistrări manuale de date provenite din resurse interne și externe. Informațiile din acest raport reflectă buna noastră credință și diligență pentru a respecta cerințele Codului EFPIA/ARPIM de Transparență precum și legislația locală. Dacă, în ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a asigura o raportare corectă, nu vom reuși să includem informații complete și corecte în raportarea noastră, vom examina și vom soluționa în mod adecvat informațiile eronate. 

Publicarea tuturor transferurilor de valoare conform cerințelor EFPIA/ARPIM, precum și legislației specifice, în acest site, sunt folosite doar în acest scop. Sumele nu vor fi folosite pentru raportări către autoritățile fiscale sau orice alt tip de raportare similar.