Skip to main content

Search

Kasutustingimused

Kasutustingimused

Viimati ajakohastatud 03.05.2016

Seda veebisaiti (edaspidi: veebisait) pakutakse teile käesolevate kasutustingimuste ning nende muudatuste või täienduste (edaspidi koos: leping) alusel, mille UAB "JOHNSON & JOHNSON" või tema sidusühing (edaspidi koos: saidi omanik või meie) võib mis tahes ajal avaldada. Selle veebisaidi või veebisaidi kaudu pakutavate muude teenuste või muu sisu või mobiilitarkvara kasutamist teie poolt käsitletakse teie nõusolekuna järgida õiguslikult lepingu tingimusi, mis on jõustatavad samamoodi, nagu oleksite lepingu allkirjastanud. Kui te ei soovi lepingu tingimustega nõustuda, palume teil veebisaidile mitte siseneda või seda kasutada ega sellel mingeid materjale postitada või esitada.

Veebisaidi kavandatav kasutajaskond

Veebisait on mõeldud ja suunatud Eesti elanikele. Veebisait ei ole mõeldud alla 18-aastastele isikutele.

Teabega seotud vastutuse välistamine

VEEBISAIDIL ESITATUD TEAVE, SEALHULGAS NÕUANDED JA SOOVITUSED, ON MÕELDUD ÜKSNES ÜLDHARIVA VAHENDINA. SEE EI OLE MÕELDUD MEDITSIINILISE EGA TERVISHOIUALASE NÕUSTAMISENA EGA KASUTAMISEKS ÜHEGI INDIVIDUAALSE PROBLEEMI MEDITSIINILISEL DIAGNOOSIMISEL VÕI RAVIL. SAMUTI EI OLE SEE MÕELDUD ASENDAMA PROFESSIONAALSEID NÕUANDEID JA TEENUSEID, MIDA PAKUB KVALIFITSEERITUD TERVISHOIUTÖÖTAJA, KES ON TEIE ASJAOLUDEGA KURSIS. SEOSES MIS TAHES MEDITSIINILISE SEISUNDIGA VÕI ENNE MIS TAHES UUE RAVI ALUSTAMIST KÜSIGE ALATI NÕU OMA ARSTILT VÕI MUULT KVALIFITSEERITUD TERVISHOIUTÖÖTAJALT. TEIE SAIDIKASUTUSE KOHTA KEHTIVAD TÄIENDAVAD VASTUTUSE VÄLISTAMISE SÄTTED JA HOIATUSED, MIS ON VEEBISAIDIL AVALDATUD.

 ME EI VÕTA VASTUTUST ÜHEGI TAGAJÄRJE EEST, MIS ON OTSE VÕI KAUDSELT SEOTUD TEIE MIS TAHES TEGEVUSE VÕI TEGEVUSETUSEGA, MIS TUGINEB VEEBISAIDIL AVALDATUD TEABELE, TEENUSTELE VÕI MUULE MATERJALILE. EHKKI PÜÜAME TAGADA VEEBISAIDIL ESITATUD TEABE TÄPSUSE, TÄIELIKKUSE JA AJAKOHASUSE, EI ANNA ME MINGEID KINNITUSI EGA VASTUTA ÜHEGI KAHJU VÕI KAOTUSE EEST, MIS ON SEOTUD VEEBISAIDIL ESITATUD TEABE TÄPSUSE, TÄIELIKKUSE VÕI AJAKOHASUSEGA.

Omandiõigus

Mõistate, et veebisait on mõeldud üksnes teie isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Nõustute, et veebisait on saidi omaniku vara, mis hõlmab ka kõiki sellega seotud intellektuaalomandi õigusi, ning teil ei ole õigust kasutada neid muul viisil, kui on sätestatud käesolevates tingimustes. Me ei vastuta ühegi kahju või kaotuse eest, mida te kannate seoses veebisaidi kasutamisega mis tahes ärilisel või muul eesmärgil, mis ei ole käesolevate tingimuste alusel lubatud. Meil on õigus oma äranägemisel keelata või lõpetada teie juurdepääs veebisaidile. Veebisaidi kasutamine on tasuta ning sellele tuginedes ei ole meil kohustust tagada sellega seotud hooldust või tugiteenuseid ning me ei vastuta ühegi kaotuse ega kahju eest, mida te võite kanda veebisaidi hooldamata või ajakohastamata jätmise tõttu.

Te ei või veebisaiti ega selle uuendusi ega ühtegi nende osa, sealhulgas neis sisalduvat tarkvara, kopeerida, muuta ega taaskasutada.

Te võite kasutada seda veebisaiti üksnes seaduslikel eesmärkidel ning kooskõlas käesolevate kasutustingimustega. Teile antakse mitteainuõiguslik, mitteloovutatav, tagasivõetav, piiratud litsents selleks, et vaadata, trükkida ja levitada veebisaidilt saadud teavet oma isiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel, tingimusel, et te ei eemalda ega varja autoriõiguse teadet või muid sisu juures kuvatud teateid. Te ei või veebisaidilt võetud sisu ühelgi viisil kopeerida, ümber trükkida, muuta, kuvada, esitada, tõlkida, levitada, kohandada, eetrisse anda, kaugsidevahendite kaudu üldsusele teatavaks teha, ringlusse lasta ega müüa mis tahes kaubanduslikuks kasutamiseks ega edastada seda ühelegi kaubanduslikule allikale, sealhulgas teistele veebisaitidele, ilma saidi omaniku eelneva kirjaliku loata.

Lisaks nõustute järgmisega: (i) te ei kasuta veebisaiti ühelgi viisil, mis võib veebisaidi üle koormata või seda blokeerida, kahjustada, rikkuda või segada veebisaidi mis tahes muud kasutamist, sealhulgas segada mis tahes kasutajal veebisaidi kaudu reaalajas toimingutes osalemist; (ii) te ei kasuta robot- ega ämblikprogramme ega muid automaatseid seadmeid, protsesse või vahendeid, et siseneda veebisaidile mis tahes eesmärgil, sealhulgas andmekoorimise, andmekaeve või veebisaidil olevate materjalide monitoorimise või kopeerimise eesmärgil; (iii) te ei kasuta ühtegi manuaalset protsessi, et monitoorida või kopeerida mis tahes materjale veebisaidil või tegutseda muul keelatud eesmärgil ilma saidi omaniku sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta; (iv) te ei kasuta muul viisil ühtegi seadet, tarkvara ega rutiini, mis segab veebisaidi nõuetekohast toimimist; või (v) te ei ürita muul viisil segada veebisaidi nõuetekohast toimimist.

Kõik õigused, mida ei ole sõnaselgelt antud teile, kuuluvad meile.

Teie konto ja parool

Kui te veebisaidi kasutajana esmakordselt registreerute, võidakse teil paluda luua parool. Te peate hoidma oma parooli salajas ning ei tohi seda anda ühelegi teisele isikule ega lasta teisel isikul oma kontot kasutada. Te ei või kasutada kellegi teise parooli või kontot. Te peate meid viivitamata teavitama, kui kahtlustate oma parooli või konto lubamatut kasutamist või neile juurde pääsemist. Me ei vastuta ühegi kahju ega kaotuse eest, mis tuleneb teile sellest, et te ei ole hoidnud oma parooli salajas, lasete teisel isikul oma kontot kasutada, kasutate kellegi teise parooli või kontot või saate teada oma parooli või konto lubamatust kasutamisest või kahtlustate seda, ent ei teavita meid sellest viivitamata.

Privaatsus ja nõusolek andmete kasutamisega

Teabe kohta, mida me saame selle kaudu, et te kasutate veebisaiti kas registreerimisel või muul viisil, kehtivad meie privaatsuspõhimõtted. Privaatsuspõhimõtted käsitlevad teilt meile antud andmete kogumist ja kasutamist, sealhulgas teie õigusi seoses nende andmetega. Palun pange tähele, et teatud liiki isikuandmete töötlemine nõuab teie nõusolekut. Sellistel juhtudel küsime eraldi teie nõusolekut.

Elektrooniline teabevahetus

Veebisaidil esitatud teavet käsitletakse elektroonilise teabevahetusena. Kui te suhtlete meiega veebisaidi või muu elektroonilise meediumi kaudu, näiteks e-posti teel, käsitletakse seda elektroonilise teabevahetusena. Te nõustute sellega, et me võime teavet elektrooniliselt vahetada. Juhul, kui vastavalt kohalduvatele õigusaktidele on vajalik kirjalik vorm meie teabevahetusele, samuti meilt teile elektrooniliselt edastatavatele teadetele, avaldustele, nõusolekutele ja muule teabele, võtame teiega ühendust kirjalikult paberkandjal teie poolt antud aadressil.

Kasutaja avaldatud teave

 Oleme loonud või võime edaspidi luua veebisaidil teatavad rubriigid, näiteks sõnumisaatmis- ja vestluskeskkonnad, kus liikmed saavad üles laadida ja teiste liikmetega jagada oma arvamusi, kommentaare, tootearvustusi, pilte, videoid ja muud taolist (edaspidi koos: foorumid). Foorumid võivad olla kättesaadavad üksnes veebisaidi registreeritud liikmetele. Selleks et aidata tagada, et kasutajate postitatud tekstid, graafilised kujutised, tarkvara, muusika, heliteosed, fotod, videod, sõnumid, postitused, andmed, teave või muud materjalid (edaspidi koos: kasutaja loodud sisu) oleksid kasulikud laiemale kasutajaskonnale, oleme kehtestanud mõningad põhireeglid, mida igaüks peab järgima.

Kui veebisaidil avatakse foorum, võib veebisait lisaks lubada kasutajatel postitada küsimusi, millele vastavad meie kaasatud eksperdid. Asjakohasel juhul maksame nendele ekspertidele tasu aja eest, mille nad kulutavad liikmete küsimustele vastamiseks, aga nende avaldatud arvamused kuuluvad neile. Meie foorumis ekspertidele ja nende juhistele juurdepääsu võimaldamine on üksnes teabe- ja õppe-eesmärkidel veebisaidi liikmetele pakutav teenus.

 Lähtume veebisaidi puhul põhimõttest, et vaatame kasutaja loodud sisu kas enne või pärast selle postitamist mõistlikus ulatuses üle. Eelmodereerimine tähendab seda, et kasutaja loodud sisu ei postitata foorumisse ning sellele ei pääse ligi või seda ei saa vaadata ükski veebisaidi liige enne, kui meie oleme selle üle vaadanud ning teinud kindlaks, et kasutaja loodud sisu on foorumis postitamiseks sobiv. See protsess tähendab ka, et kasutaja loodud sisu, mis on postitamiseks esitatud, ei postitata reaalajas ning see jäetakse postitamata, kui see on meie hinnangul veebisaidi jaoks ebasobiv. Järelmodereerimine tähendab seda, et me vaatame kasutaja loodud sisu üle siis, kui see on veebisaidile juba postitatud. Järelmodereeritud kasutaja loodud sisu, mis ei vasta saidi omaniku hinnangul käesolevatele tingimustele või on muul viisil veebisaidi jaoks ebasobiv, eemaldatakse veebisaidilt kasutajat teavitamata.

Kasutaja loodud sisu peab olema foorumi jaoks asjakohane. Ilma et see piiraks põhjuseid, mille tõttu me võime kasutaja loodud sisu tagasi lükata, võime lükata tagasi, toimetada või eemaldada kasutaja loodud sisu, mis ei vasta mis tahes kasutajaskonna suunisele, mille me avaldame ning mida te peate lugema, enne kui kasutaja loodud sisu veebisaidil postitate.

Esitades kasutaja loodud sisu foorumis postitamiseks (1) kinnitate, et teil on õigus kasutaja loodud sisu postitada või edastada; (2) annate nõusoleku, et vastutate ainuisikuliselt kogu kasutaja loodud sisu eest, mille te postitamiseks esitate; ning (3) annate saidi omanikule ja tema sidusühingutele tagasivõtmatu, üleilmse, mitteainuisikulise, tähtajatu, täielikult all-litsentsitava, üleantava, tasuta õiguse ja litsentsi kasutada teie loodud sisu mis tahes viisil veebisaidil ning mis tahes muul veebisaidil, mis kuulub saidi omanikule või tema sidusühingutele või mida nad käitavad (samuti mis tahes sotsiaalmeedia saidil, mis on seotud saidi omaniku või tema sidusühingutega).

 Meil on õigus kasutada vabalt kõiki ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnoloogilisi lahendusi, mis sisalduvad kasutaja loodud sisus või on sellest tuletatud, mis tahes eesmärgil, sealhulgas toodete väljatöötamiseks, tootmiseks ja turustamiseks. Seepärast palume mitte esitada ega saata meile ideid, soovitusi või materjale, mida te soovite hoida salajas või mille eest te soovite saada hüvitist. Te ei esita meile ühtegi nõuet seoses kasutaja loodud sisu kasutamise või kasutamatajätmisega. Kasutaja loodud sisu esitamisel mõistate, et vastavalt käesolevatele tingimustele ja Privaatsuspõhimõtetele meil on õigus, aga mitte kohustus kasutada, kuvada ja avaldada teie nime, fotot, sarnasust, häält, esitust, biograafilisi andmeid ja/või seisukohti kogu maailmas ja alaliselt veebisaidil või sellega seotud või sellele järgneval veebisaidil või sotsiaalmeediakanalites, mille omanikud või käitajad oleme meie või on meie sidusühingud. Kui me kasutame neid õigusi, siis mõistate ja nõustute, et te ei saa mingit muud tasu, makset, teadet ega tunnustust ning teil ei paluta heaks kiita seda, kuidas saidi omanik neid kasutab.

Te võtate teadmiseks, et foorum sisaldab teiste kasutajate arvamusi ja seisukohti. Lisaks võtate teadmiseks, et me ei vastuta veebisaidil avaldatud kasutaja loodud sisu täpsuse eest. Te mõistate ja nõustute, et kogu kasutaja loodud sisu eest vastutab sisu postitanud isik. Te mõistate ja nõustute, et hindate ja kannate kõiki riske, mis on seotud mis tahes kasutaja loodud sisu kasutamisega, sealhulgas tuginemisega kasutaja loodud sisu täpsusele, täielikkusele või kasulikkusele.

 Meil on õigus ette teatades või ette teatamata üksnes oma äranägemisel igal ajal ajutiselt või alaliselt lõpetada teie võimalus kasutaja loodud sisu üles laadida ja/või teie võimalus kasutaja loodud sisule juurde pääseda. Nõustute, et me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku ees kasutaja loodud sisu aktsepteerimise peatamise või lõpetamise eest.

Tuletame meelde, et kogu kasutaja loodud sisu, mille te esitate veebisaidile mobiilseadme kaudu, salvestatakse selles mobiilseadmes. Teie mobiilseadme ning sellel leiduva teabe ja materjalide turvalisuse ja ohutuse, samuti teie seadmes kasutatava ja veebisaidi külastamiseks kasutatava parooli turvalisuse ja ohutuse eest vastutate üksnes teie.

Kasutaja loodud sisu salvestamine

Me võime kehtestada kasutaja loodud sisule veebisaidil maksimaalse salvestusmahu. Me ei vastuta ühegi kaotuse või kahju eest, mida te võite kanda seetõttu, et seoses maksimaalse salvestusmahu hoidmisega kustutatakse või jäetakse salvestamata mis tahes sõnumeid, teateid või muud kasutaja loodud sisu.

Lisatingimused

Lisatingimused võivad reguleerida veebisaidi teatud omadusi või sisu, näiteks pakkumisi, auhindade loosimisi, konkursse, võistlusi ja loteriisid. Osaledes veebisaidil mis tahes toimingus, mida reguleerivad lisatingimused, näiteks ametlike eeskirjadega auhindade loosimisel, konkursil, võistlusel või loteriil, nõustute sellega, et teie suhtes kehtivad lisaks käesolevatele kasutustingimustele ka asjaomased lisatingimused.

Veebisaidi kasutamisega seotud garantiide välistamine

VEEBISAIDI SISU, VORM JA KÄTTESAADAVUS VASTAVAD MEIE ÄRANÄGEMISELE. KUI KÄESOLEVATES TINGIMUSTES EI OLE ERALDI SÄTESTATUD, VÄLISTAB SAIDI OMANIK SUURIMAS KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL VÕIMALIKUS ULATUSES SÕNASELGELT IGAT LIIKI SÕNASELGED, ÕIGUSLIKUD JA KAUDSED GARANTIID, MUU HULGAS KÕIK TURUSTATAVUSE, TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIID.

SAIDI OMANIK EI ANNA MINGIT GARANTIID, ET VEEBISAIT VASTAB TEIE NÕUDMISTELE VÕI ET VEEBISAIDI KASUTAMISEL EI ESINE TAKISTUSI VÕI ET SEE ON AJAKOHANE, TURVALINE JA VIGADETA VÕI ET VÕIMALIKUD PUUDUSED KÕRVALDATAKSE. SAIDI OMANIK EI ANNA ÜHTEGI GARANTIID TULEMUSTE KOHTA, MIS VÕIDAKSE SAADA VEEBISAIDI KASUTAMISEST, EGA VEEBISAIDI KAUDU SAADUD TEABE TÄPSUSE, KVALITEEDI VÕI USALDUSVÄÄRSUSE KOHTA.

MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET KÕIKI MATERJALE JA/VÕI ANDMEID, MIS ON ALLA LAADITUD VÕI MUUL VIISIL VEEBISAIDI KASUTAMISE KAUDU SAADUD, KASUTATAKSE TEIE ENDA RIISIKOL NING TE VASTUTATE AINUISIKULISELT IGASUGUSE KAHJU EEST TEIE ARVUTISÜSTEEMILE VÕI ANDMETE KADUMISE EEST, MIS TULENEB SELLISE MATERJALI JA/VÕI ANDMETE ALLALAADIMISEST.

ÜKSKI KIRJALIK EGA SUULINE NÕUANNE VÕI TEAVE, MILLE OLETE SAANUD SAIDI OMANIKULT VÕI VEEBISAIDI KAUDU, EI LOO ÜHTEGI GARANTIID, MIDA EI OLE KÄESOLEVATES TINGIMUSTES SÕNASELGELT ANTUD.

Vastutuse piiramine

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SÕNASELGELT, ET SAIDI OMANIK, TEMA SIDUSÜHINGUD NING NENDE JUHATUSE LIIKMED, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD, AGENDID, VOLITATUD ISIKUD VÕI MUUD ESINDAJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL OTSESE, KAUDSE, ERIOTSTARBELISE, JUHUSLIKU, JÄRGNEVA, KARISTUSLIKU VÕI TÄIENDAVA KAHJUTASU EEST, MUU HULGAS ÜHEGI VÕIMALUSE KAOTAMISE, SAAMATAJÄÄNUD TULU, SÄÄSTU VÕI KASUMI, ANDMEKAO, FIRMAVÄÄRTUSE KAOTAMISE, ASENDUSTEENUSTE HANKIMISE KULUDE VÕI MUUDE KAUDSETE, ERIOTSTARBELISTE, JUHUSLIKE VÕI JÄRGNEVATE KAHJUTASUDE EEST, MIS ON TEKKINUD MIS TAHES PÕHJUSEL, EGA ÜHEGI VASTUTUST KÄSITLEVA TEOORIA ALUSEL KAS SEOSES LEPINGU RIKKUMISE, SÜÜTEGUDE (SEALHULGAS HOOLETUSE JA RANGE VASTUTUSE) VÕI MUUGA, KUI NEED TULENEVAD (1) VEEBISAIDI KASUTAMISEST VÕI MITTEKÄTTESAADAVUSEST, (2) ASENDUSTEENUSTE, -ESEMETE VÕI -VEEBISAITIDE HANKIMISE KULUDEST, (3) LUBAMATUST JUURDEPÄÄSUST TEIE EDASTATUD TEABELE VÕI ANDMETELE (SEALHULGAS ISIKUANDMETELE) VÕI NENDE MUUTMISEST, (4) MIS TAHES KOLMANDA ISIKU VÄIDETEST VÕI TEGEVUSEST VEEBISAIDIL VÕI (5) MUUST VEEBISAIDIGA SEOTUD ASJAOLUST. NEED PIIRANGUD KEHTIVAD OLENEMATA SELLEST, KAS SAIDI OMANIKKU ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUTASUDE VÕIMALUSEST VÕI MITTE, NING OLENEMATA MIS TAHES PIIRATUD HEASTAMISVAHENDI PÕHIEESMÄRGI MITTETOIMIMISEST. SEE VASTUTUSE VÄLISTUS KEHTIB SUURIMAS KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD ULATUSES.

Kaubamärgiteated

Veebisaidil kuvatud kaubamärgid ja tootemargid on saidi omaniku, tema sidusühingute või kolmandatest isikutest omanike vara. Te ei või saidi omanikule kuuluvaid kaubamärke või tootemarke meie eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada ega kuvada. Te ei või muid veebisaidil kuvatud kaubamärke või teenindusmärke nende omanike loata kasutada ega kuvada.

Veebisaidi muutmine või peatamine

Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et veebisait oleks kättesaadav, aga meil võib olla aeg-ajalt vajadus veebisaiti või selle osasid ette teatamata ajutiselt või alaliselt katkestada, piirata, muuta või lõpetada. Me ei vastuta ühegi kahju ega kaotuse eest, mida te võite sellise tegevuse tagajärjel kanda.

Lõpetamine

Me võime igal ajal ja ette teatamata lõpetada veebisaidi kasutamise teie poolt või teie juurdepääsu sellele ning kustutada osa või kogu teie loodud sisu, kui meil on selleks põhjendus, mis hõlmab käesolevate kasutustingimuste ja kasutajaskonna suuniste rikkumist teie poolt. Me ei vastuta ühegi kahju ega kaotuse eest, mida te võite kanda seetõttu, et teie võimalus veebisaiti kasutada lõpetatakse sellistel asjaoludel. Lõpetamise korral peate lõpetama veebisaidi kasutamise ning nõustute, et lepingu tingimused, mis käsitlevad omandiõigust, kaubamärgiteateid, hüvitamist, vastutuse välistamist või garantiisid, vastutuse piiramist ning kohaldatavat õigust, jäävad kehtima ka pärast lõpetamist.

Lingid kolmandate isikute saitidele

Sellel veebisaidil võib olla linke või viiteid kolmandate isikute veebisaitidele. Need lingid on esitatud vaid teie mugavuse huvides. Veebisaidil esitatud, viidatud, hõlmatud või veebisaidilt või veebisaidile suunavate linkidega kättesaadava teabe, materjalide või sisuga ei anta otse ega kaudselt ühtegi kinnitust kolmandate isikute toodete, teenuste või teabe kohta. Kogu teave ning kõik andmed, arvamused, soovitused, tooted või teenused, mida kolmandad isikud pakuvad teistele veebisaitidele suunavate linkide kaudu või teevad muul viisil oma veebisaitide kaudu kättesaadavaks, kuuluvad üksnes asjaomastele kolmandatele isikutele, mitte saidi omanikule. Asjaomaste kolmandate isikute veebisaitide kasutamist teie poolt reguleerivad nende veebisaitide kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted.

Hüvitamine

Te nõustute maksma saidi omanikule ja tema sidusühingutele ning nende vastavatele juhatuse liikmetele, ametnikele, töötajatele, agentidele või muudele esindajatele hüvitist ning hoiduma neid kahjustamast seoses mis tahes nõuete, vastutuse, kahjutasude ja kuludega, sealhulgas kõikide õiguslike tasude ja kuludega, mis tulenevad sellest või on seotud sellega, et (a) te rikute käesolevaid kasutustingimusi, (b) te kasutate veebisaiti, sealhulgas edastate või esitate veebisaidil teavet või materjali, ning (c) esitatakse mis tahes nõue või süüdistus, et teie loodud sisu rikub kolmanda isiku intellektuaalomandi või muid varalisi õigusi või privaatsusega seotud õigusi.

Käesolevate tingimuste muudatused

Me võime kasutustingimusi igal ajal oma äranägemisel muuta, ajakohastades neid sellel veebisaidil ning määrates kindlaks kasutustingimuste uue versiooni jõustumise kuupäeva. Kasutustingimuste alguses esitatud viimase muutmise kuupäev („viimati muudetud”) näitab, millal on tehtud viimased muudatused. Kui jätkate veebisaidi kasutamist pärast kasutustingimuste uue versiooni postitamist, käsitletakse seda teie nõusolekuna võimalike muudatustega. Seega peaksite veebisaiti külastades alati kontrollima, kas on postitatud lepingu uus versioon.

Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi või probleeme seoses kasutustingimuste või veebisaidiga, siis võite võtta meiega ühendust privaatsuspõhimõtetes sätestatu kohaselt või veebisaidi kontaktandmete rubriigi kaudu.

Lepingu sätete lahusus

Kui kasutustingimuste mis tahes osa või säte loetakse õigusvastaseks, kehtetuks või jõustamatuks, siis käsitletakse seda osa kasutustingimustest lahus olevana ning see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

Kehtima jäämine

Pärast veebisaidi kasutamise õiguse lõpetamist jäävad kõik osad kehtima.

Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Veebisaidil esitatud teave on mõeldud üksnes Eesti elanikele. Muudes riikides võivad kehtida teistsugused seadused, õigusnõuded või meditsiinilised tavad kui Eestis. Lepingut ning lepingu, veebisaidi või veebisaidi kaudu ostetavate kaupadega seotud vaidluste lahendamist ning mis tahes mittelepingulisi kohustusi, mis tulenevad kasutustingimustest või tekivad seoses nendega, reguleerivad Eesti seadused ning neid tõlgendatakse selle riigi seaduste kohaselt, võtmata arvesse kollisiooninorme. Saidi omaniku ja teie vahelised kohtuasjad või menetlused lahendatakse üksnes pädeva jurisdiktsiooni kohtus, mis asub Eestis, ning te nõustute alluma isiklikult ja üksnes sellele kohtule.

Legal Terms of Use

Last updated 3rd May 2016

This website (“Website”) is provided to you under these "Terms of Use" and any amendments or supplements to them (collectively referred to as this "Agreement") that may be posted by UAB Johnson & Johnson or one of its affiliated companies (collectively, “Site Owner,” "we", "us") from time to time. Your use of this Website, or any other services or content provided through the Website [or Mobile Software], shall be deemed to constitute your consent to be legally bound by the terms and conditions of the Agreement, which shall be enforceable in the same way as if you had signed the Agreement. If you are not willing to accept the terms and conditions in the Agreement, we ask that you not access or use the Website or post or submit any materials on it.

Website Intended Audience

This Website is intended for and directed to residents of Estonia. This Website is not intended for anyone under the age of 18. 

Information Disclaimer

THE INFORMATION INCLUDING ANY, ADVICE AND RECOMMENDATIONS ON THE WEBSITE IS INTENDED SOLELY AS A GENERAL EDUCATIONAL AID. IT IS NOT INTENDED AS MEDICAL OR HEALTHCARE ADVICE, OR TO BE USED FOR MEDICAL DIAGNOSIS OR TREATMENT, FOR ANY INDIVIDUAL PROBLEM. IT IS ALSO NOT INTENDED AS A SUBSTITUTE FOR PROFESSIONAL ADVICE AND SERVICES FROM A QUALIFIED HEALTHCARE PROVIDER FAMILIAR WITH YOUR UNIQUE FACTS. ALWAYS SEEK THE ADVICE OF YOUR DOCTOR OR OTHER QUALIFIED HEALTHCARE PROVIDER REGARDING ANY MEDICAL CONDITION AND BEFORE STARTING ANY NEW TREATMENT. YOUR USE OF THE SITE IS SUBJECT TO THE ADDITIONAL DISCLAIMERS AND CAVEATS THAT MAY APPEAR THROUGHOUT THE WEBSITE.

 WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ANY CONSEQUENCE RELATING DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY ACTION OR INACTION YOU TAKE BASED ON THE INFORMATION, SERVICES, OR OTHER MATERIAL ON THE WEBSITE. WHILE WE STRIVE TO KEEP THE INFORMATION ON THE WEBSITE ACCURATE, COMPLETE, AND UP-TO-DATE, WE DO NOT GIVE ANY ASSURANCES, AND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR, ANY DAMAGE OR LOSS RELATED TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR TIMELINESS OF THE INFORMATION ON THE WEBSITE.

Ownership

You understand that the Website is available for your personal, non-commercial use only. You agree that the Website is the property of the Site Owner; including all intellectual property rights in it and that you have no right to use them other than as set out in these Terms of Use. We are not responsible for any harm or loss that you suffer in relation to any use you make of the Website for any business purposes or other purposes not authorized under these Terms of Use. We reserve the right to refuse or terminate access to the Website at our discretion. The Website are provided free of charge and on that basis we have no obligation to provide any maintenance or support services in relation to them and we are not responsible for any loss or damage you may suffer as a result of any failure to maintain or update the Website.

You may not copy, change or reuse the Website, any updates to them or any part of them including the software incorporated in them.

You may use this Website only for lawful purposes and in accordance with these Terms of Use.  You are granted a nonexclusive, nontransferable, revocable, limited license to view, print and distribute content retrieved from the Website for your personal, noncommercial purposes, provided that you do not remove or obscure the copyright notice or other notices displayed on the content. You may not copy, reprint, modify, display, perform, translate, distribute, adapt, broadcast, communicate to the public by telecommunication, circulate, or sell the content retrieved from the Website in any way, for any commercial use or provide it to any commercial source, including other websites, without the prior written permission of Site Owner.

In addition, you agree not to: (i) use this Website in any manner that could disable, overburden, damage, or impair this Website, or interfere with any other use of this Website, including, any user's ability to engage in real-time activities through this Website; (ii) use any robot, spider or other automatic device, process or means to access this Website for any purpose, including to scrape, data mine, monitor or copy any of the material on this Website; (iii) use any manual process to monitor or copy any of the material on this Website, or to engage in any other unauthorized purpose without the express prior written consent of Site Owner; (iv) otherwise use any device, software or routine that interferes with the proper working of this Website; or (v) otherwise attempt to interfere with the proper working of this Website.

We reserve all rights not expressly granted to you.

Your Account and Password

When you first register to use the Website you may be prompted to create a password.  You must keep your password secret and not give it to anyone else or let them use your account. You must not use anyone else’s password or account. You must inform us immediately if you suspect any unauthorized use of or access to your password or account. We will not be responsible if you suffer any harm or loss because you do not keep your password secret, if you let someone else use your account, if you use someone else’s password or account, or if you become aware of or suspect unauthorized use of your password or account but do not tell us promptly.

Privacy and Consent to Use Data

The information that we obtain through your use of the Website, whether through the registration process or otherwise, is subject to our Privacy Policy. Our Privacy Policy addresses our collection and use of the data you provide to us, including your rights relative to that information. Please note that certain types of processing of personal data requires your consent. In such cases, we will ask for your consent separately.

Electronic Communications

The information communicated on the Website constitutes an electronic communication. When you communicate with us through the Website or via other forms of electronic media, such as e-mail, you are communicating with us electronically. You agree that we may communicate electronically. In case under applicable laws a written form is required for our communications, as well as notices, disclosures, agreements, and other communications, we will approach you in paper form in writing at the address you have provided.

User Submissions

 We have created, or may create in the future, certain areas, such as message boards and chat rooms, within the Website where members can upload and share their thoughts, comments, product reviews, pictures, videos and the like with other members (collectively, “Forums”). These Forums may be available to registered members of the Website only.  To help ensure that the text, graphics, software, music, sound, photographs, videos, messages, posts, data, information, or other materials posted by users (collectively, the "User Content") is beneficial for the greater community, we have established some basic rules for everyone to follow.

In addition, if a Forum is provided within the Website, it may allow users to post questions to be answered by experts engaged by us.  Where applicable, these experts are paid by us for their time in responding to members’ questions, but the opinions they express are their own.   We are providing access to the experts and their guidance in the Forum solely as an informational and educational service to members of the Website. 

 Our policy for this Website is to review User Content, as far as practical, either before or after such User Content is posted.  Pre-moderation means that the User Content will not be posted to the Forum and cannot be accessed or viewed by other Website members until we have reviewed it and determined that the User Content is suitable for posting to the Forum.  This process also means that User Content submitted for posting will not be posted in real time and may never be posted if we determine that it is unsuitable for the Website.  Post-moderation means that User Content will be reviewed by us once it is already posted on the Website.  Post-moderated User Content that Site Owner determines does not comply with these Terms or is otherwise unsuitable for the Website will be removed from the Website, without notice to the User. 

User Content must be appropriate for the Forum.  Without limiting the reasons for which User Content may be rejected by us, we may reject, edit or remove any User Content that does not comply with any Community Guidelines that we provide, which you must read prior to posting any User Content on the Website.

By submitting User Content for posting at a Forum, you also (1)  confirm that you are entitled  to post or transmit User Content; (2) agree that you are solely responsible for all User Content that you submit for posting; and (3) grant to Site Owner and its affiliated entities an irrevocable, worldwide, nonexclusive, perpetual, fully sub-licensable, transferable, royalty-free right and license to use,  your User Content  in any way on the Website and on any  other Website owned or operated by Site Owner or its affiliates (as well as on any social media sites associated with the Site Owner or its affiliates).

 We are free to use any ideas, concepts, know-how, or techniques contained in or derived from any User Content for any purpose whatsoever, including developing, manufacturing, and marketing products. Therefore please do not submit or send to us any ideas, suggestion or materials that you wish to keep confidential or for which you expect to receive compensation.  You will not have any claim against us with respect to any use or non-use of User Content, When you submit User Content, you understand that, subject to terms stated herein and in the Privacy Policy,  we will have the right, but not the obligation, to use, display and publish your name, photograph, likeness, voice, performance, biographical information and/or statements, throughout the world in perpetuity on the Website and on any affiliate or successor Website or social media channels owned or operated by us or our affiliates. If we make use of any of these rights, you understand and agree that you shall not receive any other consideration, payment, notification or credit, nor will you have any approval over how Site Owner uses them.

You acknowledge that the Forums contain the opinions and views of other users.  You acknowledge further that we are not responsible for the accuracy of any User Content on the Website.  You understand and agree that all User Content is the sole responsibility of the person who posted the Content.  You understand and agree that you will evaluate, and bear all risks associated with, the use of any User Content, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such User Content.

 We reserve the right at any time to discontinue, temporarily or permanently, your ability to upload User Content and/or your ability to access User Content with or without notice, at our sole discretion.  You agree that we shall not be liable to you or to any third party for any suspension or discontinuance of acceptance of User Content.

Remember that all User Content you submit to the Website through a mobile device will be stored on that mobile device.  The security and safety of your mobile device, and the information and materials contained on it, as well as any password you use on your device and to access the Website are your sole responsibility.

Storage of User Content

We may impose a maximum amount of storage for User Content on the Website. We are not responsible for any loss or harm you may suffer as a result of any deletion or failure to store any messages, communications or other User Content associated with maintaining the maximum amount of storage.

Additional Terms

Additional terms may govern certain features or content on the Website, such as offers, prize draws, competitions, contests and sweepstakes.  By participating in any activity on the Website governed by additional terms, such as a prize draw, competition, contest or sweepstakes with Official Rules, you agree that you will be subject to those additional terms in addition to these Terms of Use.

Disclaimer of Warranties With Respect to Use of Website

THE WEBSITE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. EXCEPT AS SPECIFICALLY PROVIDED HEREIN, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, SITE OWNER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, LEGAL OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

SITE OWNER DOES NOT MAKE ANY WARRANTY THAT THE WEBSITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT ACCESS TO THE WEBSITE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS, IF ANY, WILL BE CORRECTED. SITE OWNER MAKES NO WARRANTIES AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE WEBSITE OR AS TO THE ACCURACY, QUALITY, OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE WEBSITE.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT ANY MATERIAL AND/OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE WEBSITE IS USED AT YOUR OWN RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF SUCH MATERIAL AND/OR DATA.

NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM SITE OWNER OR THROUGH THE WEBSITE SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN.

Limitations of Liability

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL SITE OWNER, ITS AFFILIATES AND ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, MANDATARIES OR OTHER REPRESENTATIVES BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR AGGRAVATED DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOSS OF USE, LOSS OF INCOME, SAVING OR PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF GOODWILL, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE SERVICES, OR ANY OTHER INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWSOEVER CAUSED, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), OR OTHERWISE RESULTING FROM (1) THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, THE WEBSITE; (2) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE SERVICES, ITEMS, OR WEBSITES; (3) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR DATA (INCLUDING PERSONAL INFORMATION); (4) THE STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE WEBSITE; OR (5) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE WEBSITE. THESE LIMITATIONS WILL APPLY WHETHER OR NOT SITE OWNER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.  THIS EXCLUSION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS.

Trademark Notices

The trademarks and brand names displayed on this Website are the property of Site Owner, its affiliates or third party owners. You may not use or display any trademarks or service marks owned by Site Owner without our prior written consent. You may not use or display any other trademarks or service marks displayed on this Website without the permission of their owners.

Modification or Suspension of the Website

We will make reasonable efforts to make the Website available but we may from time to time need to interrupt, restrict, modify or discontinue, temporarily or permanently the Website or parts of it without notice. We will not be responsible for any harm or loss you may suffer as a result of such actions.

Termination

We may at any time terminate your use of or access to the Website and may delete any or all of your User Content without prior notice if we have a good reason to do so which includes any breach by you of these Terms of Use and the Community Guidelines. We will not be responsible for any loss or harm you may suffer as a result of termination of your use of the Website in these circumstances. In the event of any termination you must stop using the Website and you agree that the provisions of the Agreement regarding Ownership, Trademark Notices, Indemnification, Disclaimer or Warranties, Limitations of Liability, and Applicable Law shall survive any such termination.

Links to Third Party Sites

This Website may contain links or references to third party websites.  These links are provided for your convenience only.  No endorsement of any third party products, services or information is expressed or implied by any information, material or content of any third party contained in, referred to, included on, or linked from or to this Website.  Any information, data, opinions, recommendations, products or services provided by such third parties through links to other websites or otherwise made available through their websites are solely those of such third parties and not of Site Owner.  Your use of such third party websites is subject to the terms of use and the privacy policies of such websites.

Indemnification

You agree to indemnify and hold harmless Site Owner and its affiliates and their respective directors, officers, employees, agents, or other representatives from and against all claims, liability, damages  and expenses, including without limitation all legal fees and costs arising from or relating to (a) your breach of these Terms of Use; (b) your use of this Website including without limitation transmission or placement of information or material by you on this Website; and (c) any claim or allegation that any of your User Content infringes the intellectual property or other proprietary rights, or privacy rights, of any third party.

Modifications to these Terms

We may make changes to the Terms of Use from time to time in our sole discretion, by updating these Terms of Use on this Website, and specifying the effective date of the new version of the Terms of Use.  The “Last Modified” date at the top of these Terms of Use will indicate when the latest changes were made. Your continued use of the Website following the posting of a new version of the Terms of Use constitutes your acceptance of any such changes.  Accordingly, whenever you visit this Website, you should check to see if a new version of the Agreement has been posted.

Contact Information

If you have any questions or concerns with respect to these Terms of Use or the Website you may contact us as identified in the Privacy Policy or the “Contact Us” section of this Website.

Severability of Agreement

Should any part or provision of these Terms of Use be held unlawful, void, invalid, or unenforceable that portion shall be deemed severable from these Terms of Use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. 

Survival

 All Sections shall survive the termination of the right to use the Website. 

Applicable Law and Jurisdiction

The information on the Website is intended only for use by residents of Estonia.  Other countries may have laws, regulatory requirements, or medical practices that differ from those in Estonia.  The Agreement and the resolution of any dispute related to the Agreement, the Website, or items you purchase through the Website, and any non-contractual obligations arising out of or in connection with these Terms of Use, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Estonia, without giving effect to any principles of conflicts of law. Any legal action or proceeding between Site Owner and you related to the Agreement shall be brought exclusively in a court of competent jurisdiction sitting in Estonia, and you agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of such courts.