Skip to main content

Search

Patientens inflytande över sin vård framtiden

Patientens inflytande över sin vård i framtiden
I utredningen ” Riksintressen i hälso-och sjukvården” som nyligen presenterades, föreslår att patientorganisationer och professionen ska involveras mer i vården. Dagens patienter är pålästa och kunniga och deras kraft kan tas tillvara i en betydligt större utsträckning. Därför ställde vi fyra frågor till Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer.

Bild: Margareta Haag

Vad betyder patientinvolvering för dig?

Det betyder mer involvering och samverkan mellan patient, vård, forskning och näringsliv. Det betyder att man lyssnar och tar med patientperspektivet i alla frågor som berör patient och behandling.

Varför är det viktigt?

Vi tror inte att det blir bra vård eller hälso- och sjukvårdsutveckling om inte detta görs. Vården måste utvecklas efter patientens behov och inte efter sjukvårdens organisationen – som det ofta är idag.

Vilka konkreta exempel vill du se mer av när det gäller patientinvolvering?

Om läkaren lyssnar och frågar vad som är viktigt för patienten så är det inte alltid det som läkaren först trott. Man måste alltid fråga patienten.

Vi vill vara på samma nivå och involveras i alla beslut i hela vårdkedjan. Patientens kunskap är en resurs som bör tas tillvara.

Ett exempel är egenmonitorering för att mäta sin status, här kan patienten göra mycket och samtidigt bidra till att utveckla egenvården och den egna hälsan.

Inom onkologin har patienterna ”Min vårdplan”, för andra sjukdomar kallas den ”patientkontrakt”. Det är en patientplan som ska tas fram i samarbete med kontaktsjuksköterskan, eller motsvarande. Den ska innehålla alla vårdbesök, alla remisser, provtagningar och behandlingar – men det är patientens dokument.

Det har börjat finnas digitala vårdplaner för några diagnoser vilket kan vara till stor hjälp för patient och närstående. Det behövs för samtliga diagnoser inom cancer. För de som har funktionshinder bör det tas fram andra metoder.

Vad kan läkemedelsföretag (och andra) göra för att underlätta och stärka graden av patientinvolvering?

Om man inkluderar patientföreträdare i forskning och utveckling kan läkemedelsföretagen vara där och hjälpa till och samverka med patientrörelsen. Många läkemedelsföretag bjuder idag in patientorganisationer för att höra vad vi vill och behöver och då bidrar man till utvecklingen.

Vid kliniska studier skulle läkemedelsföretagen kunna vara behjälpliga med att se till att studierna blir mer lättillgängliga, genom att till exempel ordna så att Lif har ett register över alla aktuella studier i Sverige. Ett register som patienterna kan ta del av. Men här är det viktigt att studierna beskrivs på ett populärvetenskapligt sätt, så att patienterna kan ta del av innehållet och förstå studien.

Läkare och sköterskor måste också fråga fler patienter om de vill inkluderas i en studie.

I England har man kommit mycket längre, patienterna deltar i betydligt högre grad i forskningsprojekt än i Sverige.