Skip to main content

Pretraga

Janssenov pristup stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika​

Janssenov pristup stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika​

U kompaniji Janssen verujemo da je sponzorisanje i podrška programima kontinuirane medicinske edukacije zdravstenih radnika deo naše odgovornosti pri razvoju lekova. Širenjem znanja o bolestima i o najnovijim standardima zdravstvene nege, unapređujemo zdravstvenu praksu i poboljšavamo ishode lečenja pacijenata, što donosi dugoročnu korist društvu.

Našim programima stalnog stručnog usavršavanja želimo da doprinesemo nepristrasnoj i transparentnoj edukaciji visokog kvaliteta u pravoj saradnji sa medicinskom zajednicom i da na taj način osiguramo da se o važnim dostignućima u medicini raspravlja u različitim okruženjima, od međunarodnih kongresa do manjih edukacijskih sastanaka. Stroga načela kompanije osiguravaju da se sve to odvija na nepristrasan način sa jasno definisanim postupcima za saradnju sa zdravstvenim radnicima, kao i sa udruženjima lekara i medicinskim ustanovama.

U Janssenu su aktivnosti povezane sa stalnim stručnim usavršavanjem (koje se još zovu „kontinuirana medicinska edukacija“ - KME) strogo regulisane i transparentne. Kod nas postoje tri vrste aktivnosti:

1-Podrška kongresima – Nudimo financijsku podršku u vidu podrške i sponzorstva za velike nacionalne i evropske kongrese, zato što se na kongresima iznose važne informacije o dostignućima u medicini, što je od ključnog značaja za poboljšanje nege pacijenata.

Edukativni sastanci koje podržavamo moraju podsticati naučnu razmenu i promovisati najnovije standarde zdravstvene nege koji omogućavaju bezbednije i efikasnije lečenje pacijenata. Neki od tih sastanaka imaju odobrenje akreditacionih tela, dok drugi to nemaju. U Janssenu na obe vrste sastanaka primenjujemo ista pravila kvaliteta.

Janssen poštuje nacionalne propise u pogledu akreditacije događaja i dobijanja potvrda od nadležnih zdravstvenih tela.

2-Programi medicinskog usavršavanja – Podržavamo događaje i aktivnosti u svrhu medicinskog usavršavanja, koji se organizuju sa nezavisnim stručnjacima u skladu sa strogim Janssenovim načelima. Politika koje se kompanija Janssen pridržava zasniva se na „Kodeksu Evropskog udruženja farmaceutskih kompanija (eng. European Federation of Pharmaceutical Industries and Association - EFPIA) o ponašanju pri promovisanju lekova koji se izdaju na recept i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima”, kao i na kodeksima i propisima koji važe u pojedinoj zemlji: primenjujemo one koji nameću strožije kriterijume.​

Sledi nekoliko ključnih tačaka:

Sastanci nisu promotivne prirode: Većina edukativnih sastanaka koje organizuje Janssen nije usmerena samo na jedan lek, nego na terapjiska područja. Koriste se samo međunarodno nezaštićeni nazivi (INN) lekova i sve rasprave o određenim terapijama su uravnotežene i zasnovane na činjenicama.

Sadržaj: Sadržaj i program sastanaka osmišljavaju spoljnji nezavisni stručni naučni odbori i/ili udruženja lekara. Oni biraju teme za koje smatraju da su edukacijski važne i biraju predavače koji vode sekcije. Govornici su jedini odgovorni za svoje prezentacije; Janssen te prezentacije samo pregleda kako bi osigurao da su prikazane informacije o našim lijekovima ažurne, poštene i uravnotežene.

Sukob interesa: Svi govornici moraju objaviti koje su ih farmaceutske kompanije platile i u kom svojstvu, npr., predavača, člana savetodavnih odbora, učesnika kongresa, itd.

Format: U centru pažnje tih sastanaka je nauka i to se mora odražavati u programu tih sastanaka; mesto mora biti primereno navedenoj svrsi, a pruženo gostoprimstvo skromno i sporedno u odnosu na glavnu svrhu sastanka. Količna vremena posvećenog naučnom programu daleko je veća od trajanja pauza. Program ne sadrži zabavni deo.

Spoljnje ocenjivanje: Da bi se osigurao kvalitet pružene edukacije i obuke, sarađujemo sa spoljnjim nezavisnim edukacijskim telima kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou. Svi sastanci se zasnivaju samo na ciljevima edukacije, koje definišu naučne komisije.

3. Pojedinačna podrška – Nudimo podršku pojedinim zdravstvenim radnicima kako bi mogli učestvovati na kongresima i sastancima. Nadležna tela u mnogim zemljama zahtevaju od zdravstvenih radnika da prate razvoj u medicini kroz trajno usavršavanje, ali često ne podržavaju postdiplomsko obrazovanje.

Zajedno sa drugim farmaceutskim kompanijama, Janssen i tu preuzima deo odgovornosti. Postupak odabira za Janssen je vrlo transparentan i temelji se na edukacijskim potrebama zdravstvenih radnika ili aktivnom učešću na određenom sastanku ili događaju.

U nekim zemljama, zdravstveni radnici moraju doprineti vlastitoj edukaciji i mi poštujemo te lokalne propise gde je to primereno.​ U drugim zemljama, nadležna zdravstvena tela moraju biti unapred obaveštena kako bi odobrila učešče pojedinog zdravstvenog radnika na kongresima, mi se pridržavamo i tih propisa.​

Uvereni smo da „Janssenov pristup“ podršci programa stručnog usavršavanja zadovoljava očekivanja društva u smislu transparentnosti, dok istovremeno podstiče naučnu razmenu i širenje znanja kako bi se osigurali najbolji ishodi lečenja pacijenata.