Skip to main content

Search

Tájékoztatás visszaélés-bejelentési rendszerről

Tájékoztatás visszaélés-bejelentési rendszerről

Napjainkban egyre fontosabbá válik a vállalati folyamatok átláthatósága, valamint a jogszabályok és a vállalati belső irányelvek betartása. A Janssen-Cilag Kft. – úgy is, mint a Johnson & Johnson vállalatcsalád tagja – elkötelezett ezen értékek iránt. 

A Janssen-Cilag Kft., a Johnson & Johnson vállalatcsalád részeként, részese annak a telefonos és internetes visszaélés-bejelentési rendszernek (együtt: a „Credo Integrity Line”-t), amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy független, biztonságos és bizalmasan használható eszközt biztosítsunk a cég munkavállalóira érvényes eljárásokba (belső előírások, eljárások, jogszabályok) ütköző visszaélések feltárása érdekében, lehetővé téve a bejelentőknek, hogy bejelentsék számunkra, ha bármilyen olyan jogszabályba, vagy etikai normába ütköző magatartásról szereznek tudomást, amely hatással lehet a cég működésére.

A Credo Integrity Line a hét minden napján, 24 órában elérhető.

A jelen tájékoztatás célja, hogy tájékoztatást nyújtsunk a társaságunknál működő bejelentési rendszerről.

Ki tehet bejelentést?

A Credo Integrity Line-on keresztül a Janssen-Cilag Kft. és a Johnson & Johnson vállalatcsalád munkavállalói, valamint a Janssen-Cilag Kft.-vel szerződéses viszonyban lévő jogi személyek, vagy egyéb olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

A bejelentések fogadása: Ki működteti a Credo Integrity Line-t? 

A Credo Integrity Line üzemeltetője az egyesült államokbeli NAVEX Global, Inc. (korábbi nevén Credo Hotline), amely a Johnson & Johnson-tól független szolgáltató, de a Johnson & Johnson megbízásából végez adatfeldolgozási tevékenységet. A bejelentési rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. Ha Ön telefonon felhívja a Credo Integrity Line-t, a NAVEX Global kapcsolatfelvételi központjának egy munkatársa fogja végig kalauzolni a bejelentés folyamatán, és bekér Öntől minden olyan részletet, amely szükséges a vizsgálat indításához. 

A Credo Integrity Line telefonvonal munkatársa először angolul szólal meg. Ha Ön inkább más nyelven szeretné közölni információit, akkor a kezelő, aki fogadja a hívást, egy tolmácsot is bevon a beszélgetésbe.

Hogyan történik a bejelentés kivizsgálása és miként követhetem nyomon a bejelentésem sorsát? 

A Credo Integrity Line használata során a bejelentés természetére vonatkozó adatokat fognak Öntől kérni a NAVEX Global, Inc. munkatársai.

Bejelentésével Ön egy egyéni bejelentőkódot fog kapni, amely alapján 7–10 munkanap elteltével visszahívással vagy a webhely megtekintésével nyomon követheti a bejelentéssel kapcsolatos intézkedéseket, és megtudhatja, hogy az ügy megoldásához szükség van-e Öntől további információkra. Lehetősége lesz arra, hogy a vizsgáló által hozzáfűzött megjegyzéseket megnézze, illetve további információkat adhat meg. A vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről Ön minden esetben tájékoztatva lesz. A bejelentés után (a kivizsgáláshoz szükséges információk kézhezvételét követően) egy részletes jelentés készül, amelyet közvetlenül megküldenek a Johnson & Johnson-on belül független szervként működő ’Triage Committee’ részére, első értékelésre.

A bejelentést és a kapcsolódó dokumentációt az ügy természetétől függően megkapják a Janssen-Cilag Kft. azon munkatársai, akiket – a bejelentés tárgyától függően – értesíteni kell (pl. Compliance, jogi, HR és pénzügyi munkatársaknak). A nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más személy nem ismerheti meg.

A Johnson & Johnson illetékes munkatársai a bejelentést legfeljebb a beérkezésétől számított  30 napon belül (ettől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérés), kivételes esetben legfeljebb 3 hónapon belül kivizsgálják, és a Janssen-Cilag Kft. illetékeseivel együtt döntenek az esetlegesen szükséges intézkedésekről.

Bizalmasan kezelik a Credo Integrity Line részére tett bejelentéseket? 

A Credo Integrity Line-on tett bejelentések, illetve a bejelentés megtörténte után a nyilvántartásba vett adatok személyes adatokat is tartalmazhatnak - ilyen a bejelentőkre vonatkozóan a név, beosztás, lakcím, míg a bejelentéssel érintett személyekre vonatkozóan a bejelentő által a bejelentéssel érintett személyről közölt, különleges adatnak nem minősülő személyes adatok (név, a bejelentéssel érintett személy által elkövetett feltételezett visszaélés stb.). A személyes adatokat, a közölt információkat bizalmasan a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, illetve a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, GDPR, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) előírásainak megfelelően kezeljük. 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a bejelentési rendszer keretei között mind a bejelentőnek mind annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kerül kezelésre és kizárólag a a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére kerül továbbításra. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül töröljük. Ha vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bejelentés megalapozott volt és a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - úgy az adatokat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásig kezeljük.

Mikor használjam Credo Integrity Line-t? 

A Credo Integrity Line használata teljes mértékben önkéntes. Ha valamely tudomására jutott visszaéléssel kapcsolatos aggodalmát nem szívesen fogalmazná meg szemtől szemben a cég által biztosított egyéb bejelentési csatornán keresztül (pl. közvetlen felettesével, a HR vezetővel, a Healthcare Compliance Officerrel vagy más vezetővel), vagy úgy érzi, hogy egy korábban jelentett ügyet nem oldottak meg kielégítően, esetleg előnyben részesíti a névtelenséget, akkor lehetősége van a Credo Integrity Line-on keresztül bejelenteni a visszaélést. 

A Johnson & Johnson nem tűr meg semmilyen fenyegetést vagy megtorlást azokkal szemben, akik a cégcsalád szabályzatát vélelmezetten sértő viselkedésre jóhiszeműen felhívják a figyelmet, vagy egy másik személy bejelentésével kapcsolatban információt szolgáltatnak. 

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy csak jóhiszeműen, olyan körülményekről tegyen bejelentést, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Amennyiben a vizsgálat eredményeképpen nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

További információk: 

A jelen tájékoztatás a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény és a társaságunkra irányadó belső előírások [az „Escalation Prodecure (TV-POL-06750)” sz. belső eljárás] alapján készült. 

Amennyiben visszaélést szeretne bejelenteni, kérjük, előtte olvassa el, hogyan kezeljük személyes adatai a bejelentés során itt.

A Credo Integrity Line működésével kapcsolatosan bővebb információ érhető el a www.OurCredoIntegrityLine.com webhelyen, ahol egyúttal lehetősége nyílik online bejelentést tenni és naprakész információkat (telefonszámokat és hívási útmutatót) is talál.

Ha magyar nyelven szeretne további eligazítást kapni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: 

- az eljárással kapcsolatban: Szencz Annamaria Healthcare Compliance Officer ([email protected])

Utolsó frissítés: 2022 január

Kapcsolódó dokumentumok:

Adatkezelési Tájékoztató