Skip to main content

Search

Andmekaitsepõhimõtted

Andmekaitsepõhimõtted

Viimane uuendus: mai 2016

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal hoolib andmekaitseküsimustest ja soovib, et te teaksite, kuidas me andmeid kogume, kasutame ja avaldame. Neis andmekaitsepõhimõtetes kirjeldatakse meie  tavasid nende andmete töötlemisel, mida kogume meie või koguvad meie teenuseosutajad selle meie  hallatava või meie kontrolli all oleva veebilehe või veebiatribuudi (sealhulgas näiteks mobiilse veebilehe või ‑rakenduse) kaudu, millelt te andmekaitsepõhimõtetele juurdepääsu saite (edaspidi: veebileht). Kui annate meile oma isikuandmeid või kasutate veebilehte, nõustute te nende andmekaitsepõhimõtetega.

ANDMETE KOGUMINE

Teie poolt antavad andmed

Veebilehe mõnes osas võidakse teilt paluda isikuandmete esitamist, et te saaksite kasutada  vastavaid võimalusi (näiteks uudiskirja tellimine, nõuanded/näpunäited või tellimuse töötlemine) või osaleda konkreetses tegevuses (näiteks loteriid või muud reklaamtoimingud). Teid teavitatakse sellest, milliste andmete esitamine on vajalik ja milliste esitamine on vabatahtlik.

Kui see on kohaldatava seaduse alusel lubatud,  võime siduda teie esitatavad andmed muude teilt kas veebi kaudu või muul moel kogutud andmetega, sealhulgas näiteks teie ostuajalooga. Me võime siduda teie andmeid ka teie kohta muudest allikatest, näiteks teistelt Johnson & Johnsoni kontserni kuuluvatelt ettevõtetelt, avalikest teabeallikatest (sealhulgas avalikest suhtlusvõrgustike profiilidest) või kolmandatelt isikutelt kogutud andmetega.

Andmete passiivne kogumine ja kasutamine

Veebilehel ringi liikudes, võidakse teatud andmeid teie kohta koguda passiivselt (s.t ilma, et te andmeid omalt poolt edastaksite), kasutades selleks mitmesuguseid erinevaid tehnoloogiaid ja vahendeid, näiteks Interneti protokolli aadresse, küpsiseid, Interneti märgendeid ja veebilehel liikumise kohta andmete kogumist.

Küpsiste ja muude jälgimisvahendite kasutamise kohta meie veebilehel palun lugege küpsiste eeskirja ja küpsiste lisa. Viidatud eeskirjast leiate ka informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised ja muud jälgimisvahendid keelata, kui te nende kasutamisega ei nõustu. Kui see on kohaldatava seaduse alusel lubatud, siis juhul, kui te ei keela küpsiseid või muid jälgimisvahendeid, siis me eeldame teie nõusolekut nende kasutamiseks.

Kuidas me andmeid kasutame ja avaldame

Teie antavaid andmeid kasutame me teile andmete kogumise ajal avaldatu kohaselt.

Kasutame teilt või teie kohta saadud andmeid ka:

 • teie järelepärimistele vastamiseks ja teie palvete täitmiseks, näiteks teile teie taotletud dokumentide või e-teavituste saatmiseks;
 • teile olulise teabe saatmiseks meievahelise suhte või meie veebilehe, tingimuste ja põhimõtete muutmise ja/või muu haldusteabe kohta ning
 • meie ärilistel eesmärkidel, näiteks andmete analüüsimiseks, audititeks, uute toodete väljatöötamiseks, veebilehe parandamiseks, toodete ja teenuste täiustamiseks, veebilehe kasutussuundumuste tuvastamiseks, selleks, et isikustada teie veebilehe kasutuskogemust , esitledes teile sobivaid tooteid ja pakkumisi, ning meie reklaamikampaaniate tulemuslikkuse kindlakstegemiseks.

Avaldame veebilehe kaudu kogutud andmeid ka:

 • oma sidusettevõtjatele andmekaitsepõhimõtetes toodud eesmärkidel. Meie sidusettevõtjate nimekiri on kättesaadav siin (klõpsake pealkirja „SEC Filings” all linki „Form 10K, Exhibit 21”). UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal vastutab ühiselt kasutatavate isikuandmete haldamise eest;
 • kolmandatest isikutest partneritele, kellega koos me teeme ühise kaubamärgiga või ühiselt turustatavaid pakkumisi;
 • kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, kes pakuvad näiteks veebimajutuse ja haldamise, mobiilirakenduste majutuse, andmete analüüsimise, maksete töötlemise, tellimuste täitmise, taristu hankimise, infotehnoloogia-, klienditeeninduse, e-posti ja otseposti, krediitkaartide töötlemise, auditeerimis- ja muid teenuseid, eesmärgiga võimaldada neil teenuste osutamist, ning
 • kolmandale isikule meie ettevõtte, varade või kapitali ümberkujundamise, ühinemise, müügi, ühisettevõttesse paigutamise, üleandmise, võõrandamise või muu käsutamise korral tervikuna või osaliselt (sealhulgas pankroti- või muu sarnase menetlusega seoses).

Peale selle kasutame ja avaldame veebilehe kaudu kogutud andmeid nii, nagu me seda vajalikuks või asjakohaseks peame: a) kehtivate õigusaktide, sealhulgas teie elukohariigist väljaspool kehtivate õigusaktide kohaselt; b) et täita õigusliku menetluse nõudeid; c) et vastata ametiasutuste, sealhulgas teie elukohariigist väljaspool asuvate ametiasutuste taotlustele; d) et täita meie tingimusi; e) et kaitsta meie või meie sidusettevõtjate tegevust; f) et kaitsta meie ja/või meie sidusettevõtjate, teie või muude isikute õigusi, andmeid, turvalisust või vara ning g) et võimaldada meil kasutada ettenähtud õiguskaitsevahendeid või piirata kahju, mis võib meile tekkida. Me võime kasutada ja avaldada veebilehe kaudu kogutud andmeid ka muul moel, kui annate selleks nõusoleku.

Me kasutame ja avaldame ka passiivselt kogutud andmeid kooskõlas punktis „Andmete passiivne kogumine ja kasutamine” sätestatuga, samuti mis tahes muul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui see on kehtivate õigusaktide alusel keelatud (näiteks juhul, kui me peame käsitama selliseid andmeid isikuandmetena). Peale selle võime mis tahes eesmärgil kasutada ja avaldada andmeid, mis ei võimalda isiku tuvastamist. Kui me seostame andmed, mis ei võimalda isiku tuvastamist, andmetega, mis on seda võimaldavad (näiteks seostame teie nime teie geograafilise asukohaga), käsitame ühendatud andmeid isikuandmetena seni, kuni need on ühendatud.

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILEHED JA TEENUSED

Nendes andmekaitsepõhimõtetes ei käsitleta kolmandate isikute, sealhulgas veebilehe või siin oleva lingi kaudu kättesaadavaid veebilehti või ‑atribuute (kaasa arvatud mis tahes rakendusi) haldavate kolmandate isikute andmekaitset, teavet või muud tegevust, ning me ei vastuta eeltoodu eest. Asjaolu, et sellised veebilehed või atribuudid on selle veebilehe või sellel oleva lingi kaudu kättesaadavad, ei tähenda, et meie või meie sidusettevõtjad neid toetame.

TURVALISUS

Me kasutame oma kontrolli all olevate isikuandmete kaitsmiseks mõistlikke organisatsioonilisi, tehnilisi ja haldusmeetmeid. Kahjuks ei ole võimalik tagada ühegi Interneti või andmesalvestussüsteemi kaudu toimuva andmeedastuse 100% turvalisust. Kui teil on põhjust arvata, et teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline (näiteks kui te arvate, et teie meie lehel avatud mis tahes konto turvalisust on rikutud), palun teavitage meid sellest probleemist kohe, võttes meiega ühendust allpool toodud punktis „Meiega kontakteerumine” esitatud teabe kohaselt.

VALIKUD JA JUURDEPÄÄS

Teie valikud seoses teie isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avaldamisega

Me anname teile võimaluse valida, kuidas me võime teie isikuandmeid turustuseesmärkidel kasutada ja avaldada. Teil on õigus otsustada, kas te annate nõusoleku:

 • saada meie turustusteateid. Kui te ei soovi edaspidi saada meie turustusteateid, võite nendest loobuda, võttes meiega ühendust e-posti teel aadressil [email protected]. Meile saadetavasse teatesse palun märkige oma nimi, see, millises vormis turustusteateid te enam saada ei soovi, ning aadress(id), millele neid seni saadeti. Näiteks, kui te ei soovi enam saada e-posti või otsepostituse teel saadetavaid turustusteateid, andke sellest meile teada ning lisage oma nimi ja e-posti või tavaposti aadress.
 • saada meie meeldetuletusi. Kui te ei soovi edaspidi saada meie tervishoiualaseid meeldetuletusi, võite nendest loobuda, võttes meiega e-posti teel aadressil [email protected]. Meile saadetavasse teatesse märkige palun oma nimi ja e-posti aadress või telefoninumber, mille kaudu meie meeldetuletused teile edastatakse];
 • et me jagame teie isikuandmeid oma sidusettevõtjate ja kolmandatest isikutest partneritega. Kui te ei soovi, et me edaspidi jagaks teie isikuandmeid meie sidusettevõtjate ja/või kolmandatest isikutest partneritega nende turustuseesmärkidel, võite otsustada, et ei luba andmete saates e-kirja aadressile [email protected]. Meile saadetavasse teatesse märkige palun, et me ei tohi enam jagada teie isikuandmeid oma sidusettevõtjate ja/või kolmandatest isikutest partneritega nende turustuseesmärkidel, ning lisage oma nimi ja e-posti aadress].

Me püüame täita teie palve(d) nii kiiresti kui mõistlikult võimalik ja kohalduvas seaduses ettenähtud aja jooksul. Pange tähele! Hoolimata sellest, et te esitate eespool toodud loobumisavalduse, ei saa me kustutada teie isikuandmeid nende sidusettevõtjate andmebaasidest, kellega me oleme teie andmeid juba jaganud (s.t teie loobumisavalduse täitmise aja seisuga). Pange samuti tähele, et kui te loobute meie turustusteadetest, võime me endiselt saata teile olulisi tehingu- ja haldusteateid, mille saamisest te ei saa loobuda.

Kuidas te saate oma isikuandmetele juurde pääseda, neid muuta või kustutada

Kui te soovite oma selle veebilehe kaudu esitatud isikuandmeid üle vaadata, parandada, ajakohastada või kustutada, palun võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil [email protected]. Me püüame täita teie palve nii kiiresti kui mõistlikult võimalik ja kohalduvas seaduses ettenähtud aja jooksul.

Me püüame täita teie palve nii kiiresti kui mõistlikult võimalik. Palun pange tähele, et hoolimata sellest, et te esitate eespool toodud loobumisavalduse, ei saa me kustutada teie isikuandmeid nende sidusettevõtjate andmebaasidest, kellega me oleme teie andmeid juba jaganud (s.t teie loobumisavalduse täitmise aja seisuga). Pange samuti tähele, et kui te loobute meie turustusteadetest, võime me endiselt saata teile olulisi tehingu- ja haldusteateid, mille saamisest te ei saa loobuda.

ANDMETE SÄILITAMISE AEG

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik käesolevates andmekaitsepõhimõtetes sätestatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui õigusaktidega nõutakse või lubatakse andmete säilitamist pikema perioodi vältel või kui see on vajalik muu õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks.

VEEBILEHE KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

Veebileht ei ole suunatud isikutele, kes on nooremad kui 18 ja me palume sellistel isikutel mitte esitada veebilehe kaudu oma isikuandmeid.

ANDMETE PIIRIÜLENE EDASTAMINE

Teie isikuandmeid võidakse säilitada ja töödelda mis tahes riigis, kus asuvad meie seadmed või teenuseosutajad, ning veebilehte kasutades või andes meile nõusoleku (kui see on õigusaktide kohaselt vajalik) nõustute andmete edastamisega väljapoole teie elukohariiki, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, kus võivad kehtida teie elukohariigist erinevad andmekaitsenormid.

DELIKAATSED ANDMED

Kui me seda eraldi ei palu või küsi, siis palun ärge saatke ega avaldage meile veebilehel või selle kaudu või muul moel  delikaatseid isikuandmeid (nt andmeid, mis on seotud rassilise või etnilise päritoluga, poliitiliste vaadetega, usuliste või muude tõekspidamistega, tervisega, kriminaalse taustaga või ametiühingusse kuulumisega). Me palume või küsime teilt konfidentsiaalseid andmeid üksnes teie otsesel nõusolekul.

ANDMEKAITSEPÕHIMÕTETE ajakohastamine

Meil on õigus andmekaitsepõhimõtteid muuta. Kui soovite näha, millal andmekaitsepõhimõtteid viimati muudeti, palun vaadake lehekülje ülaservas oleva viite „VIIMATI AJAKOHASTATUD” juures olevat teavet. Kõik andmekaitsepõhimõtete muudatused jõustuvad uute andmekaitsepõhimõtete avaldamisega veebilehel. Kui kasutate veebilehte pärast vastavate muudatuste jõustumist, nõustute muudetud andmekaitsepõhimõtetega.

MEIEGA KONTAKTEERUMINE

Kui teil on andmekaitsepõhimõtete kohta küsimusi, palun võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil [email protected] või saatke meile kiri alljärgneval aadressil:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa str. 2
Tallinn, 11415
Eesti
Telefon 3726177410

Privacy Policy

Last Update: May 2016

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal is concerned about privacy issues and wants you to be familiar with how we collect, use, and disclose information.  This Privacy Policy describes our practices in connection with information that we or our service providers collect through the Web site or Web property (including, for example, a mobile Web site or application) operated and controlled by us from which you are accessing this Privacy Policy (each, the “Site”).  By providing personal information to us or by using the Site, you agree to the terms and conditions of this Privacy Policy.

INFORMATION COLLECTION

Information You Provide

Some areas of the Site may ask you to submit personal information in order for you to benefit from the specified features (such as newsletter subscriptions, tips/pointers, or order processing) or to participate in a particular activity (such as sweepstakes or other promotions).  You will be informed what information is required and what information is optional.

We may combine the information you submit with other information we have collected from you, whether on- or offline, including, for example, your purchase history.  We may also combine it with information we receive about you from other sources, such as other Johnson & Johnson Operating Companies, publicly available information sources (including information from your publicly available social media profiles), and other third parties.

Passive Information Collection and Use

As you navigate through a Site, certain information can be passively collected (that is, gathered without your actively providing the information) using various technologies and means, such as Internet Protocol addresses, cookies, Internet tags, and navigational data collection.

Please read the Cookie Policy and review the Cookie Settings Panel for detailed information about cookies and other tracking technologies used on our Site. In this policy you will also find information on how to disable any cookies and tracking technologies if you do not agree with their use. If you do not disable any cookies or other tracking technologies we will infer your consent to their use.

How We Use and Disclose Information

We use and disclose information you provide to us as described to you at the point of collection.

We also use information from or about you:

 • to respond to your inquiries and fulfill your requests, such as to send you documents you request or e-mail alerts;
 • to send you important information regarding our relationship with you or regarding the Site, changes to our terms, conditions, and policies and/or other administrative information; and
 • for our business purposes, such as data analysis, audits, developing new products, enhancing our website, improving our products and services, identifying Site usage trends, personalizing your experience on the Site by presenting products and offers tailored to you, and determining the effectiveness of our promotional campaigns.

We also disclose information collected through the Site:

 • to our affiliates for the purposes described in this Privacy Policy.  A list of our affiliates is available here  (click on the link for Form 10K, Exhibit 21, under “SEC Filings”).  UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiale Latvija is the party responsible for the management of the jointly-used Personal Information;
 • to our third party partners with whom we offer a co-branded or co-marketed promotion;
 • to our third party service providers who provide services such as website hosting and moderating, mobile application hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, infrastructure provision, IT services, customer service, e-mail and direct mail delivery services, credit card processing, auditing services, and other services, in order to enable them to provide services; and
 • to a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer, or other disposition of all or any portion of our business, assets, or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).

In addition, we use and disclose information collected through the Site as we believe to be necessary or appropriate:  (a) as permitted by applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities, including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety, or property, and/or that of our affiliates, you, or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.  We may also use and disclose information collected through the Site in other ways, with your consent.

We also use and disclose information we collect passively as described above, under “Passive Information Collection and Use,” and for any other purpose, except where we are required to do otherwise under applicable law (for example, if we are required to treat such information as personal information).  In addition, we may use and disclose information that is not in personally identifiable form for any purpose.  If we combine information that is not in personally identifiable form with information that is (such as combining your name with your geographical location), we will treat the combined information as personal information as long as it is combined.

THIRD PARTY SITES AND SERVICES

This Privacy Policy does not address, and we are not responsible for, the privacy, information, or other practices of any third parties, including any third party operating any site or web property (including, without limitation, any application) that is available through this Site or to which this Site contains a link.  The availability of, or inclusion of a link to, any such site or property on the Site does not imply endorsement of it by us or by our affiliates.

security

We use reasonable organizational, technical, and administrative measures to protect personal information under our control.  Unfortunately, no data transmission over the Internet or data storage system can be guaranteed to be 100% secure.  If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you have with us has been compromised), please immediately notify us of the problem by contacting us in accordance with the “Contacting Us” section below.

CHOICES AND ACCESS

Your choices regarding our use and disclosure of your personal information

We give you choices regarding our use and disclosure of your personal information for marketing purposes.  You may opt in for:

 • Receiving marketing communications from us:  If you no longer want to receive marketing communications from us on a going-forward basis, you may opt out of receiving them by contacting us via [email protected]. In your response to us, please provide your name, identify the form(s) of marketing communications that you no longer wish to receive, and include the address(es) to which it/they are sent.  For example, if you no longer wish to receive marketing e-mails or direct mail from us, tell us that, and provide your name and e-mail or postal address.
 • Receiving reminders from us:  If you no longer want to receive medical reminders from us on a going-forward basis, you may opt out of receiving them by contacting us via [email protected].  In your response to us, please provide your name and the e-mail address or phone number at which you receive reminders from us.
 • Our sharing of your personal information with affiliates and third-party partners:  If you would prefer that we not share your personal information on a going-forward basis with our affiliates and/or third-party partners for their marketing purposes, you may opt out of this sharing by contacting us [email protected].  In your response to us, please state that we should no longer share your personal information with our affiliates and/or third-party partners for their marketing purposes, and include your name and e-mail address.

How you can access, change, or delete your personal information

If you would like to review, correct, update, or delete the personal information that you have provided via the Site, please send an e-mail with your request [email protected].  We will try to comply with your request as soon as reasonably practicable. 

We will seek to comply with your request(s) as soon as reasonably practicable. Please note that if you opt out as described above, we will not be able to remove your personal information from the databases of our affiliates with which we have already shared your information (i.e., as of the date that we implement your opt-out request). Please also note that if you opt out of receiving marketing-related messages from us, we may still send you important transactional and administrative messages, from which you cannot opt out.

RETENTION PERIOD

We retain your personal information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or allowed by law or to otherwise fulfill a legal obligation.

use of site by MINORS

The Site is not directed to individuals under the age of 18, and we request that these individuals not provide Personal Information through the Site.

CROSS-BORDER TRANSFER

Your personal information may be stored and processed in any country where we have facilities or service providers, and by using our Site or by providing consent to us (where required by law), you agree to the transfer of information to countries outside of your country of residence, including to the United States, which may provide for different data protection rules than in your country.

SENSITIVE INFORMATION

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information (e.g., information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, health, criminal background or trade union membership) on or through the Site or otherwise to us.  In those cases where we may request or invite you to provide sensitive information, we will do so with your express consent.

UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY

We may change this Privacy Policy.  Please take a look at the “Last Updated” legend at the top of this page to see when this Privacy Policy was last revised.  Any changes to this Privacy Policy will become effective when we post the revised Privacy Policy on the Site.  Your use of the Site following these changes means that you accept the revised Privacy Policy.

CONTACTING US

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by e-mail at [email protected], or please write to the following address:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa str. 2
Tallinn, 11415
Eesti
Telefon 3726177410