Skip to main content

Search

Situationen för COVID-19 och Janssen

No
Situationen för COVID-19 och Janssen

Mars 27, 2020

På Janssen, som är en del av Johnson & Johnson, följer vi kontinuerligt utvecklingen av COVID-19 (coronavirus) och vidtar åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. I Sverige följer vi noggrant myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittorisken, och parallellt forskar vår globala organisation på ett potentiellt vaccin.

Vi har solida planer för kontinuitet i hela vår globala organisation när det gäller varuförsörjning. Detta för att vara förberedda på oförutsedda händelser och för att möta behoven hos patienter, kunder och konsumenter som är beroende av våra produkter.

Även om detta förblir en dynamisk situation förutser vi inte avbrott i läkemedelsförsörjningen kopplade till den belastning som COVID-19-utbrottet kan skapa.

Janssens kliniska prövningar
Janssen främsta prioritet är säkerheten och hälsan hos de deltagare som förnärvarande är involverade våra kliniska studieprogram. Vår nästa prioritet är att därefter slutföra dessa studier på ett sätt som uppfyller alla regulatoriska krav. 

Vi samverkar med våra hälsomyndigheter kring statusen av våra regulatoriska ansökningar och vi kommer att kommunicera eventuella ändringar till myndigheter, vårdenheter och ansvariga forskare, samt via dessa till berörda patienter. 

Vi arbetar kontinuerligt för att säkra att patientbehandlingar i alla pågående kliniska prövningsprogram fortsätter enligt plan. Om det uppstår utmaningar med att utföra pågående kliniska prövningar samverkar Janssen med Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus) som upprättat särskilda regler för akuta brist-situationer. 

Vi vill understryka att vår främsta prioritet är patienternas säkerhet och eventuella avsteg från behandlingen dokumenteras noggrant till myndigheterna.