Skip to main content

Pretraga

„Janssenov pristup“

„Janssenov pristup“​

Glavna odgovornost kompanije Janssen je razvoj inovativnih lekova u područjima u kojima postoji medicinska potreba, kao i obezbeđivanje dostupnosti i odgovarajuće primene lekova uz poboljšanje ishoda lečenja, što donosi veliku korist i bolesnicima i društvu. U skladu s našim nastojanjima, sarađujemo s mnogim društvenim organizacijama koje imaju iste ciljeve kao i mi. Uz naše farmaceutsko stručno znanje, imamo ključnu ulogu u razvoju medicine kroz istraživanje i razvoj novih lekova, kao i kroz stručnu edukaciju i kontinuirano praćenje bezbedne primene lekova. Saradnja, međusobno poverenje i uvažavanje neophodni su kako bi se ostvarila dobrobit za pacijente i celo društvo.

Saradnja sa zdravstvenim radnicima – „Janssenov pristup“

Naša saradnja sa zdravstvenim radnicima je prvenstveno u skladu sa zakonom, a zatim i sa standardima farmaceutske industrije koji su navedeni u nacionalnim Kodeksima ponašanja, koje donose udruženja farmaceutskih kompanija u određenoj zemlji. Uz to, Janssen ima sopstvena etička načela poslovanja kada je reč o saradnji sa zdravstvenim radnicima, koja se mogu nazvati „Janssenov pristup.“

Intergritet u radu sa zdravstvenom zajednicom i zdravstvenim radnicima

Integritet odluke zdravstvenog radnika da propiše ili preporuči neki lek jedan je od stubova na kojem počiva zdravstveni sistem u Evropi. Svesni smo da saradnja farmaceutskih kompanija sa zdravstvenim radnicima otvara mogućnost sukoba interesa, ali smo vođeni našim zajedničkim ciljem da se obezbede najbolji ishodi za pacijente, a to je moguće isključivo kroz poštovanje nezavisnosti i profesionalnog integriteta zdravstvenih radnika.

Imamo stroge interne principe i njima se rukovodimo u saradnji sa zdravstvenim radnicima i organizacijama u skladu sa svim postojećim propisima i našim etičkim pristupom. Naši interni procesi, zasnovani na vrednostima koje visoko cenimo i koje su navedene u Kredu naše naše kompanije (CREDO), uključuju sveobuhvatnu edukaciju svih zaposlenih, standardizovane sisteme provere i odobravanja transakcija prema zdravstvenim radnicima, kontinuirani nadzor i reviziju.

Kao član Evropskog udruženja farmaceutskih kompanija (eng. European Federation of Pharmaceutical Industries and Association - EFPIA), Janssen objavljuje sve podatke o prenosu vrednosti u korist zdravstvenih radnika i organizacija, što je uvek propraćeno i opisano ugovorom između dve strane.

Podaci o prenosu vrednosti zdravstvenim radnicima i zdravsvenim organizacijama koji se objavljuju mogu se svrstati u tri osnovne kategorije: 1. Podrška za edukaciju, 2. Honorar za usluge, i 3. Prenos vrednosti za istraživanje i razvoj u vezi sa planiranjem i sprovođenjem ispitivanja

1. Podrška za edukaciju

Janssen sponzoriše i podržava programe kontinuiranog stručnog usavršavanja (tj. kongrese, edukativne sastanke itd.) kroz koje zdravstveni radnici uče i kroz koje su u prilici da sa kolegama razmenjuju saznanja o bolestima i novim pristupima u lečenju istih i na taj način unapređuju sopstveno znanje, što koristi pre svega njihovim bolesnicima.

Mi obezbeđujemo primerene i uravnotežene edukativne programe, prema načelima koja su definisala akreditaciona tela u Europi, a koja se zasnivaju na edukativnim potrebama zdravstvene zajednice i sprovode ih nezavisni stručni odbori.

Podrška edukativnim programima je u kompaniji Janssen strogo regulisana i transparentna i obuhvata sledeće:

  • Davanje finansijske podrške u obliku stipendija i pokroviteljstava u cilju podrške edukativnih aktivnosti i kongresa koje organizuju ugledna lekarska udruženja i druge naučne organizacije, na lokalnom ili evropskom nivou.
  • Razvijanje programa medicinske edukacije, koje organizuju nezavisni stručnjaci, u skladu sa strogim pravilima kompanije Janssen.
  • Podrška zdravstvenim radnicima da mogu učestvovati na kongresima i edukativnim sastancima na osnovu svojih potreba za edukacijom i aktivnog učestvovanja.

Logistička rešenja za ove aktivnosti su u skladu sa EFPIA smernicama i nacionalnim Kodeksima u pojedinim zemljama, uvek su primerena i strogo ograničena na zdravstvene radnike i glavnu svrhu navedenog događanja.

Naši promotivni programi, putem kojih Janssen pruža detaljne informacije o svojim lekovima pridržavaju se istih etičkih načela i ne uključuju nikakav prijenos vrednosti jer ne plaćamo troškove putovanja i smeštaja za učestvovanje u takvim aktivnostima. Po potrebi obezbeđujemo skroman obrok koji je u okviru troškova koje dopuštaju nacionalna farmaceutska udruženja, što se, prema EFPIA smernicama ne smatra „prenosom vrednosti“.

2. Honorar za usluge
 
  • Zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije pružaju kompaniji Janssen nezavisno i stručno znanje koje proizlazi iz njihovog kliničkog i terapijskog iskustva, a za pružene usluge dobijaju primerenu naknadu.
  • Kompanija Janssen plaća honorare na osnovu vremena koje je zdravstvenom radniku potrebno da pruži neku uslugu (cena sata definisana je nezavisno u svakoj pojedinoj zemlji). Janssen poštuje autonomiju zdravstvenih radnika i vodi računa da su njegove aktivnosti u skladu sa svim etičkim standardima poslovanja kako bi se izbgli mogući sukobi interesa.
 
3. Prenos vrednosti za istraživanje i razvoj u vezi sa planiranjem i sprovođenjem ispitivanja
 
  • Klinička ispitivanja su ključni preduslov za razvoj lekova i zahtevaju učestvovanje zdravstvenih radnika i njihovih pacijenata.
  • Zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama obezbeđujemo primereni honorar za njihovo vreme, stručnost i resurse potrebne da bi se sprovelo to neophodno istraživanje.

Transparentnost podataka iz kliničkog ispitivanja: verujemo da je ispravno razmeniti podatke iz kliničkog ispitivanja sa drugima, jer to pridonosi napretku nauke i medicine. Tome svedoči i naš sporazum sa Univerzitetom Jejl za projekt otvorenog pristupa podacima (YODA) koji omogućava pristup podacima iz naših kliničkih ispitivanja. To je prvi put da neka farmaceutska kompanija sarađuje sa potpuno nezavisnom akademskom kućom u pogledu razmatranja i donošenja konačnih odluka o svakom zahtevu za pristup kliničkim podacima.

Napredak medicine, inovacije u farmaciji i širenje terapijskih mogućnosti u lečenju mnogih bolesti ne bi bili mogući bez gore opisane saradnje sa zdravstvenim radnicima i organizacijama. Potpuno smo posvećeni povećanju transparentnosti odnosa izmedju industrije i medicinske zajednice, jer smo uvereni da će otvorenost pomoći da se pokaže da od ovakvih interakcija bolesnici imaju direktnu korist u obliku bolje informiranosti lekara pri donošenju kliničkih odluka i adekvatne primene lekova.