Skip to main content

Search

Janssenin julkistamismenettelyt

Janssenin julkistamismenettelyt

Janssen on siirtynyt noudattamaan oikeutetun edun periaatetta 1.5.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että Janssen ei enää erikseen pyydä suostumusta taloudellisten etuuksien julkistamiseen. Suomen Lääkäriliitto ry ja Suomen Apteekkariliitto kannattavat tätä toimintatapaa, jolloin tukea saaneen tiedot julkaistaan, ellei henkilö julkaisemista nimenomaisesti kiellä. Lääketeollisuus ry:n johtaman ja tukeman muutoksen myötä Janssen julkaisee kaikki terveydenhuollon ammattilaisille suoritetut arvonsiirrot yhtiön oikeutetun edun perusteella EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Lainmukainen peruste on määritetty tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa. Tämä tarkoittaa, että mikäli terveydenhuollon ammattilainen tai organisaatio on tehnyt yhteistyötä maksettua korvausta vastaan, on Janssenilla oikeus julkistaa tieto aina ilman vastaanottajan erillistä suostumusta.

Seuraavien kysymysten ja vastausten tarkoituksena on selventää käyttämäämme menettelyä, jonka mukaan sisällytämme julkistamisasiakirjaamme Johnson & Johnson -konsernin yritysten suorittamien taloudellisten etuuksien arvot.

Mitä maksujen kirjaamiseen liittyviä sääntöjä käytämme?

  • Palvelupalkkiot ja kulukorvaukset terveydenhuollon ammattilaisille, lahjoitukset, apurahat ja sponsorointi terveydenhuollon organisaatioille sekä taloudellinen tuki potilasjärjestöille sisällytetään sen kalenterivuoden tietoihin, jolloin varsinainen maksu tai kulukorvaus talousjärjestelmässämme suoritettiin.
  • Taloudelliset etuudet, jotka liittyvät matkustamiseen (esim. lentoliput), majoitukseen (esim. hotellihuoneen hinta) ja rekisteröitymismaksut sisällytetään sen kalenterivuoden ilmoitukseen, jolloin aktiviteetti toteutui.
  • Jos maksu tapahtuu kolmannen tahon kautta, maksun suorituspäivää meiltä kolmannelle taholle käytetään määrittävänä tekijänä maksun kohdentamiseksi asiaankuuluvaan kalenterivuoteen.

Vaikka pyrimmekin tehokkaaseen ja nopeaan käsittelyyn, on mahdollista, että jotkut maksutiedot tulevat saataville vasta julkistamispäivän jälkeen. Oletamme tämän olevan poikkeuksellista ja seuraamme todellisia tapahtumia. Julkistamme neljännesvuosittain muutosilmoituksen, jos alkuperäiseen julkaisuun nähden on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Miten ilmoitamme monivuotisia sopimuksia koskevat taloudelliset etuudet?

Useita vuosia kattaviin sopimuksiin sovelletaan yleensä osamaksukäytäntöä. Tämä tarkoittaa, että kokonaisarvo maksetaan osina useina erillisinä ajan mittaan tehtävinä maksusuorituksina.

Kukin näistä erillisistä maksusuorituksista sisällytetään sen kalenterivuoden tietoihin, jolloin maksu tai kulukorvaus talousjärjestelmässämme suoritettiin.

Sisältyykö lukuihin arvonlisävero tai lähdevero?

Kaikki maksut (esim. palvelupalkkiot, lahjoitukset, apurahat, sponsorointi ja muu taloudellinen tuki) ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Ilmoitetut maksut sisältävät lähdeveron (soveltuvin osin) riippumatta siitä, tilitämmekö sen ennakonpidätyksenä suoraan viranomaisille vai ei.

Kaikki palveluja tai hyödykkeitä (esim. lentolippuja tai hotellihuonetta) koskevat taloudelliset etuudet ilmoitetaan bruttomääräisinä, joten ne sisältävät arvonlisäveron (ja juomarahat) soveltuvin osin.

Julkistettuja taloudellisia etuuksia koskevia summia ei pidä käyttää mihinkään arvonlisävero- tai veroilmoitustarkoituksiin. Jos verotustodistus on tarpeen, yritys toimittaa sen suoraan terveydenhuollon ammattilaiselle, organisaatiolle tai potilasjärjestölle.

Miten eri valuutat käsitellään?

Kaikki arvot ilmoitetaan paikallisessa valuutassa eli sen maan valuutassa, jossa ilmoitus tehdään.

Taloudelliset etuudet, jotka alun perin suoritettiin muussa kuin paikallisessa valuutassa, muutetaan paikalliseen valuuttaan ja käytetyt vaihtokurssit voidaan toimittaa tapauskohtaisesti.

Ilmoitetaanko EFPIAan kuulumattomien Johnson & Johnson –konsernin yrityksiltä saadut taloudelliset etuudet?

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaiselle / terveydenhuollon organisaatiolle / potilasjärjestölle maassa, joka kuuluu EFPIAn julkistamista koskevan ohjeistuksen piiriin, ilmoitetaan etuuden vastaanottajan maassa riippumatta siitä, mikä Johnson & Johnson -yritys järjesti ja/tai maksoi taloudellisen etuuden.

Mitä ilmoitetaan, jos kokoukseen osallistutaan osittain tai osallistuminen peruuntuu?

Vain osittaiseen osallistumiseen liittyvät kustannukset ilmoitetaan. Peruutuskuluja ennen tapahtumaa ei ilmoiteta, koska ne eivät muodosta taloudellista etuutta saajalleen.

Entä liitännäiskustannukset, jotka on sovittu palvelupalkkion tai konsulttisopimuksen yhteydessä?

Jos terveydenhuollon ammattilainen toteuttaa palvelun tai tarjoaa konsultointia, siihen liittyvät sopimuksen mukaiset matkakulut, majoitusjärjestelyt ja suoritetut kulukorvaukset ilmoitetaan siihen tarkoitetussa raportin kohdassa (eli "Palvelu- ja konsulttisopimuksiin liittyvät muut kulut, mukaan lukien matka- ja majoituskulut").

Mitä ilmoitetaan, jos taloudellisen etuuden maksu tapahtuu kolmannelle taholle / kolmannen tahon kautta?

Jos sopimus terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja hänelle suoritettava maksu toteutetaan sellaisen terveydenhuollon organisaation kautta, johon terveydenhuollon ammattilainen kuuluu, ilmoitamme taloudellisen etuuden (palvelupalkkion) sen terveydenhuollon organisaation kohdalla, joka suorituksen sai. Henkilöön liittyvät kulut, kuten matka- ja majoituskulut, ilmoitetaan terveydenhuollon ammattilaisen kohdalla ellei sopimuksessa muuta todeta.

Mitä raportointilomakkeen yhteenvetomuotoinen kohta sisältää?

Julkistamisraportin terveydenhuollon ammattilaisia koskeva yhteenvetomuotoinen kohta sisältää terveydenhuollon ammattilaisille maksettujen taloudellisten etuuksien kokonaissumman kustannustyypin mukaan niiden terveydenhuollon ammattilaisten osalta, jotka ovat päättäneet, ettei heitä koskevia tietoja yksilöidä.

Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti terveydenhuollon ammattilainen voi peruuttaa julkistamista koskevan suostumuksen, jolloin tiedot julkistetaan yhteenvetomuotoisesti. Sovellamme julkistamista koskevaa suostumusta tai suostumuksen peruuttamista kunkin terveydenhuollon ammattilaisen osalta kaikkiin taloudellisiin etuuksiin tietyn kalenterivuoden ajalta.

Taloudellisen etuuden julkistaminen – ammattitapahtumajärjestäjä 

Sponsorointisopimuksissa, joissa maksu suoritetaan ammattitapahtumajärjestäjälle, joka järjestää tapahtuman terveydenhuollon organisaation puolesta/yhteistyössä sen kanssa, arvonsiirto julkistetaan terveydenhuollon organisaation nimissä. Jos ammattitapahtumajärjestäjä järjestää itsenäisen tapahtuman, kehittää/järjestää tapahtuman omasta aloitteestaan, arvonsiirto julkistetaan heidän nimissä. 

Mikä osoite ilmoitetaan julkistamisraportissa?

Ilmoitamme viimeisimmän tietokannassamme raportointihetkellä olevan terveydenhuollon ammattilaisen toimipaikan / terveydenhuollon organisaation/ potilasjärjestön osoitteen.

Tukkuliikkeiden/välittäjien kautta hoidetut aktiviteetit

Tukkuliikkeet/välittäjät julkistavat itse sellaiset taloudelliset etuudet, joita ei ole toteutettu Johnson & Johnson -yrityksen puolesta tai määräyksestä.

Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet

Ilmoitamme kaikki tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät terveydenhuollon ammattilaisille / terveydenhuollon organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet maittain ja vuosittaisena kokonaissummana. Tämä tarkoittaa, että EFPIAn ilmoitusvelvoitteen mukaisesti julkiseen tiedonantoon ei sisälly mitään yksilöityjä tietoja tutkimukseen ja kehitykseen liittyvistä taloudellisista etuuksista.

Tutkimusta ja kehitystä koskevilla taloudellisilla etuuksilla tarkoitetaan sellaisia taloudellisen arvon siirtoja terveydenhuollon ammattilaisille tai organisaatioille, jotka liittyvät seuraavanlaisten tutkimusten suunnitteluun tai toteuttamiseen: (i) ei-kliiniset tutkimukset (OECD:n hyvän laboratoriotavan mukaisesti määritelty), (ii) kliiniset tutkimukset (direktiivin 2001/20/EC mukaisesti määritelty), tai (iii) ei-interventiotutkimukset, jotka ovat luonteeltaan prospektiivisia ja joihin sisältyy potilastietojen keruuta yksittäisiltä terveydenhuollon ammattilaisilta yksilöinä, ryhmänä tai heidän puolestaan ja nimenomaisesti tutkimusta varten (Terveydenhuollon ammattilaisia koskevan EFPIA-ohjeen kohta 15.01).

Vastuuvapauslauseke

Asiaankuuluvien tietojen kirjaaminen ja ilmoittaminen perustuu meillä yhdistelmään automaattisia järjestelmiä, standardoituja menettelytapoja sekä sisäisistä ja ulkoisista lähteistä tapahtuvaa manuaalisesti tehtävää tietojen syöttämistä. Tällä tavoin raportoidut tiedot kuvastavat vilpittömässä mielessä ja parhaamme mukaan toteuttamaamme pyrkimystä noudattaa EFPIAn tiedonantovelvoitetta koskevaa ohjetta. Jos parhaamme mukaan toteuttamastamme tarkasta raportoinnista huolimatta emme onnistu sisällyttämään ilmoitukseemme täydellisiä ja oikeita tietoja, tutkimme ja korjaamme asianmukaisesti mahdolliset virheelliset tiedot.

EFPIAn vaatimusten mukaisesti ja tällä sivustolla julkaistut tiedot taloudellisista etuuksista on tarkoitettu vain EFPIAn raportointivaatimusten täyttämiseen. Kustannustietoja ei pidä käyttää minkään viranomaiselle tehtävän veroilmoituksen tai muun samankaltaisen ilmoitusmenettelyn tukena.

 

EM-149377 01/2024