Skip to main content

Search

Observationsstudie

Vad är Real World Evidence?
Kärt barn har många namn. En observationsstudie, också kallat epidemiologistudie, går också under benämningen real world evidence-studie (RWE).

Vi talar om en sammanställning av data som används för att analysera sjukdomsförlopp samt till exempel hur läkemedel fungerar i den dagliga vården. RWE-studier baseras ofta på registerdata och är ett värdefullt komplement till randomiserade kontrollerade studier, så kallade RCT-studier.

I en RWE-studie används empiriska data till exempel i form av elektroniska vårdjournaler, sjukförsäkringsstatistik, patientregister samt intervjuer med patienter och vårdgivare. I studierna beskrivs bland annat hur läkemedlen används och fungerar med hänsyn till effektivitet, säkerhet och kostnader på lång sikt.

I en RWE-studie går det till exempel att mäta effekt och säkerhet i ett långtidsperspektiv. Studierna skapar även förutsättningar för prediktion av sjukdomar, sjukdomars utveckling, behandlingseffekter samt sociodemografiska faktorer.

Många beslutsfattare efterfrågar fler RWE-studier för att kunna göra vården mer högkvalitativ och kostnadseffektiv.