Skip to main content

Ο Τρόπος της Janssen

Ο Τρόπος της Janssen

Κύρια ευθύνη της Janssen είναι η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών για ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, υποστηρίζοντας τη διασφάλιση της ορθής χρήσης και μεγιστοποιώντας την πρόσβαση σε αυτές, ώστε να παρασχεθούν οι καλύτερες δυνατές εκβάσεις για τους ασθενείς και την κοινωνία. Για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, συνεργαζόμαστε με πολλές εξωτερικές ομάδες και οργανισμούς στην κοινωνία που μοιράζονται τον ίδιο στόχο. Χάρις στις φαρμακευτικές μας γνώσεις, διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης νέων θεραπειών, καθώς και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της συνεχούς παρακολούθησης της ασφάλειας.   Η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο σεβασμός είναι ουσιαστικής σημασίας για την παροχή της αξίας που χρειάζονται οι ασθενείς και η κοινωνία.

Η συνεργασία μας με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) – Ο Τρόπος της Janssen

Ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) διέπεται πρώτα από τη νομοθεσία και έπειτα από τα πρότυπα του φαρμακευτικού κλάδου που διατυπώνονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας κάθε χώρας, που συνήθως καταρτίζεται από τους φαρμακευτικούς συνδέσμους κάθε χώρας. Επίσης, η Janssen έχει τις δικές της αρχές δεοντολογίας για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όσον αφορά τη συνεργασία με ΕΥ, οι οποίες μπορούν να αποκαλούνται στο σύνολό τους ο «Τρόπος της Janssen».

Ακεραιότητα στη συνεργασία με την ιατρική κοινότητα και τους επαγγελματίες υγείας.

Η ακεραιότητα της απόφασης ενός επαγγελματία υγείας (ΕΥ) να συνταγογραφήσει ή να συστήσει ένα φάρμακο είναι ένας από τους στυλοβάτες του συστήματος υγείας στην Ευρώπη. Αναγνωρίζουμε ότι οι επαφές μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και ΕΥ μπορούν να δημιουργήσουν το ενδεχόμενο συγκρούσεων συμφερόντων αλλά καθοδηγούμαστε από τον κοινό μας στόχο να παρέχουμε τις καλύτερες εκβάσεις για τους ασθενείς, το οποίο είναι δυνατό μόνο μέσω της διατήρησης της ανεξαρτησίας και της επαγγελματικής ακεραιότητας των ΕΥ.

Οι αλληλεπιδράσεις μας με τους ΕΥ και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (ΕΥΦ), διέπονται από αυστηρές εσωτερικές αρχές, οι οποίες είναι σε συμφωνία με όλους τους υφιστάμενους κανονισμούς και τη δεοντολογική μας προσέγγιση. Οι εσωτερικές μας διαδικασίες, οι οποίες διαπνέονται από τις αξίες που ενσαρκώνει το Πιστεύω της εταιρείας μας, περιλαμβάνουν την εκτεταμένη εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, την χρήση τυποποιημένων συστημάτων για τον έλεγχο και την έγκριση των συναλλαγών με τους ΕΥ, τη συνεχή παρακολούθηση και τη διεξαγωγή ελέγχων.

Ως μέλος της EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων), η Janssen δημοσιοποιεί κάθε μεταφορά αξίας (Μ.Α.) που έχει πραγματοποιήσει προς ΕΥ και ΕΥΦ, οι οποίες είναι πάντοτε στο πλαίσιο μίας γραπτής συμφωνίας.

Οι Μεταφορές Αξίας σε ΕΥ και ΕΥΦ προς δημοσιοποίηση μπορούν να ενταχθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: 1. Υποστήριξη Εκπαίδευσης 2. Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών. 3. Μεταφορά αξίας αναφορικά με την Έρευνα και Ανάπτυξη που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μελετών.

 1. Υποστήριξη Εκπαίδευσης

Η Janssen επιχορηγεί και υποστηρίζει προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) (π.χ. συνέδρια, εκπαιδευτικές συναντήσεις, κ.α.) όπου οι ΕΥ ενημερώνονται και μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες με συναδέλφους τους σχετικά με νόσους και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τις γνώσεις τους προς όφελος των ασθενών τους.

Παρέχουμε δίκαια και ισορροπημένα προγράμματα εκπαίδευσης που ακολουθούν αρχές, οι οποίες ορίζονται από διαπιστευμένους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ιατρικής κοινότητας, τα οποία διεξάγονται από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

Στη Janssen, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αυστηρά ελεγχόμενη και διαφανής:

 • Πραγματοποίηση οικονομικών συνεισφορών με τη μορφή χορηγιών και επιχορηγήσεων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και συνεδρίων που διοργανώνονται από ιατρικές εταιρείες και τρίτους επιστημονικούς φορείς με κύρος σε τοπικό ή πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικής εκπαίδευσης, τα οποία διοργανώνονται από ανεξάρτητους ειδικούς, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες της Janssen.
 • Υποστήριξη μεμονωμένων ιατρών ώστε να παραστούν σε συνέδρια και εκπαιδευτικές συναντήσεις, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες ή την ενεργή συμμετοχή τους.

Οι διευθετήσεις αυτών των δραστηριοτήτων ως προς τη διοικητική μέριμνα ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες των Κωδίκων της EFPIA και των επιμέρους χωρών, είναι πάντα μετριοπαθείς και περιορίζονται αυστηρά στους ΕΥ και στο βασικό σκοπό της εκδήλωσης.

Στη Janssen, τα προωθητικά μας προγράμματα, όπου παρέχουμε αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα μας ακολουθώντας τις ίδιες αρχές δεοντολογίας, δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε μεταφορές αξίας, καθώς δεν καλύπτουμε οδοιπορικά έξοδα ή έξοδα διαμονής για τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες. Όταν απαιτείται, προσφέρουμε ένα λογικό γεύμα που κυμαίνεται εντός των ορίων κόστους που τίθενται από τους εθνικούς Φαρμακευτικούς Συνδέσμους – αυτό δεν θεωρείται «μεταφορά αξίας» από την EFPIA.

 1. Αμοιβή για παροχή υπηρεσίας
 
 • Οι ΕΥ και οι ΕΥΦ παρέχουν στην Janssen ανεξάρτητη και εξειδικευμένη γνώση από την κλινική και διοικητική τους εμπειρία και η Janssen τους αποζημιώνει με δίκαιο τρόπο για τις υπηρεσίες τους.
 • Η Janssen καταβάλλει αμοιβές σύμφωνα με το χρόνο που απαιτείται από κάποιον ΕΥ για να παράσχει μία υπηρεσία (οι ωριαίες χρεώσεις ορίζονται ανεξάρτητα σε επίπεδο χώρας). Η Janssen σέβεται την αυτονομία των ΕΥ και διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές της τηρούν όλα τα πρότυπα δεοντολογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.
 
 1. Μεταφορά αξίας αναφορικά με την Έρευνα και Ανάπτυξη που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μελετών
 
 • Οι κλινικές μελέτες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των φαρμάκων και απαιτούν τη συμμετοχή των κλινικών ιατρών και των ασθενών τους.
 • Αποζημιώνουμε με δίκαιο τρόπο τους κλινικούς ιατρούς και τα νοσοκομεία για το χρόνο τους, τις γνώσεις και τους πόρους που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας.
 • Διαφάνεια στα δεδομένα των κλινικών μελετών: Ως εταιρεία, πιστεύουμε στην εκτεταμένη κοινή χρήση των δεδομένων των κλινικών μελετών για την πρόοδο της επιστήμης και της ιατρικής. Αυτό καταδεικνύεται από τη συμφωνία μας με το Έργο Ανοιχτής Πρόσβασης στα Δεδομένα του Πανεπιστημίου του Yale (Yale University Open Data Access Project - YODA), που αποσκοπεί στην παροχή πρόσβασης στα δεδομένα των κλινικών μελετών μας. Είναι η πρώτη φορά που κάποια εταιρεία συνεργάζεται με έναν πλήρως ανεξάρτητο ακαδημαϊκό οργανισμό για τον έλεγχο και τη λήψη οριστικών αποφάσεων αναφορικά με κάθε αίτημα για κλινικά δεδομένα.

 

Οι ιατρικές εξελίξεις, η φαρμακευτική καινοτομία και η διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών για πολλές νόσους δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την παραπάνω περιγραφείσα συνεργασία με τους ΕΥ και τους ΕΥΦ. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι για την αύξηση της διαφάνεια στη σχέση μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και της ιατρικής κοινότητας γιατί αναγνωρίζουμε ότι αυτός ο ανοικτός δίαυλος θα βοηθήσει στο να καταδειχθεί ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές ωφελούν τελικά τους ασθενείς στο πλαίσιο μιας περισσότερο πληροφορημένης διαδικασίας λήψης κλινικών αποφάσεων και της ορθής χρήσης των φαρμάκων.