Skip to main content

Search

Products

제품소개

약제에 대한 사용 설명서를 보길 원하시면 +버튼을 클릭 하십시오.


한국얀센 및 얀센백신 제품군

 
통증계 (마약성 진통제)

뉴신타®아이알정 50mg (Nucynta® IR TAB 50mg)

뉴신타®서방정 50mg (Nucynta® ER TAB 50mg)

뉴신타®서방정 100mg (Nucynta® ER TAB 100mg)

뉴신타® 서방정 200mg (Nucynta® ER TAB 200mg)

듀로제식® 디트랜스패취 12μg/h (Durogesic D-trans® patch 12μg/h)

듀로제식® 디트랜스패취 25μg/h (Durogesic D-trans® patch 25μg/h)

듀로제식® 디트랜스패취 50μg/h (Durogesic D-trans® patch 50μg/h)

듀로제식® 디트랜스패취 100μg/h (Durogesic D-trans® patch 100μg/h)

BACK TO TOP