Skip to main content

Search

Janssens inställning till fortbildning för sjukvårdspersonal

Janssens inställning till fortbildning för sjukvårdspersonal

Vi på Janssen menar att sponsring och stöd till fortbildningsprogram för sjukvårdspersonal ingår i vårt ansvar för de läkemedel vi utvecklar. Genom att öka kunskapen om sjukdomar och de senaste vårdstandarderna som alla patienter förväntas behandlas utifrån bidrar det till förbättrad medicinsk praxis samt bättre vårdresultat för patienterna, något som gynnar hela samhället på lång sikt.

Med våra fortbildningsprogram strävar vi efter att bidra till opartisk och transparent utbildning av hög kvalitet i nära samarbete med sjukvården, för att säkerställa att nya medicinska framsteg diskuteras i en rad olika forum, från internationella kongresser till mindre seminarier. Strikta företagsprinciper säkerställer att detta sker på ett opartiskt sätt och anger tydliga rutiner för vår interaktion med enskilda vårdanställda, samt med medicinska organisationer och institutioner.

Janssens fortbildningsaktiviteter är strikt reglerade och transparenta. Vi räknar med tre typer av aktiviteter:

1 – Kongresstöd – Vi erbjuder ekonomiskt stöd i form av bidrag och sponsring till de största nationella och europeiska kongresserna, eftersom de spelar en viktig roll i spridningen av kunskap om viktiga medicinska framsteg, något som är avgörande för att kunna erbjuda patienterna bättre vård.

De seminarier vi stödjer måste främja vetenskapliga utbyten och sprida kunskap om de senaste vårdstandarderna för att underlätta en säker och effektiv behandling för patienterna. En del av seminarierna är certifierade av ackrediteringsorgan, andra inte. Janssen tillämpar samma kvalitetsregler i båda fallen.

Janssen följer nationella bestämmelser för evenemangsackreditering och stöd från hälsovårdsmyndigheterna.

 

2 – Medicinska utbildningsprogram – Vi stödjer medicinska utbildningsevenemang och -aktiviteter som anordnas i samarbete med oberoende experter i enlighet med Janssens strikta principer. Janssens policy grundar sig på den uppförandekod för marknadsföring av receptbelagda läkemedel och interaktion med sjukvårdspersonal som tillämpas av den europeiska branschföreningen för forskande läkemedelsindustri (EFPIA), samt på enskilda länders lagar och regler, beroende på vilket som har strängast kriterier. Följande är några av huvudpunkterna:

Mötena sker inte i marknadsföringssyfte: Majoriteten av Janssens seminarier är inte inriktade på något enskilt läkemedel, utan på sjukdomsområden. Endast internationella generiska namn (INN-namn) på läkemedel används, och alla diskussioner om specifika behandlingar är balanserade och faktabaserade.

Innehåll:Seminariernas innehåll och upplägg tas fram av oberoende externa experter såsom vetenskapliga kommittéer och/eller läkarförbund. De väljer ut ämnen som de anser vara utbildningsmässigt relevanta och bestämmer vilka moderatorer som ska leda seminarierna. Talarna är ansvariga för sina egna presentationer. Janssen granskar endast materialet för att säkerställa att informationen om våra produkter är aktuell, rättvis och balanserad.

Intressekonflikter:Alla talare måste uppge vilka läkemedelsföretag som har betalat dem och i vilken roll, t.ex. som presentatörer, som medlemmar i förtroendenämnder eller som kongressdeltagare osv.

Format:Huvudfokus under dessa möten är rent vetenskapligt, vilket måste reflekteras i dagordningen. Platsen måste vara lämplig för affärssyftet och mottagningen ska vara måttfull och underordnad det huvudsakliga syftet. Den tid som ägnas åt utbildningsprogrammet måste vida överstiga paustiden. Vi erbjuder ingen underhållning.

Extern validering:För att säkerställa kvaliteten på den utbildning som tillhandahålls samarbetar vi med oberoende externa utbildningsorgan på både nationell och europeisk nivå. Vi arbetar tillsammans med chefen för vuxenutbildningen vid Karolinska Institutet för att säkerställa att programmen som tagits fram av de oberoende vetenskapliga kommittéerna inbegriper principer för vuxenlärande som inspirerar delegaterna till ett aktivt engagemang. Alla seminarier grundar sig på utbildningsmål som definieras av de vetenskapliga kommittéerna.

3 – Individuellt stöd - I Norden tillhandahåller vi inte stöd för att enskilda läkare ska kunna delta i kongresser och möten. Istället fokuserar vi på andra aktiviteter som innebär att vi kan arrangera utbildningsevenemang på lokal eller regional nivå.

Vi är övertygade om att Janssens policy för fortbildningsstöd uppfyller samhällets förväntningar på transparens, samt främjar vetenskapligt utbyte och kunskapsspridning för att säkerställa bästa möjliga behandlingsresultat för patienterna..