Skip to main content

Search

Janssen eftersträvar mer samarbete

Janssen eftersträvar mer samarbete – för ökad patientdelaktighet

Som en kommentar till en artikel publicerad i Dagens Medicin (5 januari, 2020, ”Dolt jäv riskerar stoppa projekt om patientinflytande”) vill vi lyfta vikten av samarbete mellan alla relevanta aktörer inom hälso- och sjukvården och i synnerhet med Sveriges olika patientföreträdare. Det finns idag en mer eller mindre uttalad kritik mot läkemedelsföretags involvering i olika samarbeten. Artikeln i Dagens Medicin är ett av flera exempel, och vi som företag har ingen annan åsikt än att samarbeten ska vara transparenta och oberoende och följa de etiska riktlinjer som vi som bransch har åtagit oss att följa. Att hårdra inställningen till att vårt bidrag som forskande läkemedelsföretag överhuvudtaget inte ska förekomma gagnar ingen – i synnerhet inte patienterna.

Vi konstaterar att patienters och allmänhetens medverkan och inflytande i hälso- och sjukvården har kommit allt mer i fokus. Vår syn är att det behövs mer samverkan mellan patienter, anhöriga, vårdpersonal och alla andra aktörer inom hälso- och sjukvården i syfte att öka patientinvolveringen – det är deras förbättrade hälsa vi alla arbetar för. Vi menar också att patienterna behöver ses som en resurs snarare än passiv vårdmottagare. Här kan vi som läkemedelsföretag spela en viktig roll genom att lyfta goda exempel på patientinvolvering som sker i andra länder.

Goda exempel finns i till exempel USA och England och det är denna kunskap som varit utgångspunkten för Blodcancerförbundet som tillfrågat Janssen, Takeda och Novartis om vår medverkan i ett samarbete. Detta har dels handlat om att ta fram en projektansökan (genomfört) till Vinnova för finansiella medel, dels en förstudie (ej färdigförhandlat) om att medverka till en omvärldsanalys hur andra länder arbetar med att stärka patientens röst i form av ökad patientdelaktighet.

I Sverige finns idag tydliga strömningar om att ökad patientdelaktighet är här för att stanna, vilket vi självklart välkomnar. Regeringens nuvarande Life science strategi lyfter till exempel fram vikten av samarbete med alla relevanta aktörer för att utveckla vårt land inom detta område.

Vår inställning är att Janssen har varit helt transparent när det gäller samarbetet med Blodcancerförbundet. Vårt bidrag har dessutom varit en del av förutsättningen för att kunna initiera en projektansökan till Vinnova, som ställer som krav att flera parter medverkar i ansökan. Istället för att kritisera de forskande läkemedelsföretagen för att vi medverkar med vår kunskap efterfrågar vi att Sverige snarare lyfter blicken och studerar hur andra länder arbetar för ökad patientdelaktighet.

Det är vår förhoppning att ökat samarbete i stället kan leda till ökat patientdeltagande – i allt från information om nya behandlingsalternativ, beslutsprocesser, delaktighet i kliniska prövningar och utformningen av dess protokoll till utvärdering av nya läkemedel och stöd till anhöriga – för att nämna några exempel.

Janssen eftersträvar mer samarbete – inte mindre!

/ Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige