Skip to main content

HĽADAŤ

Transparentná spolupráca

Transparentná spolupráca

 

Povinnosti vyplývajúce zo zákona

Od 1. 1. 2016 vstúpila do platnosti novela zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá ukladá farmaceutickým spoločnostiam viaceré oznamovacie povinnosti. Okrem iného predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) správu o výdavkoch na peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Príklady peňažných plnení:
 
  • platby za prednášky, konzultácie, účasť na marketingových prieskumoch

Príklady nepeňažných plnení:

  • úhrada cestovných nákladov, stravy, ubytovania a registračných poplatkov súvisiacich s účasťou na odborných podujatiach
 
Správa musí obsahovať:

a)            meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, alebo obchodné meno alebo názov, ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

b)            názov a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť, alebo adresu sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

c)            výšku a účel peňažného a nepeňažného plnenia poskytnutého priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, a ak sa plnenie vzťahuje na liek alebo liečivo, aj názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku podľa ATC skupiny liečiv

Správu je potrebné predložiť najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok. Prvú správu je potrebné predložiť do 31. júla 2016 za obdobie 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016. NCZI správu zverejní na svojom webovom sídle.

Keďže ide o zákonnú povinnosť, nevyžaduje sa súhlas dotknutej osoby s poskytnutím a následným zverejnením požadovaných údajov.

Presné znenie nájdete v zákone 362/20011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, najmä v § 74a.

Povinnosti vyplývajúce z Etického kódexu AIFP

Okrem zákonných povinností sa na spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o., div. Janssen vzťahujú aj povinnosti vyplývajúce z Etického kódexu Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Farmaceutické spoločnosti, ktoré sú členmi AIFP, zverejňujú aj plnenia poskytnuté tzv. zdravotníckym organizáciám, teda právnickým osobám, ktoré síce nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale združujú takýchto poskytovateľov a/alebo zdravotníckych pracovníkov, resp. plnia úlohu odbornej a/alebo vzdelávacej inštitúcie v oblasti medicíny (napr. odborné spoločnosti, neziskové organizácie, nadácie, univerzity a pod.).

Členská spoločnosť AIFP zverejňuje plnenia poskytnuté zdravotníckym organizáciám v rozsahu:

a)     názov

b)    sídlo

c)    výška poskytnutého plnenia

d)   účel

Údaje zverejňuje členská spoločnosť na svojich vlastných webových stránkach a zároveň na webových stránkach AIFP a to vždy do 31. júna kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Online prístup k svojim informáciám

Informácie o svojich prevodoch hodnôt nájdete na portáloch

Založte si profil pre prístup do privátnej zóny a zistite prehľad finančných plnení ešte dnes.

 
Zverejnenie hodnôt

Prejsť na stránku s hodnotami plnenie za aktuálne obdobie.

 

Sme presvedčení, že sprehľadnenie spolupráce farmaceutických spoločností s odborníkmi v oblasti medicíny prispeje k všeobecnému porozumeniu významu a dôležitosti takejto spolupráce, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.