Skip to main content

Search

Küpsiste eeskiri

Küpsiste eeskiri

Tere tulemast!


Tere tulemast! See veebileht kuulub ettevõttele UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal. Selle küpsiste eeskirja eesmärk on teavitada teid meie tavadest, mida me järgime, kui kogume teilt küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid kasutades meie veebilehe külastamise korral andmeid.

Ülevaade küpsistega nõustumise reeglitest


ELi õigusaktidega nõutakse, et organisatsioonid, mis salvestavad oma veebilehtede kaudu külastajate arvutitesse küpsiseid, hangiksid külastajatelt selleks nõusoleku, andes eelnevalt neile selge ja kõikehõlmava ülevaate selle kohta, kuidas küpsiseid veebilehtedel kasutatakse.

Selle nõude täitmiseks oleme astunud neli alljärgnevat sammu.

i)          Me oleme näidanud ära küpsised ja teised jälgimistehnoloogiad, mida sellel veebilehel kasutatakse, nende eesmärgi ning nendega seotud teabe, näiteks nende aegumise tähtaja ja selle, kas need on meie enda või kolmandate isikute küpsised.

ii)         Me oleme punktis i toodud teabe alusel hinnanud, kui ulatuslikult rikutakse küpsistega külastajate ootuseid seoses nende eraelu puutumatusega.

iii)         Me oleme andnud selge ja kõikehõlmava ülevaate veebilehel kasutatavatest küpsistest, avaldades piisavalt teavet iga küpsise külastajate eraellu sekkumise taseme kohta (vt küpsiste seaded).

iv)        Me oleme võtnud nõuetekohaseid meetmeid veebilehe küpsiste kohta nõusoleku saamiseks, arvestades küpsiste kasutusviise ja nendega külastajate eraellu sekkumise ulatust. Teatud liiki küpsiste suhtes võivad kehtida õigusaktides sätestatud erandid. Sellisel juhul ei nõuta sääraste küpsiste kohta nõusoleku andmist.

Veebilehel kasutatavad nõusoleku hankimise meetodid


Euroopas  kehtivad standardid küpsiste ja sarnaste jälgimistehnoloogiate (näiteks jälgimispikslid ja veebiskriptid) (siin kõik koos küpsised) kasutamise kohta nõusoleku hankimise osas  arenevad pidevalt ning ehkki eelneva otsese nõusoleku hankimise meetodid (ehk nõustumise strateegiad) on õiguslikult kõige kindlamad nõusoleku hankimise lahendused, võivad need halvendada külastusmugavust ja mõjutada ebasoodsalt andmete õiguspärast kogumist veebilehel.

Alternatiivse lahendusena võimaldab kaudse nõusoleku meetod meil lugeda nõusolek antuks, kui külastajad ei keela küpsiste kasutamist (ehk nn loobumise strateegia) pärast seda, kui neile on nähtaval kohal antud teavet küpsiste kohta ning tagatud lihtsad ja kergesti kättesaadavad võimalused küpsiseid üksikasjalikult kontrollida. Sel moel saavad külastajad veebilehel kasutatavate küpsistega kas nõustuda või need keelata.

Asjakohane nõusoleku hankimise meetod sõltub küpsisega eraellu sekkumise ulatusest, võttes arvesse:

 • kelle küpsistega on tegu (s.t kas meie enda või kolmanda isiku küpsistega);
 • milliseid andmeid küpsisega kogutakse;
 • mis on küpsise eesmärk;
 • kui kaua küpsis kehtib;
 • küpsist kasutava veebilehe olemust.

Nõusolekut vajavate küpsiste korral  järgime kolmeastmelisest süsteemi:

 • Vähesel määral eraellu sekkuvate küpsiste korral anname nende kohta küpsiste eeskirjas põhjalikumat teavet ja tagame lihtsa võimaluse küpsistest loobumiseks ning eeldame külastajate nõusolekut, kui nad küpsiste kasutamist ei keela.
 • Keskmisel määral eraellu sekkuvate küpsiste korral rakendame samasugust strateegiat nagu vähesel määral eraellu sekkuvate küpsiste korral ning avaldame kontekstist tulenevat teavet küpsiste kasutamise kohta veebilehtede vastavates kohtades (nt anname küpsiste kohta teavet sihtreklaamide juures või muude küpsistele tuginevate veebilehe funktsioonide juures).
 • Suurel määral eraellu sekkuvate küpsiste korral rakendame eelneva nõusoleku strateegiat (näiteks kasutame ribareklaami/hüpikakent, milles palutakse külastajatel enne nende teenindamist nõustuda küpsistega).

Sellel veebilehel kasutatavate küpsistega sekkutakse eraellu vähesel kuni keskmisel määral.

Teated küpsiste kohta küpsiste liikide, mitte nende olemuse järgi. Kuna veebilehtedel kasutatakse küpsiseid väga palju, rühmitatakse küpsised liikide kaupa (näiteks reklaamiküpsised, analüütilised küpsised). Nii saab anda küpsiste kohta tarbijatele lihtsamini mõistetavat ja selgemat teavet.

MÄRKUS

Lingid teistele veebilehtedele


Sellel veebilehel võib olla linke või viiteid teistele veebilehtedele. Palume võtta arvesse, et meie ei kontrolli teistel veebilehtedel kasutatavaid küpsiseid/jälgimistehnoloogiaid ning see küpsiste eeskiri ei kehti nende veebilehtede suhtes.

Kuidas meiega ühendust võtta


Kui teil on selle küpsiste eeskirja või sellel lehel järgitavate teavitamistavade kohta küsimusi,  märkusi või probleeme palun võtke meiega ühendust alljärgneval aadressil:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal.

Lõõtsa tn 2
Tallinn, 11415
Eesti
Telefon: +37261774101

Küpsiste eeskirja muutmine


Kui küpsiste eeskirja muudetakse, avaldatakse muudetud eeskiri sellel veebilehel. Seda küpsiste eeskirja ajakohastati viimati  2. mai 2016.

Küpsiseid, mis on allpool olevas lisas, võidakse kasutada sellel lehel.

 

Küpsise liik

Allikas

Eesmärk

Lõppemine

Blokeerimise viisid

Küpsised / jälgimistehnoloogiad, mida kasutab UAB "JOHNSON & JOHNSON" või tema sidusühing (ettevõtte enda küpsised)

Küpsised, mis toetavad veebilehe olulisi eesmärke ja funktsioone

Johnson & Johnson

Need küpsised on otseselt vajalikud meie veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks. Need võimaldavad meil tagada meie veebilehe turvalisuse ja tõhusa toimimise.

Sellel eesmärgil kasutatavad küpsised eemaldatakse teie seadmest automaatselt ühe kuu jooksul pärast seda, kui olete viimati külastanud meie veebilehte.

Nende küpsiste lubamiseks või neist keeldumiseks saate te vastavalt muuta oma veebilehitseja seadeid. Kuna erinevate veebilehitsejate seaded on erinevad, peate te täiendava informatsiooni saamiseks külastama oma veebilehitseja “Abi” menüüd.

Küpsised, mis on mõeldud veebilehe parendamiseks

Johnson & Johnson

Need küpsised aitavad täiustada meie veebilehe töötamist ja kasutajamugavust. Näiteks võivad need anda meile võimaluse tuvastada, kas teie veebilehitseja on võimeline käitama väikseid veebiprogramme (ehk “skripte”), mis võimaldavad kasutada veebilehe täiendavaid funktsioone või võimaldavad meil meelde jätta teie poolt määratud veebilehe eelistusi (näiteks nagu kirjatüübi suurus või eelistatud keel).

Sellel eesmärgil kasutatavad küpsised eemaldatakse teie seadmest automaatselt hetkel, kui te sulgete oma veebilehitseja.

Nende küpsiste lubamiseks või neist keeldumiseks saate te vastavalt muuta oma veebilehitseja seadeid. Kuna erinevate veebilehitsejate seaded on erinevad, peate te täiendava informatsiooni saamiseks külastama oma veebilehitseja “Abi” menüüd.

Küpsised / jälgimistehnoloogiad, mida kasutavad UAB "JOHNSON & JOHNSON" teenuseosutajad ja teised ettevõtted (kolmanda osapoole küpsised)

Külastatavuse statistika küpsised ja tehnoloogiad

Google Analytics

Neid küpsiseid kasutatakse informatsiooni kogumiseks, kuidas külastajad kasutavad meie veebilehte. Me kasutame seda informatsiooni, et koostada raporteid ja aidata meil veebilehte parendada. Küpsised koguvad informatsiooni anonüümses vormis, kaasa arvatud veebilehe külastajate arv, kust külastajad on tulnud veebilehele ning leheküljed, mida nad külastasid.

Mõned sel eesmärgil kasutatavad küpsised eemaldatakse teie seadmest automaatselt hetkel, kui te sulgete oma veebilehitseja. Teised võivad kesta kuni 24 kuud alates meie veebilehe viimasest külastusest teie poolt.

Te võite Google Analytics jälgimisest loobuda, külastades: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Veebilehe funktsionaalsuse küpsised ja tehnoloogiad

YouTube

Neid küpsiseid kasutatakse, et tagada funktsionaalsus meie veebilehel, mida varustavad kolmandad osapooled. Nende küpsisteta on teatud veebilehe funktsionaalsus meie külastajatele kättesaamatu. Andmeid, mida koguvad meie teenuseosutajad sellel eesmärgil, võib jagada anonüümsel baasil kolmandate osapooltega ja neid võib kasutada sihipärase reklaami eesmärkidel.

YouTube kasutab Adobe Flash faile (või “Flash küpsiseid”) sellel eesmärgil. Neid hoitakse tähtajatult teie seadmes, kuid neid saab eemaldada blokeerimise juhiseid järgides. Teised küpsised, mida YouTube sel eesmärgil kasutab, võivad kesta kuni 8 kuud alates meie veebilehe viimasest külastusest teie poolt.

Te võite valida Flash küpsiste lubamise või neist keeldumise, külastades Adobe veebiseadete haldurit: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. YouTube jälgimisest, külastades:

http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout.

Cookie Policy

Welcome


Welcome! This site is owned by UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal. This Cookie Policy is designed to tell you about our practices regarding the collection of information from you when visiting our website through Cookies and other tracking technologies.

Overview of Cookie Consent Rules


EU law requires organisations placing cookies through websites onto visitors’ computers to obtain their “consent” after providing clear and comprehensive information about how cookies are used on the websites. 

In order to comply with this, we have taken four steps:

 1. Identified cookies and other tracking technologies served through this website, the purposes they fulfill, and related information such as their expiry and whether they are first or third party cookies.
 2. Assessed the intrusiveness of these cookies on visitors’ expectations of Privacy, based on the information collected in (i) above.
 3. Provided ‘clear and comprehensive’ information about website cookies with the appropriate level of disclosure corresponding with the intrusiveness of each cookie (See Cookie Settings Panel).
 4. Used an appropriate strategy for obtaining consent for website cookies, taking into account their use and intrusiveness.  Certain types of cookie may qualify for legal exemptions and, where this is the case, consent will not be required for these cookies.

Consent Strategies Used on This Website


European standards for obtaining consent to use cookies and similar tracking technologies (such as tracking pixels and website scripts) ("cookies") continue to evolve and while prior, express consent strategies (or 'opt-in' strategies) represent the most legally robust solution for obtaining consent, they can impair visitor experience and adversely impact legitimate website data collection. 

As an alternative, implied consent strategies enable us to infer consent where visitors do not refuse cookies (or 'opt-out'), after providing prominent cookie disclosures and simple, readily-available cookie controls at a granular level (Consult the Cookie Settings Panel).  This enables visitors to accept or refuse cookies used on the website.

The appropriate consent strategy will depend on the intrusiveness of the cookie, taking into account:

 • who serves the cookie (i.e. a first or third party)
 • what data the cookie collects
 • what purposes it fulfils
 • how long it endures
 • nature of the website through which it is served. 

For cookies requiring consent, we follow a three-tiered approach:

 • for cookies of low intrusiveness:  we make enhanced disclosures in the Cookie Policy and provide an easy means to opt out of cookies, and infer visitors' consent where they do not refuse cookies
 • for cookies of medium intrusiveness: we use the same strategy as for low intrusiveness cookies and also make contextual disclosures about cookie use at appropriate points on the websites (e.g. making cookie disclosures around targeted adverts or other website functionality relies on these cookies)
 • for cookies of high intrusiveness:  we implement a prior consent strategy (for example, the use of a banner / pop-up requiring visitors to consent to these cookies before they are served).

Cookies deployed through this websites are of low to medium intrusiveness only. 

Cookie disclosures by type, rather than by identity:  Given the substantial number of Cookies served through websites, cookies are grouped by category (for example, 'advertising cookies', 'analytics cookies').  This enables cookie disclosures that are simpler and clearer for consumers to understand.

NOTE: The Cookie Settings Panel provides information about purpose(s), expiry and links to refuse cookies.

Links to Other Web Sites


This site may contain links or references to other websites. Please be aware that we do not control the cookies / tracking technologies of other websites and this Cookie Policy does not apply to those websites.

How to Contact Us


If you have any questions, comments, or concerns about this Cookie Policy or the information practices of this site, please contact us as follows:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal.

Lõõtsa tn 2
Tallinn, 11415
Eesti
Telefon: +37261774101

Changes to This Cookie Policy


If this Cookie Policy changes, the revised policy will be posted on this site. This Cookie Policy was last updated May 2, 2016.

The cookies listed in the cookie annex below are cookies that may be deployed through this website

 

Type of Cookie

Source

Purpose

Expiry

How to Block

Cookies / tracking technologies served by UAB "JOHNSON & JOHNSON" or one of its affiliated companies (first party cookies)

Cookies necessary for essential website purposes and functions

Johnson & Johnson

These cookies are strictly necessary for the proper operation of our site. They allow us to ensure the security and efficient delivery of our site.

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device one month after you last visited our website.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies. As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's Help menu for more information

Website enhancement cookies

Johnson & Johnson

These cookies help enhance the performance and usability of our website. For example, they may allow us to detect whether your browser can run small website programs (called 'scripts') that provide additional website functionality or enable us to remember any website preferences you set (such as font size or language preferences).

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device once you close your browser.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies. As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's help menu for more information.

Cookies / tracking technologies served by UAB "JOHNSON & JOHNSON" service providers and other companies (third party cookies)

Analytics cookies and technologies

Google Analytics

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

Some of the cookies set for this purpose are automatically removed from your device once you close your browser. Others may last for a period of up to 24 months from your last visit to our site.

visiting: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Website functionality cookies and technologies

YouTube

These cookies are used to provide functionality on our website that is supplied by third parties. Without these cookies, certain website functionality will be unavailable to our visitors. The data collected by our service providers for this purpose may be shared on an anonymised basis with third parties, and may be used for targeted advertising purposes.

YouTube uses Adobe Flash files (or "Flash cookies") for this purpose. These are stored indefinitely on your device, but can be removed by following the instructions for blocking. Other cookies set by YouTube for this purpose may last for a period of up to 8 months from your last visit to our site.

You can choose to accept or refuse Flash cookies by visiting Adobe's web settings manager at: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. You can opt out of tracking by YouTube by visiting: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferences/naiv0optout.