Skip to main content

Pretraga

Metodologija kompanije Janssen pri javnom objavljivanju podataka

Metodologija kompanije Janssen pri javnom objavljivanju podataka

Pitanja i odgovori koji slede su osmišljeni da bi se pojasnila metodologija koju koristimo da bismo uključili ili isključili podatke o prenosu vrednosti kompanije J&J u dokument koji se javno objavljuje.

Koja pravila primenjujemo kod prepoznavanja plaćanja?

S obzirom na to da je 2015. godina prva godina za koji se objavljuju podaci uključili smo prenose vrednosti počev od 1. januara 2015. godine ili kasnije. Svaki prenos vrednosti u vezi sa događajem/aktivnošću koji se odnosi na datum pre tog datuma nije obuhvaćen.

  • Honorari za usluge i nadoknade za direktne troškove zdravstvenim radnicima, donacije, stipendije i sponzorstva zdravstvenim organizacijama biće uključeni u onu kalendarsku godinu u kojoj je stvarno izvršeno plaćanje ili nadoknada u našim finansijskim sistemima.
  • Prenosi vrednosti koji se odnose na putovanja (npr. avionske karte), smeštaj (npr. troškovi hotelske sobe) i troškove kotizacije biće obuhvaćeni u kalendarskoj godini tokom koje se ta aktivnost odigrala.
  • U slučaju plaćanja preko treće strane, datum plaćanja trećoj strani se koristi kao odlučujući faktor u koju kalendarsku godinu će se uključiti to plaćanje..

Iako se trudimo da obrada bude efikasna i brza, može se desiti da informacije o plaćanju postanu dostupne tek nakon datuma objavljivanja. Očekujemo da će to biti izuzeci i pratićemo koliko često se to zaista dešava. U slučaju značajnih razlika u odnosu na ono što je početno objavljeno, kvartalno ćemo objavljivati ispravke.

Kako izveštavamo o prenosima vrednosti u slučaju višegodišnjih ugovora?

Za ugovore koju važe više godina, obično se koristi pristup parcijalnog plaćanja. To znači da se ukupna vrednost prenosi putem više pojedinačnih isplata tokom vremena.

Svaka od tih pojedinačnih isplata biće uključena u kalendarsku godinu u kojoj je izvršeno plaćanje ili nadoknada u našim finansijskim sistemima.

Da li su uključeni PDV i/ili porez po odbitku?

Sva plaćanja (npr. naknade za usluge, donacije, stipendije, sponzorstva) se prijavljuju bez PDV-a ili poreza po odbitku.

Svi prenosi vrednosti za usluge ili proizvode (npr. avionske karte, hotelske sobe, itd.), prijavljuju se u bruto iznosu, znači sa uključenim PDV-om (i napojnicama), kada je primenjivo.

Iznosi prenosa vrednosti koji su objavljeni ne smeju se koristiti u svrhe prijavljivanja PDV-a/poreza. Ako se zahtevaju fiskalni izveštaji, kompanija ih dostavlja direktno zdravstvenim radnicima ili zdravstvenim organizacijama.

Kako se režava pitanje različitih valuta?

Sve vrednosti se prikazuju u lokalnoj valuti, tj. valuti zemlje u kojoj se podaci objavljuju.

Za prenose vrednosti koji su prvobitno izvršeni u valuti koja nije lokalna, vrši se konverzija u lokalnu valutu, a podaci o deviznom kursu se mogu dobiti posebno za svaki slučaj .

ADa li se objavljuju prenosi vrednosti kompanija J&J koje nisu članice udruženja EFPIA?

Prenos vrednosti bilo kom zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj organizaciji iz zemlje obuhvaćena EFPIA Kodeksom, objavljuju se u njihovoj zemlji prebivališta, bez obzira na to koja kompanija J&J je organizovala i/ili izvršila prenos vrednosti

Šta se prijavljuje u slučaju delimičnog učestvovanja/otkazivanja sastanka?

Prijavljuju se samo troškovi delimičnog učešća. Troškovi otkazivanja pre događaja ne prijavljuju se s obzirom na to da ne predstavljaju prenos vrednost zdravstvenim radnicima.

Šta se dešava sa povezanim troškovima koji su dogovoreni ugovorom o honoraru za uslugu ili ugovorom o konsultacijama?

U slučaju da zdravstveni radnik pruža uslugu ili obavi konsultacije, povezani troškovi putovanja, smeštaja i sve nadoknade direktnih troškova pod uslovima predviđenim ugovorom, prijavljuju se u određenom delu izveštaja (tj „Povezani troškovi dogovoreni ugovorom o honoraru ili ugovorom o konsultacijama, uključujući troškove putovanja i smeštaja koji su relevantni za ugovor“).

Šta se prijavljuje u slučaju da se prenos vrednosti vrši trećoj strani ili preko treće strane?

U slučaju da zdravstveni radnik angažovan i plaćen putem zdravstvene organizacije u kojoj je zaposlen, objavljuje se prenos vrednosti (honorar za uslugu) na zdravstvenu organizaciju koja je primila prenos vrednosti. Svi lični troškovi, poput troškova putovanja i smeštaja, prijaviće se za tog zdravstvenog radnika, osim ako ugovorom nije drugačije predviđeno.

Šta je obuhvaćeno delom za objavu zbirnih podataka u obrascu za objavu? ​

Deo za objavu zbirnih podataka za zdravstvenog radnika u obrascu za objavu sadrži ukupnu vrednost po vrsti troška prenesenu na zdravstvene radnike koji su odabrali da njihovi podaci ne budu objavljeni za njih pojedinačno.

U skladu sa pravom na privatnost pojedinca, zdravstveni radnik može povući saglasnost za individualno objavljivanje, a u tom slučaju se objavljivanje vrši zbirno. Primenjujemo saglasnost ili povlačenje saglasnosti po zdravstvenom radniku za sve prenose vrednosti u datoj godini.

Koja adresa se prikazuje u EFPIA izveštaju?

Prikazaćemo poslednju adresu zdravstvenog radnika ili zdravstvene organizacije koju imamo u svojoj bazi podataka u vreme izveštavanja.

​Aktivnosti koje obavljaju distributeri / posrednici u prodaji

Prenose vrednosti od strane distributera/posrednika u prodaji koji nisu izvršeni u ime/uz znanje kompanije J&J treba da objavi distributer/posrednik u prodaji a ne kompanija J&J.

Izveštavanje o prenosu vrednosti za istraživane i razvoj

Svi podaci o prenosu vrednosti zdravstvenim radnicima i organizacijama za istraživanje i razvoj prijavljuju se za svaku pojedinu zemlju kao jedn ukupni godišnji iznos. To znači da se, u skladu sa EFPIA Kodeksom o javnom objavljivanju podataka, prenos vrednosti za istraživanja i razvoj ne objavljuju javno po pojedincu.​

Prenosi vrednosti u oblasti istraživanja i razvoja su prenosi vrednosti zdravstvenim radnicima ili organizacijama u vezi sa planiranjem i sprovođenjem (i) nekliničkih ispitivanja (kako je definisano Principima dobre laboratorijske prakse OECD-a); (ii) kliničkih ispitivanja (kako je definisano u Direktivi 2001/20/EC; ili (iii) prospektivnih neintervencijskih ispitivanja i uključuju prikupljanje podataka o pacijentima od ili u ime pojedinog zdravstvenog radnika ili grupe zdravstvenih radnika a u svrhe tog ispitivanja (odeljak 15.01 Kodeksa o zdravstvenim radnicima).

Izjava o odricanju od odgovornsoti

Kako bismo zabeležili relevantne podatke i na kraju ih objavili, oslanjamo se na kombinaciju automatskih sistema, standardizovanih postupaka i ručnog unošenja podataka iz internih i spoljnjih izvora. Informacije koje su prijavljene u tom izveštaju predstavljaju našu dobru veru i iskrene napore da postupamo u skladu sa zahtevima EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka. Ako, uprkos našim naporima da obezbedimo tačnost podataka, propustimo da uključimo potpune i tačne informacije u naš izveštaj, sprovešćemo odgovarajuću istragu i pronaći rešenje u slučaju pogrešnih informacija.

Prenosi vrednosti koji se objavljuju prema zahtevima EFPIA-e i na ovom mestu koriste se samo u svrhu zadovoljenja EFPIA zahteva o objavljivanju. Podaci o troškovima se ne smeju koristiti u svrhu prijave bilo kakvih poreza niti u bilokoju sličnu svrhu.