Skip to main content

Search

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van

Janssen - Cilag B.V.

gevestigd te Tilburg

TOEPASSELIJKHEID (Artikel 1)

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Janssen-Cilag B.V., hierna te noemen: “de verkoper” en de wederpartij, hierna te noemen: “de koper”.

1.2 DE TOEPASSELIJKHEID VAN EVENTUELE ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN, WAARNAAR DOOR DE KOPER OP ENIGERLEI WIJZE MOCHT WORDEN VERWEZEN, WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN (Artikel 2)

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3 Een overeenkomst tussen de verkoper en de koper komt tot stand uitsluitend na schriftelijke bevestiging door de verkoper van de opdracht dan wel door uitvoering van de opdracht door de verkoper.

2.4 Indien de schriftelijke opdrachtbevestiging afwijkt van de door de koper mondeling of schriftelijk gegeven opdracht, wordt de koper geacht dit afwijkende aanbod aanvaard te hebben, indien zij niet binnen acht dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging dan wel – indien dit niet eerder is – voordat de verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, aan de verkoper schriftelijk anders heeft meegedeeld.

PRIJZEN (Artikel 3)

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle ten tijde van de opdrachtbevestiging laatstelijk in de prijslijst(en) of tussentijds op elders door de verkoper gepubliceerde of aan de koper bekendgemaakte prijzen van producten van de verkoper in Euro, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege op te leggen heffingen.

3.2 Voor zover door de verkoper van zijn producten weder(advies)verkoopprijzen zijn gepubliceerd, gelden die als adviesprijzen voor deze producten.

BETALING (Artikel 4)

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling door de koper plaats te vinden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum en op door de verkoper aangegeven wijze.

4.2 Betaling door de koper dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

4.3 Betaling door de koper dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening door de koper.

4.4 Betalingen van de koper worden in mindering gebracht op de door de verkoper aan te wijzen schulden van de koper, ondanks andersluidende aanwijzing.

4.5 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, is de koper, onverminderd de overige rechten van de verkoper, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en de gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

4.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die de verkoper maakt als gevolg van het niet althans niet tijdig nakomen door de koper van diens betalingsverplichtingen bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag en komen ten laste van de koper.

AFLEVERING (Artikel 5)

5.1 Met de verkoper overeengekomen aflevertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

5.2 De verkoper is gerechtigd om de door hem te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt aflevering af fabriek aan het adres van de verkoper te Tilburg.

5.4 De Incoterms in de versie die geldig is ten tijde van het sluiten van een overeenkomst zijn van toepassing.

5.5 Het risico van verlies of diefstal dan wel schade aan de producten gaat bij aflevering van de verkoper over op de koper.

5.6 De bestelde producten zijn één werkdag na schriftelijke bevestiging door de verkoper aan de koper als bedoeld in artikel 2.3 voor verzending gereed. De koper is verplicht om binnen vijf (5) dagen na de in de vorige zin bedoelde mededeling de bestelde producten bij de verkoper af te halen. Bij overschrijding van de hier genoemde termijn is de koper aan de verkoper voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd van ten hoogste drie (3) % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 25.

5.7 Indien levering op verzoek van de koper plaatsvindt binnen een kortere termijn dan is overeengekomen, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de koper. De verkoper zal op verzoek van de koper een specificatie van die kosten aan de koper doen toekomen.

5.8 De koper draagt zorg voor het vervoer van de door hem bestelde producten.

5.9 Door de verkoper aan de koper eventueel voor vervoer ter beschikking gesteld koelmateriaal dient de koper aan de verkoper op diens eerste verzoek onbeschadigd te retourneren.

5.10 De koper is verplicht de door de verkoper gegeven voorschriften inzake de wijze van vervoer, opslag en behandeling van de afgeleverde producten en verpakkingsmateriaal strikt in acht te nemen en alle hiermee verband houdende aanwijzingen van de verkoper op te volgen. De koper verleent de verkoper ter controle van de naleving van de door de verkoper gegeven voorschriften en aanwijzingen reeds nu vooralsdan een onherroepelijke machtiging om daartoe bij de koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

5.11 Door de verkoper aan de koper ter beschikking gestelde monsters mogen nimmer door laatstgenoemde aan derden worden verkocht of voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor de verkoper deze aan de koper heeft verstrekt.

EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD (Artikel 6)

6.1 Het eigendomsrecht van de door de verkoper geleverde producten gaat pas van de verkoper over op de koper, nadat de koper aan al zijn verplichtingen voor door de verkoper aan de koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan.

6.2 De koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de producten, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

6.3 De koper is verplicht om de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten op de in 6.1 genoemde producten doen gelden en voorts wanneer hij heeft vernomen dat genoemde derden voornemens zijn rechten op de in 6.1 genoemde producten te doen gelden.

6.4 Indien de verkoper een beroep doet op het in 6.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud, is de verkoper gerechtigd de producten, die aan haar toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De koper verleent de verkoper reeds nu vooralsdan een onherroepelijke machtiging om daartoe bij de koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

DOORVERKOOP (Artikel 7)

7.1 Van de verkoper betrokken producten mogen door de koper slechts worden doorverkocht in de onbeschadigde verpakking en zonder enige wetsbepaling te schenden.

7.2 Ingeval van geoorloofde doorverkoop is de koper gehouden om aan zijn afnemer(s) de in dit artikel bedoelde verplichtingen (inclusief deze) op te leggen.

RECALL (Artikel 8)

8.1 De verkoper heeft te allen tijde het recht om, om welke reden dan ook, aan de koper geleverde producten op haar kosten terug te nemen tegen gelijktijdige creditering of terugbetaling van de daardoor verschuldigde koopprijs. De koper verplicht zich aan een dergelijke terugname haar volledige medewerking te verlenen en alle hiermee verband houdende instructies van de verkoper onmiddellijk op te volgen.

8.2 De koper dient te allen tijde – indien noodzakelijk – aan de verkoper aan te kunnen tonen aan wie zij welke producten heeft doorverkocht en geleverd. De koper is verplicht alle informatie die haar bereikt omtrent het gebruik van de producten door de eindgebruiker onverwijld aan de verkoper te melden.

8.3 In geval van een in artikel 8.1 beschreven terugname door de verkoper zal de koper zich naar beste kunnen inzetten om de aan de koper geleverde en eventuele door de koper aan diens afnemers doorgeleverde producten zo spoedig mogelijk te (doen) retourneren aan de verkoper.

VERGUNNINGEN (Artikel 9)

9.1 De koper dient in verband met de aan haar door de verkoper te leveren en geleverde zaken te allen tijde in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen en zich te allen tijde te houden aan de ter zake bestaande wettelijke voorschriften en de onder de vergunningen gestelde voorwaarden inclusief doch niet beperkt tot die ten aanzien van transport, opslag en verkoop van de producten.

GARANTIE (Artikel 10)

10.1 De verkoper staat ervoor in dat de door haar geleverde producten op het tijdstip van levering, en voor wat betreft steriele producten tot aan de op de verpakking vermelde expiratiedatum, de kwaliteit bezitten die voor normaal gebruik nodig is.

10.2 De verkoper garandeert nimmer de afwezigheid van gebreken die het gevolg zijn van de naleving van enig dwingendrechtelijk overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de in de geleverde producten toegepaste grondstoffen of materialen. Evenmin garandeert de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper hen wenst te bestemmen, ongeacht of de koper dit doel aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

10.3 De koper zal in geen geval enige aanspraak tegen de verkoper kunnen doen gelden, nadat hij (een gedeelte van) de geleverde producten ofwel heeft bewerkt of verwerkt of gerepareerd, respectievelijk door derden heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken of repareren, ofwel aan derden heeft doorgeleverd dan wel wanneer de producten niet in overeenstemming met de door de verkoper verstrekte gebruiksinstructies zijn gebruikt of met de bewaar- of vervoerinstructies zijn bewaard of vervoerd.

10.4 Het in dit artikel bepaalde laat de wettelijke aansprakelijk van de verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

RECLAME (Artikel 11)

11.1 De koper is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Bij constatering van een gebrek dient de koper de verkoper daarvan onverwijld na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien de koper de bovenbedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na aflevering, althans nadat constatering van een tekortkoming redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis geeft, vervallen de koper's rechten ter zake.

11.2 Indien een reclame zoals bedoeld in dit artikel door de verkoper gegrond wordt bevonden, is de verkoper slechts gehouden om het ontbrekende te leveren, de geleverde producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de koper terug te betalen tegen teruglevering van de zaken, zulks ter keuze van de verkoper. De koper is gehouden om de instructies van de verkoper betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen producten op te volgen.

11.3 Vorderingen of verweren gebaseerd op de stelling dat door de verkoper geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum van aflevering.

AANSPRAKELIJKHEID (Artikel 12)

12.1 Ofschoon de productinformatie en gebruiksinstructies met zorg zijn samengesteld, is de verkoper niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid ervan, en is koper verplicht deze zelf te controleren.

12.2 De verkoper staat er voor in dat verkopers producten gedurende twaalf (12) maanden na aflevering of tot aan de eerdere houdbaarheidsdatum in hun chemische samenstelling vrij zullen zijn van gebreken onder de voorwaarde dat deze producten met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld en de juiste procedures voor transport en opslag zijn gevolgd. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan heeft de verkoper de keuze over te gaan tot aflevering van het ontbrekende, herstel, vervanging of vergoeding van het afgeleverde. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor gevolgschade, waaronder begrepen doch waartoe niet beperkt verlies van gegevens of winstderving, ten gevolge van non-conformiteit of het slecht werken van de producten.

12.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de door de verkoper geleverde producten of enige handeling in strijd met de door de verkoper verstrekte productinformatie of gebruiksinstructies. De verkoper is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van ondergeschikten zoals bedoeld in artikel 6:170 BW en andere personen zoals bedoeld in artikel 6:171 BW.

12.4 De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming door derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde kan worden verhaald. De koper laat de verkoper de vrije hand bij het aanvaarden van beperkingen in de aansprakelijkheid van derden namens de koper.

12.5 De aansprakelijkheid van de verkoper zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de verkoper in het betreffende geval, plus het bedrag van het eigen risico dat door de verkoper dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) in dat geval.

12.6 Indien, ongeacht de reden daarvoor, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat uit hoofde van bovengenoemde verzekeringspolis, of de aansprakelijkheid van de verkoper niet door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de betrokken zending.

12.7 De verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan uitroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.

12.8 De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid laten dwingendrechtelijke aansprakelijkheden of regresrechten in verband met consumentenclaims onverlet.

OVERMACHT (Artikel 13)

13.1 Onder overmacht wordt door de verkoper onder meer verstaan, naast al hetgeen dat door de wet als overmacht wordt beschouwd, wanprestatie door toeleveranciers, staking door personeel van partijen of door anderen, overheidsmaatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de verkoper onttrekt.

13.2 Indien de behoorlijke nakoming door de verkoper ten gevolge van één of meer omstandigheden, waaronder de omstandigheden in het vorige lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hebben beide partijen:

(a) in geval van tijdelijke onmogelijkheid van meer dan drie maanden de keuze de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst op een later tijdstip alsnog na te komen, mits zulks niet later dan zes maanden na het intreden van de tijdelijke onmogelijkheid geschiedt;

(b) in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de overeenkomst te ontbinden.

OPSCHORTING EN ONTBINDING (Artikel 14)

14.1 Indien één van de partijen op enige wijze tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de andere partij, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, - aangifte of- vordering, faillissement of liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van één van de partijen, is de andere partij, onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, en zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel (de verdere) uitvoering van de overeenkomsten op te schorten.

14.2 Indien de verkoper op de voet van het in 14.1 bepaalde de overeenkomst(en) ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van de verkoper, al hetgeen de koper aan de verkoper uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar.

ZEKERHEIDSTELLING (Artikel 15)

15.1 De koper is verplicht om op eerste verzoek van de verkoper de door hem bestelde producten vooruit aan de verkoper te betalen dan wel terstond genoegzame zekerheid te verstrekken en deze zo nodig aan te vullen voor de volledige nakoming van al diens verplichtingen, in elke door de verkoper gewenste vorm.

15.2 Indien de koper niet binnen acht (8) dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geen gevolg geeft aan een door de verkoper gedaan verzoek als bedoeld in 15.1 wordt, onverminderd de overige rechten van de verkoper, al hetgeen de koper aan de verkoper uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal de verkoper zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.

TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER (Artikel 16)

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen de verkoper en de koper.

CONVERSIE (Artikel 17)

17.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodanig dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

NEDERLANDSE TEKST (Artikel 18)

18.1 De Nederlands tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

DEPOT (Artikel 19)

19.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor Tilburg van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant te Tilburg vanaf 9 januari 2004 (HR-nummer: 180254430000)

Leveringsvoorwaarden