Skip to main content

HĽADAŤ

Etický výskum a vývoj

Etický výskum a vývoj

Pri práci v laboratóriách v rámci nášho klinického výskumu dodržiavame najvyššie etické normy vo všetkých zastúpeniach spoločnosti Janssen. Kontinuálne revidujeme naše interné pravidlá týkajúce sa výskumu, aby sme zabezpečili efektívne vyvažovanie snahy o inováciu so správnou etickou praxou.

V laboratóriách

Zaviazali sme sa prevádzkovať náš podnik zodpovedne v súlade s vysokými etickými a spoločenskými normami pre všetky aspekty našich vedecko-výskumných aktivít. Poctivo dodržiavame politiky výskumu uznávaných medzinárodných noriem, ktoré riešia konkrétne otázky zdravia zvierat, výskumu kmeňových buniek a geneticky manipulovaných organizmov. Moderný vedecký výskum je pre úspešné objavovanie a vývoj nových a zdokonalených liekov nevyhnutný.

Potenciálne lieky prechádzajú chemickým, predklinickým a farmaceutickým vývojom. Niektoré predklinické skúšky sa vykonávajú v skúmavkách a niektoré sa musia vykonávať na zvieratách. Predpisy platné v Európe, USA a ostatných krajinách zabezpečujú, aby sa pokusy na zvieratách vykonávali iba vtedy, keď je to nevyhnutné, a pomocou šetrných a humánnych techník. Snažíme sa redukovať počet potrebných pokusov na zvieratách, napríklad zavádzaním nových techník merania dávok liekov v ľudskom tele – príliš malých na to, aby im mohli akokoľvek uškodiť.

V klinických štúdiách

Spoločnosť Janssen sponzoruje a podporuje klinické štúdie vo viac ako 40 krajinách sveta, vďaka čomu je v nich zahrnutá široká a rozmanitá populácia. Zodpovednosť voči ľuďom, ktorí sa zúčastňujú našich štúdií, berieme vážne a prísne dodržiavame princípy dobrej klinickej praxe. Cieľom nášho „Etického kódexu správania pre vedu a výskum“ je poskytovať konkrétne normy konania a správania pre lekárov, vedcov vykonávajúcich klinický výskum a ostatných, ktorí sú zodpovední za medicínske aspekty výskumu a vývoja.

Zrod nových liekov

Klinické štúdie sú prostriedkom, pomocou ktorého študujeme účinky nového potenciálneho lieku u ľudí. Skúmame bezpečnosť a účinnosť skúšaného lieku a jeho správanie sa v tele (vstrebávanie, distribúciu, vylučovanie). Nový liek musí pred uvedením na trh prejsť troma klinickými fázami skúšania: na zdravých dobrovoľníkoch (fáza 1) a na pacientoch (fáza 2 a 3).

Ešte predtým, ako príslušné regulačné autority schvália liečbu, sú naše klinické štúdie vykonávané v prísne kontrolovaných zariadeniach. Testovanie nekončí ani potom, ako sa liek dostane na trh. Štúdie fázy 4 sa vykonávajú s cieľom preskúmať dlhodobé účinky produktu v bežnej praxi. U pacientov po celom svete sa nepretržite sleduje bezpečnosť lieku, akékoľvek jeho zriedkavé vedľajšie účinky a iné ochorenia, na ktoré môže byť daný liek použitý.

V rozvojovom svete

Naše úsilie zahŕňa aj vyhľadávanie diagnostík, liečebných a postupov ich poskytovania v prípadoch, kedy sú najpotrebnejšie. Na výskum a vývoj nových, zdokonalených liečebných postupov infekčných ochorení, ktoré ovplyvňujú rozvíjajúci sa svet, sme vyčlenili nemalé zdroje.