Skip to main content

Search

Folkhalsodalen 30 mars 2022

Ta del av Janssens paneldebatter på Folkhälsodalen den 30 mars
Janssen bjuder in till två digifysiska paneldebatter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsodalen – ett forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk hälso- och sjukvård i världsklass


Janssen bjuder in till digifysisk paneldebatt: 

 

 

 

 

 

 

#Patienträttighetslag?

Har svenska patienter någon rättslig ställning? Till skillnad från i Danmark har vi i Sverige mycket få rättigheter. Du har rätt till vård om du är sjuk. Du har rätt att tacka nej till vård. Du har rätt att se din journal. Du har rätt till en second opinion – Men bara om vården samtycker till det.

I Danmark ser det annorlunda ut. De standardiserade vårdförloppen för exempelvis cancer är lag i Danmark, mot i Sverige där ledtiderna bara är rekommendationer. Kan kliniken i Danmark inte ge en patient med malign cancer en behandling inom den utsatta ledtiden är kliniken skyldig att hjälpa patienten att få den i första hand på en klinik i regionen. Kan ingen klinik i regionen ta emot patienten så ska man hjälpa patienten att i andra hand få behandlingen i en annan region och om inte det går är det sjukhusets plikt att hitta en tid utanför landet. I Sverige finns inga sådana rättigheter för patienterna.

Bör även Sverige besluta om en patienträttighetslag?

Medverkande:

  • Calle Waller, vårdpolitisk talesperson i Prostatcancerförbundet

  • Karin Båtelson, klinisk neurofysiolog samt ordförande i Sjukhusläkarna

  • Marinanne Brehmer, urolog på Danderyds sjukhus, som under tre år var chef på Århus sjukhus i Danmark

  • Palle Osther, professor i urologi i Region Syddanmark

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

Tidpunkt: 30 mars kl 11.45 – 12.25

Anmälan till paneldebatten sker här. Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Eva Lund

Public Affairs Manager, Janssen, e-mail: [email protected]

Seminariet arrangeras av Janssen. Inga ersättningar utgår, såsom arvode, till paneldeltagare. Dock ersätts kostnaden för resor för vissa av paneldeltagarna. Läkemedelsföretaget Janssen verkar inom flera diagnosområden. I Sverige bedriver vi verksamhet från tidig forskning och utveckling av läkemedel till marknadsföring av godkända produkter. Vi har under flera år drivit frågan om hur patienternas inflytande kan tas tillvara på ett bra sätt


Janssen bjuder in till digifysisk paneldebatt: 

 

Brist på kompetens, samordning och tillgänglighet – en riskfaktor för personer med psykisk sjukdom

Det är väl känt att samordningen av vård brister för personer med psykisk sjukdom. Det kan leda till att personer med psykisk sjukdom drabbas av vårdskador, fördröjd eller utebliven diagnos och sämre behandlingsprognos, vilket kan leda till försämrad hälsa och livskvalitet, enligt en rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Vad har IVO sett 2020?

Bristerna handlar bland annat om hur vården är organiserad, med avgränsande specialistområden som inte har kontakt med varandra och som inte följer individernas behov. Personer med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet är en heterogen grupp. De flesta har ett starkt behov av att samordningen fungerar både mellan vårdens aktörer och mellan vården.

IVO har konstaterat att tillämpningen av de överenskommelser som finns mellan olika verksamhetsområden brister och att vårdgivarna inte säkerställer att verksamheternas personal har den kunskap som behövs för att upprätthålla kraven på en god och säker vård. Den bristande kännedomen om varandras arbetssätt och få snabba vägar till kontakt, verksamheter emellan, riskerar också att påverka vården och behandlingen negativt.

Utöver detta tillkommer den bristande tillgängligheten och patienter och närståendes möjlighet att själv påverka sin egen vård och behandling.

Medverkande:

  • Ing-Marie Wieselgren, psykiater samt SKR:s psykiatrisamordnare

  • Lennart Lundin, psykolog och 1:e vice ordförande i Schizofreniförbundet

  • Marie Åberg, avdelningschef vid IVO

  • Åsa Steinsaphir, egenerfaren projektledare för patient- och brukarperspektiv vid IVO och tidigare brukarinflytandesamordnare vid Norra Stockholms Psykiatri

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

Tidpunkt: 30 mars kl 13:50-14:20

Anmälan till paneldebatten sker här. Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Eva Lund

Public Affairs Manager, Janssen                                      

e-mail: [email protected]

 

Seminariet arrangeras av Janssen. Inga ersättningar utgår, såsom arvode, till paneldeltagare. Dock ersätts kostnaden för resor för vissa av paneldeltagarna. Läkemedelsföretaget Janssen verkar inom flera diagnosområden. I Sverige bedriver vi verksamhet från tidig forskning och utveckling av läkemedel till marknadsföring av godkända produkter. Vi har under flera år drivit frågan om hur patienternas inflytande kan tas tillvara på ett bra sätt