Skip to main content

Search

Hoe wij omgaan met openbaarmaking van financiële relaties met zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg

Hoe wij omgaan met openbaarmaking van gegevens van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

De gegevens over betalingen/waardeoverdrachten die u op deze besloten site ziet, zullen door ons openbaar gemaakt worden op basis van de eisen van de Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Openbaarmaking vindt plaats in het daarvoor ingerichte centrale register van de Stichting Transparantieregister Zorg (www.transparantieregister.nl). De vragen en antwoorden hieronder zijn opgesteld om uit te leggen welke waardeoverdrachten van een Johnson & Johnson (J&J)-bedrijf wel of niet worden opgenomen in het Transparantieregister Zorg.

Welke regels hanteren wij voor het herkennen van betalingen?

De waardeoverdrachten die in het Transparantieregister horen, betreffen alle overdrachten die binnen een bepaald kalenderjaar aan u betaald werden, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij die geen gezondheidszorgorganisatie is.

  • Honoraria voor diensten en daaraan gerelateerde onkosten (reis-, verblijfs- en maaltijdkosten), sponsoractiviteiten voor organisaties uit de gezondheidszorg (HCO’s) en medewerkers uit de gezondheidszorg (HCP’s) en financiële ondersteuning voor patiëntenorganisaties (PO’s), zullen worden opgenomen in de openbaarmaking van het kalenderjaar waarin wij de daadwerkelijke betaling of vergoeding hebben uitgevoerd.
  • Waardeoverdrachten in verband met reizen (bijvoorbeeld een vliegticket), overnachting (bijvoorbeeld kosten van een hotelkamer), registratiekosten, zullen worden opgenomen in de openbaarmaking van het kalenderjaar waarin de activiteit plaatsvond.
  • Als er betalingen zijn gedaan via een derde partij, dan is de datum van onze betaling aan de derde partij bepalend voor het kalenderjaar waarop deze betaling wordt geregistreerd.

Waardeoverdrachten die in totaal per jaar per beroepsbeoefenaar niet hoger zijn dan € 500 worden niet gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cgr.nl.

Hoewel wij streven naar een efficiënte en snelle verwerking, kan het voorkomen dat informatie over een betaling pas na de datum van openbaarmaking bekend wordt. Wij verwachten dat dit slechts bij uitzondering zal voorkomen en zullen het voorkomen ervan monitoren. Als er belangrijke veranderingen zijn in de oorspronkelijke publicatie, dan zullen wij binnen een redelijke termijn een amendement publiceren.

Hoe melden wij waardeoverdrachten betreffende meerjarencontracten?

Voor contracten die meerdere jaren betreffen, worden de betalingen gewoonlijk gesplitst, waarbij de totale waarde in meerdere afzonderlijke betalingen in de loop van de tijd wordt overgedragen.

Elk van deze afzonderlijke betalingen zal worden opgenomen in de openbaarmaking van het kalenderjaar waarin we de feitelijke betaling of vergoeding hebben uitgevoerd.

Is btw inbegrepen?

Voor het bepalen of de bedragen inclusief of exclusief BTW moeten worden geregistreerd worden de fiscale regels gevolgd:

Exclusief BTW

  • Honorarium dienstverlening beroepsbeoefenaar

Inclusief BTW

  • Honorarium dienstverlening instelling, voor zover niet toe te rekenen aan individu
  • Onkosten dienstverlening
  • Sponsoring instelling
  • Sponsoring collectieve / individuele gastvrijheid

De waardeoverdrachtbedragen die worden gemeld in het Transparantieregister, zijn niet bestemd voor het opgeven van btw of andere belastingen. Eventueel vereiste belastingopgaven zal u net als voorheen via de firma blijven ontvangen.

Hoe worden verschillende valuta verwerkt?

Alle waardes worden gemeld in de nationale valuta, dat wil zeggen in de munt van het land van openbaarmaking.

Waardeoverdrachten waarvoor de oorspronkelijke betaling in een andere dan de nationale valuta is gedaan, worden omgerekend naar de nationale valuta. Gegevens over de gebruikte wisselkoers kunnen per geval worden verschaft.

Worden ook waardeoverdrachten gemeld die zijn gedaan door J&J-bedrijven die niet zijn aangesloten bij EFPIA of Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)?

In tegenstelling tot wat in de Nederlandse Transparantiecode is vermeld, zullen alle waardeoverdrachten naar een HCP/HCO/PO binnen Nederland worden gemeld, ongeacht welk J&J-bedrijf de waardeoverdracht heeft georganiseerd en gerealiseerd. Deze verantwoordelijkheid voor het melden wordt vastgelegd in de onderliggende schriftelijke overeenkomsten.

Wat wordt er gemeld in geval van gedeeltelijke aanwezigheid/afmelding?

Als u om enige reden niet kunt deelnemen aan een bijeenkomst of een onderdeel daarvan, zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten als gastvrijheidskosten worden gemeld in het Transparantieregister Zorg. De gastvrijheidskosten die zouden zijn gemaakt, indien de deelname was doorgegaan maar zijn bespaard als gevolg van annulering, kwalificeren we niet als gastvrijheidskosten.

Wat gebeurt er met gerelateerde onkosten die zijn overeengekomen in het contract betreffende de vergoeding voor diensten of consultancy?

Als een HCP/HCO/PO een dienst levert of als consultant optreedt, worden de daarmee verband houdende onkosten voor reis, aangeboden accommodatie en uitgaven ter plaatse, zoals overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst, gemeld in het daarvoor bestemde deel van het CGR Transparantieregister.

Wat wordt er gemeld als de waardeoverdracht wordt gedaan aan of via een derde partij?

Als een beroepsbeoefenaar wordt gecontracteerd en betaald door een organisatie in de gezondheidszorg waar de beroepsbeoefenaar deel van uitmaakt, dan wordt de vergoeding voor diensten of consultancy openbaar gemaakt op naam van de beroepsbeoefenaar. Ook uitgaven voor personen -zoals reis en verblijf, maaltijden- zullen aan de beroepsbeoefenaar worden toegeschreven, tenzij in het contract anders is vermeld.

Wat melden we als de prijs van een hotelkamer inclusief ontbijt is?

We nemen de volledige prijs van de hotelkamer op als onkosten voor accommodatie in het Transparantieregister.

Melden van waardeoverdracht betreffende R&D

Alle waardeoverdrachten aan beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg met betrekking tot R&D zullen worden gemeld als 1 jaarlijks totaalbedrag. Dit betekent dat er, in lijn met de criteria van EFPIA voor openbaarmaking, voor R&D geen afzonderlijke meldingen van waardeoverdrachten openbaar zullen worden gemaakt. Dit geldt eveneens voor overeenkomsten betreffende honoraria voor diensten voor fase IV-studies (‘niet WMO-plichtig onderzoek’).

Waardeoverdrachten voor R&D zijn waardeoverdrachten aan beroepsbeoefenaren of aan organisaties in de gezondheidszorg die te maken hebben met planning of uitvoering van (i) pre-klinische studies (zoals omschreven in de OECD Principles on Good Laboratory Practice); (ii) klinische studies (zoals omschreven in de Directive 2001/20/EC); of (iii) niet-interventionele studies die prospectief van aard zijn en waarvoor van of namens individuele beroepsbeoefenaren of groepen beroepsbeoefenaren specifiek voor de studie patiëntengegevens worden verzameld (Sectie 15.01 van de EFPIA HCP-Code).

Wordt er bij de melding rekening gehouden met restitutiebetalingen?

In het geval van restitutiebetalingen, melden we het verschil tussen de volledige waardeoverdrachten aan u en de waarde van wat u ons heeft terugbetaald.

Disclaimer

Voor het registreren en uiteindelijk melden van de relevante gegevens zijn wij afhankelijk van een combinatie van geautomatiseerde systemen, gestandaardiseerde processen en handmatige gegevensinvoer uit in- en externe bronnen. De informatie die hier wordt gemeld is het resultaat van onze uiterste inspanningen om goedertrouw te voldoen aan de vereisten van de CGR-Transparantiecode. In het geval dat we, ondanks onze uiterste inspanning om voor accurate melding te zorgen, bij onze voorlegging onvolledige of onjuiste informatie zouden opnemen, dan zullen we dit op de daartoe geëigende manier onderzoeken en aanpakken.

De in het kader van de transparantie-eisen op deze site openbaar gemaakte waardeoverdrachten worden alleen gebruikt om te voldoen aan de transparantie-publicatievereisten. De openbaargemaakte bedragen kunnen niet worden gebruikt als back-up voor enige opgave aan belastingdiensten of dergelijke.