Skip to main content

Search

Vetenskapsrådet - nationell samordning av kliniska studier

År 2015 inrättades enheten för nationell samordning av kliniska studier vid Vetenskapsrådet. Kaj Stenlöf, disputerad överläkare inom endokrinologi och diabetologi och som bedriver forskning inom fetmaassocierade sjukdomar, utsågs till chef. Nedan följer en intervju med Kaj om bland annat hur arbetet fortskrider. På bilden Kaj Stenlöf.

Varför inrättades enheten för nationell samordning av kliniska studier vid Vetenskapsrådet?

Sverige har en stark ställning när det gäller kliniska studier, även om den internationella konkurrensen har ökat. Framtiden för kliniska studier i Sverige har utretts mycket. Bland annat i regeringens utredning Starka Tillsammans från 2013, som pekar på behovet av att etablera ett nationellt stöd- och samordningssystem. I september 2014 fick Vetenskapsrådet i uppdrag från regeringen att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier och inrätta en kommitté för nationell samordning av kliniska studier. Vetenskapsrådet fick också i uppgift att starta en enhet i Göteborg, med fokus på nationell samordning av kliniska studier. Enhetens arbete sker i samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner, där varje region har utsett en regional nod som samarbetspart. Samarbetet har namnet Kliniska Studier Sverige. Huvuduppgiften för Kliniska Studier Sverige är att samordna landets olika resurser och förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier så att antalet studier med hög kvalitet ökar och fler patienter får möjlighet att delta i dem – oavsett var i landet de bor. Kommittén för kliniska studier beslutar om den strategiska inriktningen och finansieringen av arbetet.

Hur fortskrider arbetet – vilka frågor och områden fokuserar ni på?

2016 har inneburit stort fokus på att hitta former för och utveckla samarbetet mellan de sex noderna och enheten, liksom fortsatt utveckling och etableringen av de regionala noderna. Flera utvecklingssatsningar har startat som drivs av enheten eller av de regionala noderna i samverkan. Webbplatsen www.kliniskastudier.se har lanserats. Den ska utvecklas vidare till att bli en samlad informationskälla som underlättar genomförandet av kliniska studier, inspirerar till nya studier och visa upp Sveriges styrkor inom området. Arbetet med att utveckla tillgången till statistik och uppföljning av kliniska studier – något som behövs för att få bättre underlag för analys och beslut – har inletts. Det pågår ett projekt för att samordna studieförfrågningar i Sverige, så kallade feasibilities. Du kan läsa om alla våra utvecklingssatsningar här:

http://www.kliniskastudier.se/sv_se/om-oss/utvecklingssatsningar/

Vill du dela med dig av något konkret exempel på det arbete som bedrivs?

Projektet för att samordna studieförfrågningar i Sverige är uppstartat, men det finns redan nu möjlighet att få hjälp med dessa förfrågningar via alla regionala noder. Under slutet av föregående år valde ett större läkemedelsföretag att skicka en förfrågan till de sex regionala noderna. Företaget behövde svar inom två veckor för en kommande studie. Målet med förfrågan var att få kontakt med studievana kliniker i olika delar av landet där aktuella patienterna behandlades. Företaget har återrapporterat att även om det finns behov att arbeta vidare i det nationella projekt som är startat så hanterades förfrågan effektivt inom Kliniska Studier Sverige. Resultatet blev att studien kunde förläggas till Sverige på totalt sex kliniker och att 25 svenska patienter kommer kunna delta.

 

Detta är ett utdrag från Janssens nyhetsbrev (24/2-17) som skickas ut till politiker och beslutsfattare var 4:e månad. Janssens nyhetsbrev fokuserar på patienter, innovationer och möjligheter. Vill du veta mer? Kontakta Anna Käll, Public Affairs Lead på Janssen Sverige