Skip to main content

Search

The Janssen Way

The Janssen Way

De belangrijkste ambitie van Janssen is om innovatieve behandelingen die in een behoefte voorzien, beschikbaar te stellen voor patiënten. We zorgen er ook voor dat deze behandelingen op de juiste wijze worden gebruikt en toegankelijk zijn, en grote verbeteringen voor de patiënten bewerkstelligen. Janssen is echter maar één van de vele spelers in een complex gezondheidszorgsysteem. Wij werken niet geïsoleerd en er zijn vele andere groepen en organisaties in de maatschappij die hetzelfde doel hebben. Met onze farmaceutische expertise spelen wij een cruciale rol in het innoveren van de geneeskunde, niet alleen door onderzoek en de introductie van nieuwe behandelingen, maar ook door voortdurende nascholing en permanente controle van de veiligheid. Samenwerking met deze en andere stakeholders is essentieel om onze ambitie te laten uitkomen en onze waarde over te brengen naar patiënten en de samenleving. Vertrouwen tussen deze stakeholders is cruciaal om deze samenwerking succesvol te laten zijn.

Onze samenwerking met HCPs en HCOs wordt eerst en vooral geleid door de wetgeving en daarnaast ook door de richtlijnen van de industrie. Deze zijn beschreven in nationale gedragscodes en in de meeste gevallen onderschreven door de nationale farmaceutische associaties. Daarbovenop heeft Janssen zijn eigen ethische zakelijke principes voor onze samenwerking met HCPs en HCOs, die “The Janssen Way” genoemd wordt.

Integer werken met de medische wereld en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

  • De integriteit van de beslissing van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg om een geneesmiddel voor te schrijven of aan te bevelen is een van de pijlers van het gezondheidszorgsysteem. Wij realiseren ons dat interacties tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen leiden tot de mogelijkheid van belangenconflicten en wij streven ernaar om nooit onverantwoordelijk om te gaan met hun professionele integriteit.
  • Wij hebben strikte interne principes die ons leiden bij al onze interacties met beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg, in lijn met alle bestaande regelgeving en met onze ethische waarden en normen. Aan onze interne processen liggen waarden ten grondslag die zijn vastgelegd in ons bedrijfscredo. Deze processen omvatten uitgebreide scholing voor alle medewerkers, gestandaardiseerde processen voor de beoordeling en goedkeuring van transacties, voortdurende monitoring en auditing/inspectie. 

Als lid van EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) maakt Janssen alle waardenoverdrachten naar HCPs en HCOs openbaar, zoals vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten en in de Sunshine Act van 18 december 2016 en het KB van 14 juni 2017.

Samenwerking tussen partners in de gezondheidszorg met waardenoverdracht

De waardenoverdrachten die openbaar moeten worden gemaakt, kunnen worden ingedeeld in vier belangrijke categorieën: 1. Ondersteunen van wetenschappelijke bijeenkomsten (bijvoorbeeld continuë professionele nascholing) met de daaraan gekoppelde, toegelaten gastvrijheid; 2. Vergoeding voor diensten; 3. Overdracht van waarde in R&D, verbonden met de voorbereiding en uitvoering van studies; 4. Schenkingen en Toelagen voorzover het Health Care Organizations betreft.

Bij wijze van voorbeeld worden de eerste 3 categorieën hieronder nader toegelicht:

1. Steun voor wetenschappelijke bijeenkomsten

Bij bijeenkomsten van Janssen worden geen reis- of overnachtingskosten vergoed bij deelname. Indien noodzakelijk, bieden wij een bescheiden maaltijd aan waarvan de kosten binnen de limieten vallen die gesteld zijn door de landelijke farmaceutische verenigingen. De kosten hiervan vallen, conform de EFPIA (de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) Code, niet onder de categorieën die gepubliceerd worden.

Janssen sponsort en ondersteunt programma’s voor Continue Professionele Ontwikkeling met het doel beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg verder te scholen en te informeren over nieuwe benaderingen voor behandeling en hiermee tevens hun kennis te vergroten, ten behoeve van hun patiënten.

Wij streven ernaar om een redelijk en evenwichtig opleidingsprogramma aan te bieden dat voldoet aan de richtlijnen die zijn vastgesteld door de accrediteringsinstanties in Europa. Dit programma wordt gebaseerd op de opleidingsbehoefte bij de medische gemeenschap en uitgevoerd door commissies van onafhankelijke deskundigen. Bij Janssen is de ondersteuning van nascholingsprogramma’s strikt gereguleerd en transparant:

  • Janssen geeft financiële bijdragen in de vorm van educationele toelagen en sponsoring ter ondersteuning van bijeenkomsten, georganiseerd door gerespecteerde medische verenigingen en andere wetenschappelijke partijen, landelijk en Europees.
  • Janssen ontwikkelt programma’s voor medische nascholing. Deze worden samen met onafhankelijke deskundigen georganiseerd, in overeenstemming met strikte regels die bij Janssen gelden.
  • Janssen ondersteunt individuele artsen in het bijwonen van wetenschappelijke bijeenkomsten, met de bedoeling de opgedane kennis te delen met hun collega’s. 

Logistieke regelingen voor deze activiteiten voldoen aan de richtlijnen van EFPIA en de landelijke codes, zijn altijd bescheiden en strikt beperkt tot de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en tot het hoofddoel van de bijeenkomst.

2. Vergoeding voor diensten

  • Beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg bieden Janssen onafhankelijke en deskundige kennis verkregen met hun ervaring op klinisch en bestuursgebied.
  • Janssen betaalt een redelijk marktconform tarief op basis van de tijdsbesteding door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg nodig om een dienst te leveren (uurtarieven worden onafhankelijk per land vastgesteld). Janssen respecteert de autonomie van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en garandeert dat de activiteiten van het bedrijf voldoen aan alle ethische standaarden om mogelijke belangenconflicten te vermijden.
 

3. Overdracht van waarde in R&D, verbonden met de voorbereiding en uitvoering van studies 

  • Klinische studies zijn een essentieel vereist element bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Het betrekken van clinici en hun patiënten hierbij is onontbeerlijk.
  • Wij geven clinici en ziekenhuizen een redelijke vergoeding voor hun tijd, deskundigheid en personeel, noodzakelijk voor het uitvoeren van dit onderzoek. 
  • Transparantie in de gegevens uit klinisch onderzoek: als bedrijf vinden wij het op grotere schaal delen van klinische gegevens de juiste stap voor de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde. Dit blijkt uit onze overeenkomst met het Yale University Open Data Access Project (YODA), waarmee het voor het grote publiek mogelijk wordt toegang te verkrijgen tot de gegevens van onze klinische studies. 

Medische vooruitgang, farmaceutische innovatie en de uitbreiding van behandelmogelijkheden voor vele ziekten zouden niet mogelijk zijn zonder de hierboven beschreven activiteiten. Wij zorgen dat elke nieuwe stap ter verhoging van de transparantie in de toekomst wordt voortgezet en dat elke mogelijke perceptie van misplaatste beïnvloeding maximaal wordt vermeden. Wij zijn ervan overtuigd dat het een collectieve verantwoordelijkheid is van de farmaceutische industrie en de medische gemeenschap om dit aan de buitenwereld uit te leggen.