Skip to main content

Методология на оповестяване на Janssen 

Методология на оповестяване на Janssen

Въпросите и отговорите, които може да намерите по-долу имат за цел да разяснят методологията, която прилагаме, за да включим или изключим от нашия доклад за оповестяване дадено предоставяне на стойност от страна на компания от групата на J&J.

Какви правила използваме при докладването на предоставянето на стойност?
  • Тъй като 2015 г. бе първата година на оповестяване, ние включваме предоставяне на стойности, свързани със събитията/дейностите, водещи началото си от 1 януари 2015 г. или по-късно. Предоставяне на стойности за събития/дейности, преди тази дата, не са включени в докладите.
  • Хонорари за услуги и възстановяване на лично заплатени разходи от медицински специалисти, дарения, субсидии и спонсорства към здравни организации и финансова подкрепа на пациентски организации ще бъдат докладвани за календарната година, в която актуалното плащане или съответното възстановяване е отчетено в нашата финансова система.
  • Предоставяне на стойност, свързано с пътувания (напр. самолетни билети), настаняване (напр. разходи за хотел) и регистрационни такси ще бъдат включени в календарната година, в която съответното събитие се е случило.​
  • В случай, че плащанията се извършват чрез трети страни, датата, на която ние извършваме плащането към третата страна, ще бъде използвана като определящ фактор за докладване на плащането в съответната календарна година.

Въпреки че се стремим към ефективен и бърз процес е възможно, при дадени условия информацията за отделни плащания да бъде достъпна едва след датата на публикуване на годишния доклад. Това би следвало да са малко на брой изключения и ние ще следим реалното предоставяне на стойност. Допълнения ще бъдат публикувани всяко тримесечие, в случай на значителни промени спрямо първоначалната публикация.

Как докладваме предоставяне на стойност, свързана с дългогодишни договори?

За договори, чийто период на действие продължава в продължение на няколко години, обикновено се прилага подход на разсрочено плащане. Това означава, че общата стойност се предоставя посредством няколко отделни плащания, разсрочени във времето.

Всяко едно от тези отделни плащания се докладва в календарната година, в която актуалното плащане или съответното възстановяване е отчетено в нашата финансова система.

Включен ли е данък добавена стойност (ДДС) и/или данъкът при източника?

Всички плащания (напр. хонорари за услуги, дарения, субсидии, спонсорства и друг тип финансова подкрепа) се докладват без включено ДДС. Те включват данък при източника (ако е приложим), независимо дали той е платен директно към данъчните власти.

Всички предоставяния на стойност за услуги или продукти (напр. самолетни билети, разходи за хотел) се докладват бруто, т.е. с включен ДДС (и бакшиши), ако е приложимо.

Докладите за оповестяване не следва да се използват за отчетни цели свързани с ДДС или други данъци. Ако се изискват данъчни справки, компанията ще ги предостави директно на медицинските специалисти/здравните организации и пациентските организации.

Как се отчитат различните валути?​

Всички стойности се докладват в местна валута, т.е. във валутата на държавата, в която се прави оповестяването.

За предоставяне на стойности, които са извършени във валута, различна от местната, се извършва преизчисляване в местна валута. Подробности за приложения курс могат да бъдат предоставени за всеки отделен случай.

Докладват ли се предоставяния на стойност, извършени от компании от групата на J&J, които не са членове на EFPIA?

Предоставяния на стойност към медицински специалисти/здравни организации/пациентски организации в държава, попадаща в обхвата на Кодекса за оповестяване на EFPIA, ще се докладват в съответната държава на пребиваване, независимо от коя компания на J&J е организирано/извършено предоставянето на стойност.

Какво се докладва в случай, че участието в дадена среща бъде отменено или се участва само в част от нея?

Докладват се само разходите, свързани с частичното участие. Разходите свързани с отменяне на участие, когато това се случва преди датата на събитието не се докладват, тъй като не се смятат за предоставяне на стойност на медицински специалисти.

Как се докладват свързани разходи, договорени като част от хонорар за услуга или консултантски договор?​

В случай че медицински специалист/здравна организация/пациентска организация предоставя услуга или консултация, свързаните разходи за път, за настаняване и всяко друго възстановяване на лично заплатени разходи, съгласно условията на договора, се докладват в съответния раздел на доклада (напр. "Свързани разходи, уговорени в хонорара за услуга или консултантския договор, включително пътни разходи и разходи за настаняване, съответстващи на договора").

Какво се докладва в случай на предоставяне на стойност е извършено към/чрез трета страна?

Ако медицинският специалист е част от и е в договорни отношения със здравна организация, която ще му заплати, ще оповестим предоставянето на стойност (хонорар за услуга) на името на здравната организация, която е получила стойността. Всички други разходи свързани с лицето, като пътни разходи и разходи за настаняване, ще се докладват на името на медицинския специалист, освен ако в договора не е посочено друго.

Какво се включва с раздела с агрегирани данни на доклада за оповестяване?

Раздела за агрегирани данни за медицински специалисти от доклада за оповестяване съдържа общите стойности по видове разходи, които са предоставени на медицински специалисти, които не са дали съгласие за оповестяване на индивидуално ниво.

Съгласно правото на неприкосновеност на личния живо съгласието за индивидуално оповестяване може да бъде оттеглено от страна на медицинските специалисти, като в този случай оповестяването се извършва агрегирано. Даването на съгласие или оттеглянето му от страна на медицинските специалисти важи за всички предоставени стойности за дадена отчетна година.

Кой адрес се публикува в доклада на EFPIA?​

Публикуваме най-актуалния адрес на медицинските специалисти/здравните организации/пациентските организации, с който разполагаме в нашата база данни към момента на докладване.

Дейности, извършвани посредством дистрибутори/търговски посредници

Предоставяне на стойност от страна на дистрибутор/търговски представител, които не са направени от името /по искане на компанията J&J, трябва да бъдат оповестени от дистрибутора/търговския посредник, а не от J&J.

Оповестяване на предоставяне на стойност свързана с изследователска и развойна дейност

Всяка година на ниво отделна държава се докладват общо всички предоставяния на стойност към медицински специалисти/здравни организации свързани с изследователска и развойна дейност. Съгласно правилата на EFPIA, оповестяването на индивидуални предоставяния на стойност за изследователски и развойни дейности, няма да бъдат публично докладвани.

Предоставянето на стойност за изследователска и развойна дейности представлява предоставянето на стойности на медицински специалисти или здравни организации, свързани с планирането или провеждането на i) неклинични проучвания (както са определени от ръководствата на ОИСР за добра клинична практика); ii) клинични проучвания (както са определени в Директива 2001/20/ЕО) или iii) неинтервенционални проучвания, които по своята същност са проспективни и които включват събиране на данни на пациенти от или от името на индивидуални или групови медицински специалисти, специално за проучването (раздел 15.01 от Кодекса за взаимодействията с медицинските специалисти).

Ограничена отговорност

Разчитаме на комбинация от автоматизирани системи, стандартизирани процедури и ръчно въвеждане на данни от вътрешни и външни източници, за да създадем записи на съответните данни и да ги докладваме. Информацията, която се съдържа в публикувания доклад, отразява нашия стремеж и усилия да изпълним изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA по най-добрия възможен начин. Ако не успеем да включим пълна и правилна информация в публикувания доклад, въпреки положените усилия за гарантиране на точен доклад, ще проучим по подходящ начин и ще разрешим ситуацията.

Оповестяването на предоставяне на стойност съгласно изискванията на EFPIA на този сайт се публикува само с цел изпълнение на изискванията за докладване на EFPIA. Публикуваните данни не следва да се използват, като източник на информация за отчитане към данъчни служби или други органи.