Skip to main content

Search

Unga med depression loper okad risk for tidigare dod och manga sjukdomar

Unga med depression löper ökad risk för tidigare död och många sjukdomar
Barn och tonåringar som drabbats av depression löper klart högre risk att dö i förtid och att få kroppsliga sjukdomar senare i livet. De riskerar också i högre grad få problem som ångest, missbruk och självskadebeteende, visar en stor svensk registerstudie vid Karolinska Institutet publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry.1 Resultaten understryker hur viktigt det är att vara uppmärksam på förekomst av depression hos unga och att öka medvetenheten om riskerna för framtida sjuklighet och för tidig död hos dessa ungdomar.

Bild: Marica Leone, Doktorand vid Karolinska Institutet

I studien ingick 1,5 miljoner pojkar och flickor varav 37 000 diagnostiserats med depression mellan 5 och 19 års ålder. När studien avslutades var de mellan 17 och 31 år gamla. Uppföljningen visade att de jämfört med ungdomar som inte haft depression löpte högre risk att drabbas av 66 av 69 undersökta sjukdomar. Dessutom hade personerna sex gånger högre risk att dö i förtid oavsett orsak, fjorton gånger högre risk för självskadebeteende och självmord samt åtta gånger högre risk för sömnstörningar.

Forskarna fann också tydliga könsskillnader. Deprimerade flickor hade högre risk för skador och infektioner i urinvägar, luftvägar och mage/tarm. Pojkarna löpte ökad risk för fetma, celiaki, eksem och sjukdomar i sköldkörtel och bindväv.

Marica Leone är doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och huvudförfattare till studien som ingår i hennes kommande avhandling. Hon framhåller behovet av mer forskning för att utreda sambanden mellan depression och eventuell framtida sjukdom:

”I dag vi vet inte om depression ökar risken för negativa hälsoeffekter eller om det finns andra underliggande faktorer som leder till ökad risk för både depression och de sjukdomar vi undersökt. Därför är det viktigt att studera hur dessa processer påverkar varandra och om vi med ökad förståelse för sjukdomsmekanismerna kan utveckla behandlingen.”

Inom ramen för avhandlingen ingår ytterligare tre studier. I den första var syftet att undersöka eventuella samband mellan infektioner tidigt i livet och ökad risk för depression och självskadebeteende.2

De två andra studierna berör behandling med melatonin och sömnens betydelse för depression och självskada hos unga, respektive genetikens roll för sambandet mellan depression och endokrina/metabola störningar.

Projektet vid Karolinska Institutet om depression bland unga och dess konsekvenser stöds av läkemedelsbolaget Janssen och har finansierats inom ramen för EU:s Horizon 2020 forskningsprogram.

Referenser:

(1) Leone M, Kuja-Halkola R, Leval A, et al. Association of Youth Depression With Subsequent Somatic Diseases and Premature Death. JAMA Psychiatry. 2021;78(3):302-310

(2) Leone M, Kuja-Halkola R, Leval A, et al. Association of severe childhood infections with depression and intentional self-harm in adolescents and young adults. Brain Behav Immun. 2022;99:247-255