Skip to main content

Search

Janssens kliniska prövningar och COVID-19

Janssens kliniska prövningar och COVID-19

Janssens främsta prioritet är säkerheten och hälsan hos de deltagare som förnärvarande är involverade i våra kliniska studieprogram. Vår nästa prioritet är att därefter slutföra dessa studier på ett sätt som uppfyller alla regulatoriska krav. 

Vi samverkar med våra hälsomyndigheter kring statusen av våra regulatoriska ansökningar och vi kommer att kommunicera eventuella ändringar till myndigheter, vårdenheter och ansvariga forskare, samt via dessa till berörda patienter. 

Vi arbetar kontinuerligt för att säkra att patientbehandlingar i alla pågående kliniska prövningsprogram fortsätter enligt plan. Om det uppstår utmaningar med att utföra pågående kliniska prövningar samverkar Janssen med Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus) som upprättat särskilda regler för akuta bristsituationer. 

Vi vill understryka att vår främsta prioritet är patienternas säkerhet och eventuella avsteg från behandlingen dokumenteras noggrant till myndigheterna.