Skip to main content

Search

samarbete mellan janssen och karolinska institutet

Samarbetet mellan Janssen och Karolinska Institutet ger svar på angelägna forskningsfrågor
Hur ser samarbetet mellan Janssen och Karolinska Institutet ut? Vilka sjukdomar forskar man på? Och hur ser mått på framgång ut? Det är några saker som vi reder ut med hjälp av Kristina Sandström, ansvarig för Real World Evidence och partnerskap, Janssen Global och Richard Cowburn, ansvarig för näringslivssamverkan vid Karolinska Institutet.

Samarbetet mellan Janssen och Karolinska Institutet
Forskningssamarbetet mellan Janssen och Karolinska Institutet är uppbyggt kring gemensamma intressen och styrs av en gemensam styrgrupp. Enligt Kristina Sandström har samarbetet vuxit fram genom dialog där man har hittat gemensamma intresseområden.

- Vi har en styrgrupp som består av medlemmar från både Karolinska Institutet och Janssens forskningssida, som tillsammans utformar partnerskapet och bestämmer hur de olika forskningsgrupperna ska se ut. 

Vilka sjukdomsområden har ni valt ut och varför?
Kristina Sandström säger att Janssen och Karolinska Institutet har valt ut några av områdena som är viktiga för bägge parter, bland annat onkologi och blodcancer:
 
- Onkologi och blodcancer är två viktiga områden, men vi samarbetar också inom depression och immunologi. 

Forskningsfrågor som ska besvaras 
Richard Cowburn berättar att de forskningsfrågor man arbetar med varierar beroende på program- och sjukdomsområde.

- Det kan till exempel handla om att bättre förstå verkningsmekanismerna bakom en sjukdom eller kunna identifiera olika subgrupper av patienter som kanske har olika förutsättningar att klara en behandling. Vi tittar även på frågor för att identifiera vilka grupper av patienter och i vilket stadium av sjukdomen – där det fortfarande finns ett stort medicinskt behov att täcka. 

Konkreta resultat av forskningssamarbetet
Det konkreta resultatet av samarbetet har varit gemensamma vetenskapliga artiklar. Men Richard Cowburn lyfter även fram såväl Karolinska Institutet som Janssen nu har större erfarenhet av samarbete mellan industrin och akademin där man utbildar och inspirerar varandra. Det har bland annat skett genom möten och workshops.

- Samarbete gagnar både Janssen som företag, men också Karolinska institutet som lärosäte. 

Kristina Sandström betonar att kunskapen och de vetenskapliga artiklarna som tagits fram inom ramen för samarbetet också bidrar till att förändra kliniska riktlinjer. Därmed kommer kunskapen även vården och patienterna till godo. 

- Det handlar inte bara om att vi bygger ut biblioteket av vetenskap. Utan det här blir faktiskt konkret tillämpat i vården. Kunskapen som vi får fram ska användas. 

Mått på framgång
Enligt Kristina Sandström är de vetenskapliga publikationerna ett mått på framgång.

- Det visar att det finns en god kvalitet och ett högt intresse för den vetenskap och den kunskap som vi tar fram. Ett annat mått på framgång är att vi inte bara har fortsatt med de programområden som vi startade en gång i tiden, utan vi har faktiskt expanderat partnerskapet ytterligare. Det gjorde vi bland annat 2019 när vi utökade med ytterligare forskningsområden. 

Kristina Sandström berättar vidare att den gemensamma styrgruppen arbetar med att hitta ytterligare områden att samverka kring. 

- Det visar på vikten av partnerskapet och vad det verkligen tillför både oss som företag, men också för Karolinska institutet. Jag kan se att i och med att dessa resultat kommer till klinisk användning och kommer bli refererade runt om i Sverige och i många globala sammanhang, så visar det att vi har täppt till kunskapsluckor på ett bra sätt. 

Rickard Cowburn delar bilden att vetenskapliga artiklar är ett mått på framgång och lyfter också fram långsiktigheten: 

- För mig är det mest spännande att utforska nya områden där vi kan samarbeta tillsammans och sen bygga på det som fungerar bra och tillämpa det för andra partnerskap. Janssen är inte den enda industripartnern vi har på Karolinska Institutet, men att dela den erfarenhet vi har med andra satsningar och bygga något som kommer gagna lärosätet är mycket viktigt för oss. 

Samarbeten