Skip to main content

Search

Credo

Kunder 
Vi har ansvar i första hand gentemot de läkare, sköterskor, patienter, 
föräldrar och alla andra, som använder våra produkter och tjänster. 
För att kunna tillgodose deras behov måste allt vi gör vara av hög kvalitet. 
Vi måste oavbrutet sträva efter att reducera våra kostnader 
för att hålla rimliga priser. 
Kundernas beställningar måste expedieras snabbt och korrekt. 
Våra leverantörer och distributörer måste ha möjlighet 
att göra en skälig vinst.

Anställda 
Vi känner ansvar gentemot våra anställda, 
de män och kvinnor som arbetar hos oss över hela världen.
Var och en måste betraktas som en individ och 
respekteras för sitt eget värde och sina egna förtjänster. 
De måste ha en känsla av trygghet i sina arbeten. 
Lönerna måste vare rättvisa och stå i relation till den personliga insatsen. 
Arbetsförhållandena ska vara hygieniska, välordnade och säkra. 
Vi måste vara öppna för metoder att stödja våra anställda 
i deras familjeansvar. 
De anställda måste känna sig fria att komma med förslag och klagomål. 
Alla, som är kvalificerade, skall ha samma möjlighet till 
anställning, utveckling och avancemang. 
Vi måste ha kompetenta ledare, 
vilkas handlande är korrekt och etiskt riktigt.

Samhället 
Vi känner ansvar gentemot det samhälle i vilket vi lever och arbetar i
såväl lokalt som globalt. 
Vi måste sträva efter att vara goda medborgare – stödja samhällsverksamhet och 
socialt arbete och bära vår del av skatterna. 
Vi måste stimulera förbättringar i samhället, samt bättre hälsa och utbildning. 
Vi måste underhålla den egendom vi har förmånen att förfoga över, 
samt skydda miljön och naturtillgångarna.

Aktieägare 
Slutligen har vi ett ansvar gentemot våra aktieägare. 
Verksamheten måste ge en rimlig vinst. 
Vi måste experimentera med nya idéer. 
Forskningen måste fortskrida, utvecklingsprogram initieras 
och misstag betalas. 
Ny utrustning måste köpas, nya lokaler anskaffas 
och nya produkter lanseras. 
Reserver måste skapas för att klara ogynnsamma tider. 
Arbetar vi efter dessa principer, 
bör aktieägarna få en rimlig ersättning.